PL EN
REVIEW PAPER
STATE SECURITY IN CONTEMPORARY EUROPE - THEORETICAL ANALYSIS
 
More details
Hide details
1
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 53-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is an attempt to show and define security threats occurring in contemporary Europe. The dynamics of changes indicates the need to reorientate the view and priorities that will determine the safety of the inhabitants of Europe and the countries of this region themselves. The most important aspects and definitions related to this issue were presented, which, according to the author, best illustrate the security areas and related threats presented in the article.
 
REFERENCES (32)
1.
Balcerowicz B., Bezpieczeństwo polityczne Rzeczypospolitej Polskiej, AkademiaObrony Narodowej, Warszawa 2004.
 
2.
Baylis J., Wirtz J., Cray C., Cohen E., Strategia we współczesnym świecie.Wprowadzenie do studiów strategicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2009.
 
3.
Brzeziński M., Bezpieczeństwo społeczne z perspektywy bezpieczeństwa wewnętrznego,„Zeszyty Naukowe WSOWL”, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, nr 3, 2013.
 
4.
Brzozowski A., Kozub M., Niedźwiecki R., Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa,Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2010.
 
5.
Cabaj M., Zarządzanie kryzysowe – integralna część bezpieczeństwa narodowego,„Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania”, tom 6, Uniwersytet KazimierzaWielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2014.
 
6.
Clausewitz C., O wojnie, Gliwice 2013.
 
7.
Harasimowicz A., Polska polityka bezpieczeństwa w XX i XXI wieku – niektóre dylematy(głos w dyskusji), [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, Instytut Badań nadStosunkami Międzynarodowymi w Warszawie, Katedra Teorii Polityki Zagraniczneji Bezpieczeństwa – Wydział Studiów Międzynarodowych i PolitologicznychUniwersytetu Łódzkiego, Warszawa – Łódź 2013.
 
8.
Jagiełło B., Unia Europejska wobec wyzwań dla bezpieczeństwa europejskiego i jegozagrożeń, [w:] K. Żukrowska, M. Grącik (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe.Teoria i praktyka, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 
9.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania,system, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 
10.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja,„Bezpieczeństwo Narodowe”, II – 2011/18, BBN, Warszawa 2011.
 
11.
Koziej S., Wstęp do teorii i historii bezpieczeństwa (skrypt internetowy), Warszawa2010.
 
12.
Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowegoPolski, „Wieś i Państwo”, nr 1, 1995, s. 198-199.
 
13.
Kuźniar R., Po pierwsze, bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita”, 9 stycznia 1996 r.
 
14.
Leszczyński M., Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo, UniwersytetHumanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, „Zeszyty Naukowe AkademiiMarynarki Wojennej”, nr 2, 2011.
 
15.
Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa2012.
 
16.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego,„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 7, 2012.
 
17.
Misiuk A., Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota, rozwój, Ośrodek AnalizPolitologicznych UW, „e-Politikon”, nr 6, 2013.
 
18.
Nowacki G., Znaczenie informacji w obszarze bezpieczeństwa narodowego, „NierównościSpołeczne a Wzrost Gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, nr 36, 2013.
 
19.
Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2005.
 
20.
Pokruszyński W., Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła GospodarkiEuroregionalnej im. Alcide De Gasperi, Józefów 2010.
 
21.
Potejko P., Bezpieczeństwo informacyjne, [w:] A. Materska-Sosnowska, K.A. Wojtaszczyk(red.), Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,Warszawa 2009.
 
22.
Sekściński A., Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu teoretycznym. Geneza i współczesnerozumienie w naukach politycznych, Ośrodek Analiz Politologicznych UW, „e-Politikon”,nr 6, 2013.
 
23.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydział Strategiczno-Obronny,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 
24.
Stachowiak Z., Stachowiak B., Kontrowersje i dylematy rozwiązania problemubezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 3, 2014.
 
25.
Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, PAX, Warszawa 1984.
 
26.
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiegomodelu bezpieczeństwa, http://www.consilium.europa.eu... – dostęp 4.04.2017.
 
27.
Szarfenberg R., Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, referat wygłoszonyna konferencji Bezpieczeństwo socjalne w Ustroniu, 2003, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pd... [dostęp: 30.04.2017].
 
28.
Szmulik B., Zagadnienia ogólne, [w:] M. Paździor, B. Szmulik (red.), Instytucjebezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 
29.
Więcaszek-Kuczyńska L., Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego, „Obronność.Zeszyty Naukowe”, nr 2, 2014.
 
30.
Zalewski S., Bezpieczeństwo polityczne państwa. Studium funkcjonalności instytucji,Akademia Podlaska, Siedlce 2010.
 
31.
Zalewski S., Służby specjalne – programowanie, nadzór, koordynacja, KancelariaPrezesa Rady Ministrów, Warszawa 2003.
 
32.
Zalewski S., Strategia jako instrument bezpieczeństwa politycznego państwa, „Doctrina.Studia Społeczno-Polityczne”, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,nr 6, 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top