PL EN
REVIEW PAPER
ESSENCE OF INSECURITY OR CIVILIZATIONAL PORTRAYAL OF TRANSIENCE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 91-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article in a broad perspective presents the various proposition describing the explanation of human transience, and stigma of death, as the source of existential fear. The methodological approach adopted for the article, notices reflection on a subject in four plains of philosophy, sociology, psychology, but largely bioethics (and especially thanatology). The text touches upon the metaphysical concerns, in a sense that the human demise is considered as insecurity, mentally rooted in social representation of transience. Such a mode of reasoning is established understanding that the concept of a human corpse becomes a manifestation of an intelligible, through the evolution of life from the state of existence to nonexistence. Recognition of “deadness” as the natural order, seen as the paradox of human existence, persisted in the richness of thoughts, projects, and hopes. In opposition to this perception of life (or rather of impermanence), the authors take the position which excludes the passing away understood as a form of non-existence of consciousness. Views presented through this proposition rest on a fundament of contemporary researches of medicine (e.g., psychiatry, oncology, cardiology, or psychology). From this perspective, the article is a new proposition of a research that can be grounded in contemporary security studies.
 
REFERENCES (81)
1.
Antropologia śmierci. Myśl francuska, choice and transl. S. Cichowicz i J.M. Godzimirski,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 
2.
Aries Ph., Człowiek i śmierć, przekł. E. Bąkowska, PIW, Warszawa 1989.
 
3.
Beauregard M., Brain Wars, Harper One, New York 2012.
 
4.
Beauregard M., O’Leary M.D.,The Spiritual Brain: A Neuroscientists Case for Existenceof the Soul, Harper One, New York 2009.
 
5.
Benedict R., Wzory kultury, transl. J. Prokopiuk, teksty poetyckie Z. Kierszys, PWN,Warszawa 1966.
 
6.
Bortkieiwicz P., Tanatologia. Zarys problematyki moralnej, Uniwersytet im. AdamaMickiewicza, Poznań 2000.
 
7.
Bowker J., Sens śmierci, transl. J. Łoziński, PIW, Warszawa 1996.
 
8.
Brehant J., Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, transl. K. Sudolska, WydawnictwoAncher, Warszawa 1993.
 
9.
Buddyjska wizja śmierci i umierania, choice of J. Sieradzana i R. Palusińskiego, WydawnictwoT.T, Kraków 1997.
 
10.
Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, T. 2, PIW, Warszawa1976.
 
11.
Cantalamessa R., Siostra śmierć, transl. K. Homa, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici,Warszawa 1994.
 
12.
Chabanis Ch., Śmierć, kres czy początek, przekł. A. D. Tuszyńska, Instytut WydawniczyPAX, Warszawa 1987.
 
13.
Dominirski A., Reinkarnacja. Szkic monograficzny, Oficyna Wydawnicza Zetpress,Warszawa 1989.
 
14.
Feifel H. [edit.], The Meaning of Death, McGraw Hill, New York 1959.
 
15.
Ferry L., Człowiek – Bóg czyli o sensie życia, przekł. A. and H. Miś, PIW, Warszawa1996.
 
16.
Frossard A., 36 dowodów na istnienie diabła, transl by. Z. Ławrynowicz, W drodze,Poznań 1996.
 
17.
Gałuszka M., Szewczyk K., Bioetyka kulturowa wobec zagadnienia śmierci, [in:] Umieraćbez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, edited by M. Gałuszka and K. Szewczyka,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1996.
 
18.
Glaser B., Strauss A., A Time for Dying, Aldine, Chicago 1968.
 
19.
Glaser B., Strauss A., Awareness of Dying, Aldine, Chicago 1965.
 
20.
Greyson B., Consistency of Near-Death Experience account over two decades: Are reportsembellished over time? “Resuscitation” (2007) 73.
 
21.
Hempoliński M., Miłość i śmierć w perspektywie filozoficznej, [w:] Miłość i śmierć, editedby. K. Imieliński, Wydawnictwo SPAR, Warszawa 1991.
 
22.
Hinton J., Dying, Penguin Books, Middlesex (England) 1967.
 
23.
Holden J. M., Greyson B., James D., The handbook of Near-Death Experiences: ThirtyYears Investigation, Harper One, New York 2009.
 
24.
Holzer H., Tamten świat, transl. E. Maciejewska, J&BF, Warszawa 1998.
 
25.
Ishikawa H., Miłość i śmierć w Japonii, [in:] Miłość i śmierć, edited by K. Imieliński,Wydawnictwo SPAR, Warszawa 1991.
 
26.
Kamiński B., Lekarz wobec śmierci, [in:] Człowiek wobec śmierci, KAW, Warszawa 1976.
 
27.
Kastenbaum R., Po tamtej stronie życia, transl. R. Nowakowski, Diogenes, Warszawa1998.
 
28.
Kessler D., Śmierć jest częścią życia. O prawo do godnego umierania, transl. E. Czerwińska,Świat Książki, Warszawa 1999.
 
29.
Kielanowski T., Rozmyślania o przemijaniu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
30.
Kizik E., Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVII wieku, Wydawnictwo UniwersytetuGdańskiego, Gdańsk 1998.
 
31.
Kojiki, czyli księga dawnych wydarzeń, transl. and introduction W. Kotarbiński, PIW,Warszawa 1986.
 
32.
Kotarbiński T., Infeld L., Russell B., Religia i ja, Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 
33.
Kowalczyk S., Postawy człowieka wobec śmierci, „Colloquium Salutis” 1975, 7th y.
 
34.
Kübler-Ross E., Rozmowy o śmierci i umieraniu, transl. I. Dolżak-Nowicka, Pax, Warszawa1979.
 
35.
Lewis J.R., Życie po śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów, zjawisk, transl. J. Korpanty,Świat Książki, Warszawa 1999.
 
36.
Lommel van P.,Wieczna świadomość. Nukowa wizja „Życia po życiu”, transl. MałgorzataWoźniak-Diederen, Wyd. ArtVitae, Warszawa 2010.
 
37.
Long J., Perry P., Evidence of the Afterlife: The Science of Near-Death Experience, HarperOne, New York 2010.
 
38.
Lubaszewska A., Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości, WydawnictwoUniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 
39.
Maisonneuve J., Rytuały dawne i współczesne, przekł. M. Mroczek, Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, Gdańsk 1995.
 
40.
Malinowski B., Życie seksualne dzikich w Północno-Zachodniej Melanezji, [w:] Tenże,Dzieła, t. 2, PWN, Warszawa 1980.
 
41.
Mandelbaum G., Social Uses of Funeral Rites, [w:] The Meaning of Death, pod red. H.Feifel, McGraw-Hill, New York – Toronto – London 1959.
 
42.
Matka Teresa, Prosta droga, zebrała L. Vardey, przekł. R. Grzybowska i J. WęcławikSVD, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 1996.
 
43.
Mauss M., Idea śmierci wpajana przez zbiorowość i jej wpływ na ciało jednostki (Australia,Nowa Zelandia), [w:] Socjologia i antropologia, przekł. J. Szacki, PWN, Warszawa 1973.
 
44.
Mauss M., Związki psychologii i socjologii w sferze faktów i w sferze badań, [in:] Socjologiai antropologia, przekł. J. Szacki, PWN, Warszawa 1973.
 
45.
Messori V., Wyzwanie wobec śmierci, przekł. T. Jania i B. Zawada, Wydawnictwo „m”,Kraków 1995.
 
46.
Michalak A.,Tradycje i współczesność polskiej obrzędowości pogrzebowej, WydawnictwoTKKŚ, Łódź 1987.
 
47.
Moody R.A., W stronę światła, transl. S. Studniarz, Limbus, Bydgoszcz 1992.
 
48.
Moorjani A., Umrzeć by stać się sobą, Studio Astropsychologii, Białystok 2013.
 
49.
Morin E., Antropologia śmierci, [in:] Antropologia śmierci. Myśl francuska, wybóri przekł. S. Cichowicz, J. M. Godzimirski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1993.
 
50.
Mroczkowski I., Zło i grzech. Studium filozoficzno-teologiczne, Wydawnictwo KUL,Lublin 2000.
 
51.
Neuman B.M., Modlitwy za zmarłych, „Grapio”, Warszawa 1997
 
52.
Nowicka-Jeżowa A., Pieśni czasu i śmierci, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 
53.
Nowicka-Jeżowa A., Sarmaci i śmierć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 
54.
Ogryzko-Wiewiórowska M., Rodzina i śmierć, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
 
55.
Ostrowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa 1980.
 
56.
Ostrowska A., Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa, Wydawnictwo IFiSPAN, Warszawa 1997.
 
57.
PWN leksykon. Filozofia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
58.
Rahner K., Vorgrimler H., Mały słownik teologiczny, transl. T. Mieszkowski i P.Pachciarek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1987.
 
59.
Randall N., Życie po śmierci, przekł. D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 1996.
 
60.
Raynauld I., The Mystical Brain, LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken2006.
 
61.
Ring K., Cooper Sh., Mindsight: (Mind sight?) Near-Death and Out-of-Body Experiencesin the Blind: A study of Apparent Eyeless Vision, UC Press, Mansfield 2008.
 
62.
Ring K., Life at death. Ascientific investigation of the near-death experience, CowardMcCann and Geoghenan, New York 1980.
 
63.
Rinpoche S., Tybetańska księga życia i umierania, A. Kozieł, Wydawnictwo EM, Warszawa1996.
 
64.
Rok B., Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, WydawnictwoUniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991.
 
65.
Sandars N.K., Gilgamesz, przekł. R. Stiller, PIW, Warszawa 1980.
 
66.
Sarna J., Człowiek i filozofia, Oficyna Wydawnicza „Ston 2”, Kielce 2000.
 
67.
Saunders C., Care of the Dying, The Macmillan Company, London 1967.
 
68.
Smart N., The Religious Experience of Mankind, wyd. III, Charles Scribner’s Sons, NewYork 1984.
 
69.
Sokołowska M., Socjologia medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
70.
Staszczak Z., Obrzęd a obyczaj, PWN, Warszawa – Poznań 1985.
 
71.
Sudnow D., Passing On. The Social Organization of Dying, Prentice Hall Inc., EnglewoodCliffs NJ 1967.
 
72.
Taylor J., Czarne dziury: koniec wszechświata?, transl. M. Kalinowski i J. Piesiak, PIW,Warszawa 1987.
 
73.
Thomas L-V.,Trup. Od biologii do antropologii, transl. K. Kocjan, Wydawnictwo Łódzkie,Łódź 1991.
 
74.
Toynbee A., Człowiek wobec śmierci, przekł. D. Petchs, PIW, Warszawa 1973.
 
75.
Turek K., Ludowe zwyczaje, obrzędy i pieśni pogrzebowe na Górnym Śląsku, WydawnictwoUniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993.
 
76.
Wańczowski M., Księga żałoby i śmierci, Nakład Autora, Opole 1993.
 
77.
Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, transl. B. Wolniewicz, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 1997.
 
78.
Wołynowicz T., Mój ostatni zachód słońca... A co potem?, Nasza Przyszłość, Bydgoszcz1998.
 
79.
Yankelevitch V., Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci, [in:] Antropologia śmierci.Myśl francuska, choosen and transl. by. S. Cichowicz, J.M. Godzimirski, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 1993.
 
80.
Ziemba K., Jan Kochanowski jako poeta egzystencji, Towarzystwo „Ogród Ksiąg”, Warszawa1994.
 
81.
Zwoliński A., Życie... ile razy?, Wydawnictwo WAM, Kraków 1998.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top