PL EN
REVIEW PAPER
PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF THE PRINCIPLE OF "RESPONSIBILITY FOR PROTECTION" ("R2P") IN SHAPING CONTEMPORARY SECURITY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 11-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents the philosophical foundation of the principle of "responsibility to protect" defined in literature and contemporary English reflection as responsibility to protect or "RtoP" or "R2P". This new axiological problem, which prompts us to distinguish, apart from the already traditional right to war (ius ad bellum) indicating "its just causes", military and humanitarian law (ius in bello) defining the permissible methods of its conduct, (ius post bellum) pointing to " just "its ending, also of the new law and international custom, namely the right to anti-war (in Toffler's sense) or" pre-emptive war ". The doctrine of Responsibility to Protect tries to build the foundations of this right to anti-war or responsible protection, prevention or intervention. Doctrine developed in 2001, presented by the Commission for State Intervention and Sovereignty (ICISS) - established by the Canadian government to respond to massive violations of human rights and the spread of the so-called unstructured conflicts is, in its expanded form, the present UN doctrine. According to the author, in the principle of "responsibility for intervention" ("R2P") one can find repercussions of the old regulations of the right to war, the law in war and the law after the war, and even their modern specification.
 
REFERENCES (58)
1.
Arystoteles, Polityka, PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2004.
 
3.
Św. Augustyn, Państwo Boże, t. 1-2, przeł. ks. Władysław Kubicki, Hachette Polska sp.z o.o., Warszawa 2010.
 
4.
A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, tłum. Franciszek Dziedzic, Wyd.MON, Warszawa 1968.
 
5.
J. Borgosz, Co to są badania nad pokojem?, „Wojsko Ludowe” 1984/11.
 
6.
B. Buzan, L. Hansen, Te Evolution of International Security Studies, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 
7.
W. Chojnacki (red.), Transformacja instytucjonalno-organizacyjna wojska na proguXXI wieku, Warszawa 2004.
 
8.
K. Clausewitz, O wojnie, Wyd. KUL, Lublin MCMXCV.
 
9.
P. Crépon, Religia a wojna, Marabut, Gdańsk 1994.
 
10.
M. Creveld, Te Culture of War, Presidio Press/Ballantine Books, New York 2008.
 
11.
M. Creveld, Te Transformation of War, New York 1991.
 
12.
D. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Wyd. ZNAK,Kraków 2010.
 
13.
J. Dobrowolski-Polak (red.), Solidarność humanitarna, „Prace Instytutu Zachodniego”,nr 89, Poznań 2012.
 
14.
T. Dunne, J. Nicholas Wheeler (red.), Human Rights in Global Politics, CambridgeUniveristy Press, Cambridge 2002.
 
15.
L. Ehrlich, Polski wykład prawa wojennego XV wieku, Warszawa 1955.
 
16.
H. Grotius, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, w których znajdują wyjaśnienie prawonatury i prawo narodów, a także główne zasady prawa publicznego, przekład R. Bierzanek,PWN, Warszawa 1957.
 
17.
L. Gumplowicz, System socjologii, Wyd. Spółka Nakładowa, Warszawa 1887.
 
18.
M. Huzarski, B.M. Szulc, Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa2010.
 
19.
H. Heuser, Czytając Clausewitza, tłum. Piotr Budny, PISM, Warszawa 2008.
 
20.
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Maria Kurecka i WitoldWirpsza, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1985.
 
21.
H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 
22.
„Kamilton” 1993 nr 1.
 
23.
Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku (3), (w:)Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Pokoju – papiez.wiara.pl/.../378733.
 
24.
Jan Paweł II, Świat nie zapomni, że słowo „solidarność” zostało wypowiedziane tu w nowysposób, (w:) Drogą jest Eucharystia. Przemówienia Ojca Świętego podczas trzeciej wizytyw Ojczyźnie, 8-14 czerwca 1987, Poznań 1987.
 
25.
Jan XXIII, Encyklika Pacem in terris. O pokoju między wszystkimi narodami opartym naprawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności, (w:) www.opoka.org.pl/biblioteka/W/.../pacem_in_terris_11041963.html,
 
26.
I. Kant, O wiecznym pokoju. Zarys flozofczny, przekł. Feliks Przybylak, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 
27.
Karta Narodów Zjednoczonych, www.hfrpol.waw.pl/pliki/Karta_Narodow_Zjednoczonych.pdf
 
28.
W. Kostecki, Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Wyd.Poltext, Warszawa 2012.
 
29.
T. Leśko, Międzynarodowe ograniczenia w prowadzeniu konfliktów zbrojnych, PWN,Warszawa 1990, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, M. Flemming, uzupełnienie i redakcja M. Gąska i E. Mikos-Skuza, AON,Warszawa 2003.
 
30.
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych. Prawo przeciwwojenne. Zbiór dokumentów,wybór i opracowanie M. Fleming, Agencja Artekon, Warszawa 1991.
 
31.
J. Muravchik, Protection Racket: Responsibility to Protect Becomes a Doctrine, “WorldAffairs Journal” 2011, July/August.
 
32.
S.E. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wyd. im. Ossolińskich, Wrocław-Kraków 1958.
 
33.
S.C. Napiórkowski, Teologia pokoju, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1988.
 
34.
A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzaniaprzedsiębiorstwem, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 
35.
Platon, Prawa, tłum. Maria Maykowska, Wyd. ALFA, Warszawa 1997.
 
36.
Platon, Uczta, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, tłum. W. Witwicki, PWN,Warszawa 1988.
 
37.
„Polska Zbrojna”, 28.03.2013, http://konflikty.wp.pl/kat,1032... do Mali.
 
38.
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Wyd. Akademii RozwojuFilantropii w Polsce i Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 
39.
R. Rosa, Filozofa bezpieczeństwa, Wyd. Bellona, Warszawa 1995.
 
40.
M. Rybak, Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 
41.
M. Rybak, Etyka menedżerska – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd.Nauk. PWN, Warszawa 2004.
 
42.
A. Schopenhauer, O postawie moralności, HACHETTE Livre Polska sp. z o.o., Warszawa 2009.
 
43.
H. Skorowski, Wojna i pokój w nauce społecznej Kościoła, cz. I i II, „Wojsko i Wychowanie” 1993, nr 5 i 6.
 
44.
Stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w walce. Materiały do kształcenia obywatelskiego 2, MON – Departament Wychowania i PromocjiObronności, Warszawa 2008.
 
45.
J. Świniarski, W. Chojnacki, Filozofa bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, Wyd.AON, Warszawa 2004.
 
46.
J. Świniarski, O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd.ULMAK, Warszawa – Pruszków 1997.
 
47.
J. Świniarski, Społeczna odpowiedzialność organizacji w nowoczesnym zarządzaniu,(w:) Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, pod red. WiesławaGonciarskiego i Piotra Zaskórskiego, WAT, Warszawa 2009.
 
48.
J. Świniarski, M. Wiatr, Koncepcje strategiczno-operacyjne, „Myśl Wojskowa” 1998.
 
49.
J. Świniarski, Myśl filozoficzna w polemologii, (w:) Metodologiczna tożsamośćpolemologii, pod red. Michała Huzarskiego i Bogdana M. Szulca, AON, Warszawa2010.
 
50.
Tomasz z Akwinu, O władzy, (w:) Dzieła wybrane, wyd. W Drodze, Poznań 1984.
 
51.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 16, tłum. O. Pius Bełch, O.P., Katolicki OśrodekWydawniczy „Veritas”, Londyn 1967.
 
52.
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 21, tłum. O. Pius Bełch, O.P., Katolicki OśrodekWydawniczy „Veritas”, Londyn 1962.
 
53.
Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Rzymian (12, 14-21, 1010), wyd. W Drodze, Poznań1987.
 
54.
H. i A. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku, WarszawskieWydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 1997.
 
55.
B.F. Trentowski, Stosunek flozofi do cybernetyki, PWN, Warszawa 1974.
 
56.
M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnejz uwzględnieniem przykładów historycznych, tłum. Michał Szczubiałka, Wyd. Nauk.PWN, Warszawa 2010.
 
57.
M. Ziętek, Wojna czy interwencja humanitarna?, (w:) konserwatywnaemigracja.com/.../wojna-czy-interwencja-humanitarna
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top