PL EN
REVIEW PAPER
INTERNAL SECURITY IN AN INTEGRATED STATE SECURITY SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 305-326
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is an attempt to show the place and importance of internal security in the state security system. After presenting the essence of internal security and internal security policy, the author, against the background of the existing solutions, outlines the directions and proposals for actions regarding the correct and adequate anchoring of internal security issues in the state security system. Organizational practice is one of the essential elements in such a system. On the other hand, the political possibilities of the state indicate a potential adjustment and continuous improvement of state security.
 
REFERENCES (17)
1.
W. Fehler, Bezpieczeństwo publiczne, „Społeczeństwo i Polityka”, 2009 nr 4.
 
2.
W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa państwa, (w:) W. Śmiałek, J. Tymanowski (red.),Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Toruń 2002.
 
3.
R. Kuźniar, Z. Lachowski (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian,Warszawa 2003.
 
4.
K.P. Marczuk, Trzecia opcja, Warszawa 2007.
 
5.
Cz. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych stosunków politycznych, Wrocław1997.
 
6.
A.D. Rotfeld, Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Warszawa 1990.
 
7.
S. Sulowski, W poszukiwaniu defnicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2009, nr 1.
 
8.
J. Symonides, Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnymświecie, Wrocław 1984.
 
9.
R. Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa 1980.
 
10.
S. Zalewski, Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w dobie członkostwa w NATO. Aspektspołeczny i instytucjonalny, (w:) W. Fehler, J. Tymanowski (red.), Międzynarodowei wewnętrzne aspekty członkostwa Polski w NATO, Toruń 1999.
 
11.
R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 
12.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa2006.
 
13.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej – wersja dostępna nastronie internetowej Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
 
14.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 r. Nr 78,poz. 483 z póz. zm).
 
15.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa i Agencji Wywiadu ( DzU 2010 r. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).
 
16.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU 2002 r. Nr 113, poz. 985z późn. zm.).
 
17.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 2002 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top