PL EN
REVIEW PAPER
CYBERSPACE SECURITY OF REPUBLIC OF POLAD
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Grzegorz MĄKOSA   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 -908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2021;22(4): 79-98
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents cyberspace and its security as one of the most important tasks and challenges of states and organizations associating them. Definitions and concepts related to cybersecurity are presented. Cybersecurity is one of the most important and increasingly important components of national security. State cybersecurity covers the security of ICT systems and the data processed in them, used in the digital space, both by the administration, public and economic entities, and by citizens. Cyberspace is an area of confrontation not only with other countries, but also with hostile organizations, such as extremist and terrorist groups or organized crime groups. The article addresses the issues of responsibility for ensuring the cybersecurity of ICT systems of key national entities, organizations and institutions and its impact on the development of states' activities. The responsibility of individual countries for ensuring the security of their cyberspace was indicated. Ensuring the security of the country in cyberspace, including the security of its cyberspace, is one of the basic tasks in the field of state security. Cybersecurity should be implemented both through the development of defensive capabilities (including the protection of entities operating in cyberspace and the cyberspace itself) and offensive. The article presents the international (European) and national legal context of cybersecurity by indicating the relevant legal regulations, such as EU directives and national laws and regulations, and strategic documents - such as security and cybersecurity strategies, both for the European Union and Poland. The state of cyberspace security of the Republic of Poland was also presented in terms of the number and types of security incidents and events, and the state of vulnerability of ICT systems of state institutions and business entities. The review is based on the analysis and synthesis of information presented in the annual CSIRT GOV and CSIRT NASK reports, responsible for the security of the most important, from the national security perspective, ICT systems in Poland.
 
REFERENCES (29)
1.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. BBN.
 
2.
Doktryna Cyberbezpieczeństwa RP, 2015. BBN.
 
3.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2014. Kancelaria Prezydenta/Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, BBN.
 
4.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, 2020. Kancelaria Prezydenta/Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, BBN.
 
5.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 2013. BBN.
 
6.
Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024, Uchwała nr 125 Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r.
 
7.
Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, 2017. RM.
 
8.
Plan działań na rzecz wdrażania Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022, 2017. RM.
 
9.
Plan działań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP, 2015. RM.
 
10.
Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, 2013. RM.
 
11.
Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, 2018. RCB.
 
12.
Załącznik 1 do Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej - Standardy służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej – dobre praktyki i rekomendacje, 2018. RCB.
 
13.
Dyrektywa PE i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii, Dz. U. UE L 194/1.
 
14.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2017 o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późn. Zmianami.
 
15.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej, Dz. U. Nr 83 poz. 542.
 
16.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565.
 
17.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012 poz. 526.
 
18.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, Dz.U. 2018 poz. 1560.
 
19.
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo, Dz.U. poz. 1780.
 
20.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentacji dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia usługi kluczowej, Dz. U. poz. 2080.
 
21.
Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska 2020, 2021. NASK-PIB, Warszawa.
 
22.
Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska 2019, 2020. NASK-PIB, Warszawa.
 
23.
Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu. Raport roczny z działalności CERT Polska 2018, 2019. NASK-PIB, Warszawa.
 
24.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2020 r., 2021.CSIRT-GOV ABW.
 
25.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2019 r., 2020. CSIRT-GOV ABW.
 
26.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2018 r., 2019. CSIRT-GOV ABW.
 
27.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2017 r., 2018. CSIRT-GOV ABW.
 
28.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2016 r., 2017. CSIRT-GOV ABW.
 
29.
Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2015 r., 2016. CSIRT-GOV ABW.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top