PL EN
REVIEW PAPER
THE EFFECTIVENESS AND SECURITY OF MANAGEMENT SUPPORT INFORMATION SYSTEMS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2011-12-01
 
 
SBN 2011;1(1): 349-360
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Sprawne zarządzanie organizacją, szczególnie w warunkach zagrożeń i kryzysów, implikuje potrzebę oceny zarówno efektywności jak i bezpieczeństwa systemów informacyjnych, w tym systemów informatycznych. Ocena poziomu bezpieczeństwa i efektywności systemów wspomagających zarządzanie może stać się podstawą ustalenia kierunków i metod usprawnienia zarządzania każdą organizacją. Identyfi kacja źródeł zagrożeń i obniżania efektywności systemu może być wskazaniem dla efektywnego wdrożenia IT w organizacji. W referacie autorzy przedstawiają problem bezpieczeństwa i efektywności informatycznych systemów wspomagania zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektowym. Odnoszą się przy tym do najbardziej istotnych zagadnień: istoty ISWZ (Informatycznych Systemów Wspomagania Zarządzania), analizy wybranych ZSIZ (Zintegrowanych Systemów Wspomagania Zarządzania), miary i modele efektywności systemowej, bezpieczeństwa ISWZ jako determinantą efektywności, modelowania oceny efektywności ZSIZ. Zostaje przedstawiona również próba miar i modelu pomiaru systemu w przełożeniu na efektywność informacyjną i bezpieczeństwo.
 
REFERENCES (11)
1.
W.W. Bojarski, Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, WSzZiP, Warszawa2001.
 
2.
J. Champy, X-Engineering przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet 2003.
 
3.
A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2002.
 
4.
A. Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Tom I i II,WN PWN, Warszawa 2008.
 
5.
T.T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business ContinuityManagement, Difn, Warszawa 2009.
 
6.
T. Kasprzak (red. naukowa), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu,DIFIN, Warszawa 2005.
 
7.
A. Kijewska, Systemy informatyczne w zarządzaniu, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2005.
 
8.
J. Kisieliński, MIS. Systemy informatyczne zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa 2009.
 
9.
M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 
10.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, WAT,Warszawa 2005.
 
11.
P. Zaskórski, Zasoby informacyjne komponentem infrastruktury krytycznej organizacji,V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne.ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA, Wrocław-Bełchatów3-5/06/2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top