PL EN
REVIEW PAPER
AROUND THE CONSIDERATIONS ON EXISTENTIAL SECURITY, OR DEATH INTERPRETATIONS IN SCIENCE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 47-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The ultimate backdrop for human security is death. Thus, for existence it has a fundamental dimension and hence is the subject of consideration of various domains that are interested in man as an entity of a special rank and specific characteristics. In this sense, the end, being a homogeneous phenomenon, appears in various guises and can be explained in various ways. Death is a pure absolute, states the author, because, like no other natural phenomenon, it affects all creatures. Its finality, contrasted with the vital character of existence itself, becomes the matrix of concepts that want to give meaning to life itself and define its destiny. For the safety sciences, adequate knowledge of the concepts of death allows for the proper hierarchization of activities in other fields of interest.
 
REFERENCES (69)
1.
Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 
2.
M. Blaxter, Te Meaning of Disability, Heinermann, London 1976.
 
3.
H. Bortnowska, Sens choroby, sens śmierci, sens życia, Wyd. III, Wydawnictwo Znak,Kraków 1993.
 
4.
J. Bowlby, Process of Mourning, „International Journal of Psychoanalysis” 1961, Nr 42.
 
5.
O.J. Brima, M. Freeman, S. Levine, Te Dying Patient, Russell Sage Foundation, NewYork 1970.
 
6.
Ch. Chabanis, Śmierć, kres czy początek, przekł. A.D. Tuszyńska, Instytut WydawniczyPAX, Warszawa 1987.
 
7.
K. Dąbrowski, Zdrowie psychiczne a problem śmierci, „Zdrowie Psychiczne” 1985,Nr 4.
 
8.
T. Domżal, Ból, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
9.
M. Feifel, A. Brauscomb, Who Afraid of Death?, „Journal of Abnormal Psychology”1973.
 
10.
A. Ferruccio, Oblicza śmierci, przekł. J. Dembska, Wydawnictwo „m” – „Sandomierz”,Kraków 1995.
 
11.
Z. Freud, Poza zasadą przyjemności, przekł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa 1994.
 
12.
E. Fromm, Ucieczka od wolności, przekł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1997.
 
13.
C.A. Garfield, Psychosocial Care of the Dying Patient, MacGraw-Hill, New York 1978.
 
14.
J. Godzimirski, Bezsens i sens śmierci, „Życie Katolickie” 1984.
 
15.
G. Grisez, J. Boyle JR., Life and Death with Liberty and Justice: A Contribution to theEuthanasia Debate, Indiana University of Notre Dame Press, Notre Dame 1979.
 
16.
J.E. Gyulay, Te Dying Child, McGrow – Hill Company, New York 1978.
 
17.
J. Hinton, Dying, Penguin Books, London 1967.
 
18.
B. Hołyst, Na granicy życia i śmierci, Agencja Wydawnicza „Cinderella Books”, Warszawa1997.
 
19.
B. Hołyst (red.) Człowiek w sytuacji trudnej, PTHP, Warszawa 1991.
 
20.
K. Imieliński, Uniwersalizm i medycyna. Program badań uniwersalizmu i ładu świata,Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 
21.
S. von Jankovich, Opowiem wam moją śmierć, przekł. A. Nowak-Aprile, Interlibro,Warszawa 1993.
 
22.
M. Jokiel, Opinia społeczna o chorobach nowotworowych, OBOPiSP, Warszawa 1980,Nr 15.
 
23.
Z. Kawczyńska-Butrym, Funkcjonowanie rodziny a choroba, KUL, Lublin 1987.
 
24.
R.J. Kastenbaum, Death, Society and Human Experience, Te C.V. Mosby, St. Louis –Toronto – London 1981.
 
25.
C. Kebers, Jak mówić o cierpieniu i śmierci, przekł. A. Królikowska, WydawnictwoWAM Księża Jezuici, Kraków 1994.
 
26.
A. Kępiński, Lęk, PZWL, Warszawa 1973.
 
27.
A. Kruczkowska, Dziecko wobec śmierci, „Psychologia Wychowawcza” 1984, Nr 3.
 
28.
A. Kruczkowska, Ewolucja postaw wobec śmierci, „Zdrowie Psychiczne” 1985, Nr 25.
 
29.
J. Komorowska (red.), Dziecko we współczesnej Polsce, Ośrodek Badań Społecznych,T. 2, Warszawa 1991.
 
30.
D. Kornas-Biela, Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje sztucznego przerywania ciąży, „Przegląd Psychologiczny” 1983, T. 31, Nr 2.
 
31.
E. Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, przekł. I. Doleżak-Nowicka, Pax,Warszawa 1979.
 
32.
D. Lamb, Death, Brain Death and Ethics, Croom Helm, London 1985.
 
33.
E. Lindemann, Symptomatology and Management of Acute Grief, „American Journalof Psychiatry” 1944, Nr 101.
 
34.
J. Makselon, Struktura wartości a postawa wobec śmierci, Wydawnictwo KUL, Lublin1983.
 
35.
J. Makselon, Lęk wobec śmierci. Wybrane teorie i badania psychologiczne, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1988.
 
36.
Z. Nęcki, Postawy wobec chorób nowotworowych i ich przekształcanie, „Zeszyty NaukoweUniwersytetu Jagiellońskiego” 1984, z. 1.
 
37.
J. Nowak, Cierpienie i śmierć, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 
38.
M. Ogryzko-Wiewiórowska, Wdowieństwo jako zjawisko społeczne, „Annales UMCS”1989/1990, Nr 1.
 
39.
M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina w obliczu śmierci, Wydawnictwo UMCS, Lublin1992.
 
40.
M. Ogryzko-Wiewiórowska, Rodzina i śmierć, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
 
41.
K. Osińska, Twórcza obecność chorych, PAX, Warszawa 1980.
 
42.
W. Otrębski, Postawa wobec śmierci, Wykłady z psychologii w KUL w 1985/86 Wydawnictwo KUL, Lublin 1988.
 
43.
H.J. Parad, Crisis Intervention, Family Service Association, New York 1965.
 
44.
C.M. Parkes, Te frst year of bereavement, „British Medical Journal” 1964, Nr 2.
 
45.
E.M. Pattison, Te Experience of Dying, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ 1977.
 
46.
L. Pearson (red.), Śmierć i umieranie. Postępowanie z człowiekiem umierającym, przekł.B. Kamiński, PZWL, Warszawa 1973.
 
47.
M.B. Pecyna, Psychologiczny model tajemnicy życia i tajemnicy ludzkiego cierpienia,„Zdrowie Psychiczne” 1991, Nr 1-2.
 
48.
J.M. Pohler, Wokół śmierci i umierania, „Znak” 1974.
 
49.
M. Radochoński, Choroba a rodzina, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,Rzeszów 1987.
 
50.
W. Sapiński, Poglądy na przyczyny spadku umieralności w krajach europejskich XIXi XX, „Zdrowie Publiczne” 1973, T. 84, Nr 7.
 
51.
J.E. Scholwalter (red.), Te Child and Death, Columbia University Press, New York1983.
 
52.
H.S. Schiff, Te Bereaved Parent, Crow Publishers, New York 1977.
 
53.
R. Schulz, Te Psychology of Death. Dying and Bereavement, Addison Wessley Publishing Co., Reading Mass 1979.
 
54.
J. Sieradz (red.), Śmierć i umieranie, Verbum, Katowice 1994.
 
55.
P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przekł. A. Alichniewiczi A. Szczęsna, PIW, Warszawa 1997.
 
56.
P. Skórzyński, Jak spokojnie umrzeć, „Albatros”, Gdańsk 1993.
 
57.
K. Slany, Wpływ wybranych czynników psychologicznych i biologicznych na postawyi zachowania prokreacyjne rodzin, „Studia Socjologiczne” 1986, Nr 2.
 
58.
M. Sokołowska, Socjologia medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,Warszawa 1987.
 
59.
S. Storkebaum, Dar życia. Wszystko o przeszczepach narządów, przekł. B. Kruk, ŚwiatKsiążki, Warszawa 1999.
 
60.
T. Szaniawski, Typy postaw wobec śmierci a osobowość, Wydawnictwo Naukowe PAT,Kraków 1998.
 
61.
J. Szczepański, O indywidualności, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,Warszawa 1988.
 
62.
J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Wyd. II, Czytelnik, Warszawa 1980.
 
63.
K. Szewczyk, Etyka i deontologia lekarska, PAU, Kraków 1994.
 
64.
A. Toynbee (red.), Człowiek wobec śmierci, przekł. D. Petsch, PIW, Warszawa 1973.
 
65.
A. Titkow, Miejsce dziecka w świecie wartości, IFiS PAN, Warszawa 1982.
 
66.
K. De Walden-Gałuszko, Wybrane zagadnienia psychoonkologii i psychotanatologii,Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1992.
 
67.
K. Wilber, Śmiertelni nieśmiertelni, przekł. A. Biała, Jacek Santorski & CO AgencjaWydawnicza, Warszawa 1995.
 
68.
R.M. Veatch, Te Impending Collapse of Whole-Brain Defnition of Death, „HastingsCenter Report” 1993, Nr 7/8.
 
69.
R. Zaner (red.), Beyond Whole-Brain Criteria, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht1988.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top