PL EN
REVIEW PAPER
RISK MAP IN PROCESS ORGANIZATION DESIGN
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 327-347
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns topics related to the use of a risk map in designing a process organization. The basic determinants of the functioning of this type of structure are presented, taking into account, first of all, its relations with the external environment, as well as internal dependencies in a holistic approach. The essence of risk, methods of its identification and evaluation were also characterized. Moreover, the process organization model was identified in terms of the risk criterion. In designing the structure, the focus was primarily on the five stages of the methodology for creating a process organization from scratch. The article also includes a case study illustrating a practical risk analysis in the context of designing the "Trans" company, which, according to the assumptions, will implement process management using logistic conditions. Based on the activities related to the analysis of the environment and the identification of risk sources, a risk map was created. On this basis, the main categories of threats were assessed, both for the individual stages of the enterprise design and its subsequent operation. A catalog of preventive actions related to the minimization of the probability of a given threat has also been created.
 
REFERENCES (14)
1.
A. Damodaran, Ryzyko strategiczne. Podstawy zarządzania ryzykiem, WydawnictwaAkademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
2.
E. Gancarz, S. Zając, Zarządzanie ryzykiem, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”,Zeszyt nr 2, WAT, Warszawa 2007.
 
3.
P. Grajewski, Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 
4.
R. Müller, P. Rupper, Process Reengineering, Wyd. ASTRUM, Wrocław 2000.
 
5.
A. Piekarczyk, K. Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa2010.
 
6.
M. Piotrowski, Notacja modelowania procesów biznesowych – podstawy, Wyd. BTC,Warszawa 2007.
 
7.
D.L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, WNT,Warszawa 2002.
 
8.
E. Skrzypek, M. Hofman, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfkowanie,pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 
9.
T. Szopa, Niezawodność i bezpieczeństwo, Ofcyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 
10.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 4, WAT, Warszawa 2009.
 
11.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT,Warszawa 2005.
 
12.
P. Zaskórski, J. Woźniak, Ciągłość informacyjno-decyzyjna warunkiem bezpieczeństwaorganizacji gospodarczej, (w:) W. Gonciarski, P. Zaskórski (red.), Wybrane koncepcjei metody zarządzania początku XXI wieku, WAT, Warszawa 2009.
 
13.
http://sjp.pwn.pl/, z dn. 27.05.2010.
 
14.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top