PL EN
REVIEW PAPER
SECURITY OF CONSPIRATORY WORK OF THE ARMED COMBAT - THE DOMESTIC ARMY IN 1939-1945
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-07-02
 
 
SBN 2018;13(1): 69-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author, using the literature on the subject and archival sources, indicates the most important issues related to the security of underground work during the Second World War of the ZWZ-AK. It does not only focus on describing the structures and operation of counterintelligence, which is mostly the focus of researchers of the subject, but also deals with the guidelines for the service of a single soldier and their implementation by underground soldiers. An important part of the article is an indication of the still not fully clarified question of the great influence of the ZWZ-AK counterintelligence on the orders and instructions on the rules of underground conduct appearing in the underground.
 
REFERENCES (21)
1.
Armia Krajowa 1939-1945. Wybór źródeł, oprac. A. Chmielarz, G. Jasiński, A.K. Kunert,Warszawa 2013.
 
2.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 1, Londyn 1970.
 
3.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 2, Londyn 1973.
 
4.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945, t. 3, Londyn 1976.
 
5.
Bułhak W., Kunert A.K., Kontrwywiad podziemnej Warszawy. Struktura, zadaniai obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i OkręguWarszawa ZWZ-AK w latach 1939-1945, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,red. W. Bułhak, Warszawa 2008.
 
6.
Chmielarz A., Inspiracja czy mistyfikacja. Przyczynek do historii kontrwywiadowczegozabezpieczenia pracy Komendy Głównej AK, [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918 – 1945(1948), red. Z. Nawrocki, Warszawa 2013.
 
7.
Chmielarz A., Jasiński G., Armia Krajowa 1939-1945, Warszawa 2011.
 
8.
Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny ewolucji przepisów dyscyplinarnych, red. G. Jasiński,Warszawa 2012.
 
9.
E. Hull, Bezpieczeństwo konspiracji, „Studia Prawnoustrojowe” nr 4.
 
10.
Garliński J., Niezapomniane lata, Londyn 1987.
 
11.
Gozdawa-Gołębiowski J., Szkolenie w ZWZ-AK, [w:] Zbroja. Materiały i źródła dodziejów wojska Polskiego XIX i XX wieku, 1986[?], t. 2.
 
12.
Jankowski S. „Agaton”, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie, Warszawa1980.
 
13.
Józewski H., Zamiast pamiętnika, „Zeszyty Historyczne” 1982, z. 59, s. 133.
 
14.
Kamiński A., Wielka gra, Warszawa 1942.
 
15.
Leski K., Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadui kontrwywiadu AK, Warszawa 1989.
 
16.
Lewandowska S., Kryptonim „Legalizacja” 1939-1945, Warszawa 1984.
 
17.
Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław 1984.
 
18.
Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939 -1945, Warszawa 1990.
 
19.
Roszkowski M., Kazimierz Leski ps. Bradl. Życie dobrze spełnione, Warszawa 2010.
 
20.
Sanojca A., Zarys struktury organizacyjnej Okręgu Warszawa ZWZ-AK. Wrzesień 1939− lipiec 1944 (wybrane zagadnienia), [w:] Warszawa lat wojny i okupacji 1939–1944,1973, z. 3.
 
21.
Starczewski M., Członkowie dywersji pozafrontowej i ich udział w ZWZ-AK, [w:]Armia Krajowa na Pomorzu, red. E. Zakrzewska, M. Wojciechowski, Toruń 1993.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top