PL EN
REVIEW PAPER
HOSPITAL ACTIVITIES DURING AN EMERGENCY BASED ON THE COVID-19 PANDEMIC EXPERIENCE
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-12-06
 
 
Acceptance date: 2023-12-11
 
 
Publication date: 2023-12-11
 
 
Corresponding author
Żaneta MROŻEK   

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 
 
SBN 2024;31(1): 37-56
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The hospital is an essential part of the health system, which plays a key role in ensuring the health security of the population, including during crisis events. Unfortunately, in the face of a biological threat such as the COVID-19 pandemic, despite the numerous solutions implemented, hospitals did not ensure that all health needs were met. The aim of the article is to present the role of hospitals in emergency situations and to analyse their performance during the COVID-19 pandemic. The article uses the method of analysis of available sources and statistical data and the method of diagnostic survey, a categorised interview technique, focused on the research problem concerning the evaluation of the performance of hospitals by medical personnel during a biological threat such as the pandemic.
 
REFERENCES (32)
1.
Borkowska, I., 2018. Ocena kondycji publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 165, 27-48.
 
2.
CDC, 2019. Symptoms of COVID-19 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html [dostęp: 10 października 2023].
 
3.
Duszyński, J. i.in., 2020. Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk [online]. Dostępne pod adresem: https://informacje.pan.pl/imag... [dostęp: 5 października 2023].
 
4.
Dymecka, J., 2021. Psychospołeczne skutki pandemii COVID-19, Neuropsychiatria i Neuropsychologia, vol. 16, 1-2, 1-10.
 
5.
Furman, M., Kowalska-Bobko, I., Sowada, Ch., 2020. Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 18(2), 176-184.
 
6.
Goryński, P., Wojtyniak, B., Seroka, W., Moskalewicz, B., 2022. Chorobowość hospitalizowana w Polsce – zmiany trendów w okresie pandemii COVID-19. W: B. Wojtyniak, P. Goryński, red. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022. Warszawa: NIZP PZH-PIB, 197-232.
 
7.
Milewski, J., 2016. Identyfikacja infrastruktury krytycznej i jej zagrożeń, Zeszyty Naukowe AON, 4(105), 99-115.
 
8.
Mrożek, Ż., 2022. Pandemia. W: O. Wasiuta, S. Wasiuta, red. Encyklopedia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, T. 5, 573-577.
 
9.
NIK, 2021. Funkcjonowanie szpitali w warunkach pandemii COVID-19 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 20 kwietnia 2023].
 
10.
NIK, 2022. Przygotowanie i działanie odpowiedzialnych organów państwa, instytucji i służb w sytuacji zagrożenia i wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 20 października 2023].
 
11.
NIK, 2018. System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian [online]. Dostępne pod adresem: https://www.nik.gov.pl/plik/id... [dostęp: 21 października 2023].
 
12.
Nowakowska, E., Sulimiera-Michalak, S., 2020. COVID-19 – choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-COV-2 globalnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego, Postępy Mikrobiologii, 56(3), 227-236.
 
13.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 290).
 
14.
Omyła-Rudzka, M., 2020. Opieka medyczna w czasie epidemii, Komunikat z badań CBOS, 88.
 
15.
Paszkowska, M., 2015. Zarządzanie podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Warszawa: Difin.
 
16.
Paszkowska, M., 2020. Polski system ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.
 
17.
Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) [online], 2023. Dostępne pod adresem: https:// www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 [dostęp: 10 października 2023].
 
18.
Rosińska, M., Sadkowska-Todys, M., Stępień, M., 2022. Rozwój pandemii COVID-19 w Polsce. W: B. Wojtyniak, P. Goryński, red. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022. Warszawa: NIZP PZH-PIB, 375-392.
 
19.
Rutkowska-Podołowska, M., Szczygieł, N., 2012. Ubezpieczenie od zdarzeń medycznych. W: I. Rudawska, E. Urbańczyk, red. Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne. Warszawa: Difin, 72-88.
 
20.
Rzecznik Praw Pacjenta, 2020. Problemy pacjentów w obliczu epidemii choroby COVID-19. Warszawa.
 
21.
Sideris, E., 2021. Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 2, 35-51.
 
22.
Szewczyk, Ł., 2022. Infrastruktura krytyczna. W: O. Wasiuta, S. Wasiuta, red. Encyklopedia bezpieczeństwa. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, T. 2, 620-627.
 
23.
Tomiczek, C., 2021. Działania podmiotu leczniczego w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie choroby zakaźnej ludzi. Wiedza Obronna, 276 (3), 39-54.
 
24.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. - O działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r., poz. 633).
 
25.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. - O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374).
 
26.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. - O zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 
27.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. - O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
 
28.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. - O zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2022 r., poz. 1731).
 
29.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. - O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r., Nr 234, poz. 1570).
 
30.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. - O wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 974).
 
31.
WHO, 2023. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard [online]. Dostępne pod adresem: https://covid19.who.int/ [dostęp: 11 października 2023].
 
32.
Zarządzenie nr 187/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. - W sprawie zasad sprawozdania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top