PL EN
REVIEW PAPER
SPECIAL MILITARY FORCES IN THE ACTIONS OF THE POLISH ARMED FORCES
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 215-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Author of the article describes the obstacles linked to security of Polish military contingents, with respect to changes that occurred in 2006, as seen, from the perspective of Military Intelligence Agencies. In addition a short history of Polish engagement in peace missions has been discussed, covering types and kinds of operations with involvement of Polish contingents. Author tried also to evaluate the Polish contribution to mission in Iraq and its effects for Polish Armed Forces and Military Intelligence Agencies. The similar summary of mission in Afghanistan is planned to be presented in another paper, since continuance of this mission does not permit the current evaluation – as is stated by author. Next to this, the subject of fight with terrorism and challenges connected to it, which should be addressed by intelligence agencies, not only military, but also civil, is presented. This article is a summary and the result of research and collected information for doctoral thesis on the subject Military Intelligence Agencies in international operations of Polish Armed Forces.
 
REFERENCES (24)
1.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm – defnicja zjawiska, materiały z konferencji zorganizowanej w COS ABW, Emów 2003.
 
2.
J. Czaputowicz, Zaangażowanie w Iraku a polska polityka europejska, „Polska w Europie”, 2004.
 
3.
P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 
4.
P.F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 
5.
M. Dukaczewski, Informacyjne zabezpieczenie informacji „Iracka Wolność”, materiałyz konferencji naukowej, Akademia Obrony Narodowej, Wydział Wydawniczy, 2003.
 
6.
M.P. Ghiglieri, Ciemna strona człowieka, Warszawa 2001.
 
7.
K. Jałoszyński, S. Zalewski, Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych: służby specjalne wobec terroryzmu, Wyższa Szkoła Administracji w BielskuBiałej, Bielsko Biała 2009.
 
8.
C. Kącki, Siły wielonarodowe do misji pokojowych, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa 2003.
 
9.
R. Krajewski, Operacje pokojowe ONZ i ich znaczenie dla utrzymania międzynarodowegopokoju i bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej weWłocławku”.
 
10.
K. Liedel, H. Mróz, Informacja jako narzędzie w walce z terroryzmem – wybraneaspekty. Współczesny wymiar terroryzmu, Zielonka 2006.
 
11.
K. Łastawski, Misje i operacje pokojowe w polityce zagranicznej Polski, „Stosunki Mię-dzynarodowe. International Relations”, 2006.
 
12.
J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje Międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu,Warszawa 2004.
 
13.
T. Otłowski, Polska a Irak. Co dalej z polską misją w Iraku?, „Biuletyn Opinie”, FundacjaAleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”, grudzień 2007.
 
14.
S. Parzymies, Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja NarodówZjednoczonych. Bilans i perspektywy, red. J. SIMONIDES, Warszawa 2006.
 
15.
M. Rędziniak, Militarno-administracyjne wsparcie nowych władz irackich, (w:) Irak 2004 Ku normalności, materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywyi pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, AON 2004.
 
16.
A. Skwarski, Wojskowe Służby Specjalne w operacjach międzynarodowych polskich siłzbrojnych, rozprawa doktorska przygotowana pod kierownictwem naukowym dr. hab.Jarosława Gryza, Akademia Obrony Narodowej, 2012.
 
17.
J. Zając, Udział Polski w misjach pokojowych i stabilizacyjnych na początku XXI wieku,„Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Kraków 2007.
 
18.
S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, cyt. za: S. Zalewski, Służ-by specjalne jako instrument bezpieczeństwa państwa, Akademia Obrony Narodowej,Warszawa 2006.
 
19.
S. Zalewski, Służby specjalne jako instrument bezpieczeństwa państwa, AkademiaObrony Narodowej, Warszawa 2006.
 
20.
R. Zięba, Z Waszyngtonem czy Brukselą: dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa,(w:) Unia Europejska i Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku,red. M. Stolarczyk, Toruń 2006.
 
21.
A. Żebrowski, M. Żmigrodzki, J. Babula, Rola służb specjalnych w siłach, Ab-rys,Kraków 1999.
 
22.
www.republika.pl/sbn/misje.htm [dostęp 2012-06-30].
 
23.
www.unic.un.org.pl [dostęp: 2012-06-30].
 
24.
www.mon.gov.pl [dostęp 2012-06-30].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top