PL EN
REVIEW PAPER
RUSSIAN MINORITY AS A FACTOR INFLUENCING THE STATE SECURITY OF ESTONIA
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 243-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The actions of March 2014 and the annexation of Crimea to Russia created a special situation for the Baltic states. In the case of Estonian society, it is significant that the smallest of the Baltic states consists of 25% of the Russian minority. The large Russian minority is undoubtedly a factor that increases the threat from Russia. It also creates integration problems caused by ethnic divisions. The article analyzes the situation of the Russian minority in Estonia, highlighting the problematic areas that may be the cause of Russian intervention in this region. The Estonian government has started and is consistently introducing several integration programs, the main goal of which is to create a coherent and as homogeneous society as possible. Although there is an increase in the use of the Estonian language by national minorities, there are still serious linguistic deficiencies that prevent effective communication in Estonian. Such a situation limits the chances on the labor market and lowers the social status. In the midst of many antagonisms and social inequalities, both Estonians and Russians must build a coexistence in an independent Estonia. On the other hand, Russia's goal is to protect all Russian minorities living abroad, and this seems to be a potential security threat, in this case, Estonia.
 
REFERENCES (52)
1.
Arystoteles, Polityka, Wrocław 1958.
 
2.
Brosing M., A plan for the future? The Estonian State Integration Programme on NationalMinorities 2000-2007, „Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe: JEMIE”,No. 2 , July 1, 2008.
 
3.
Dougherty J., Kaljurand R., Estonia’s “Virtual Russian World”: The Influence of RussianMedia on Estonia’s Russian Speakers, październik 2015, Rahvusvaheline KaitseuuringuteKeskus.
 
4.
Eberhard P., Między Rosją a Niemcami, Warszawa 1996.
 
5.
Eesti Välisajakirjanduses, Küberrünnakud, Poliitika, Ajalugu, Majandus, Kultuur,Varia, 27 Juuni 2007, Välisministeerium, [online] http://www.vm.ee/et/uudised/na...
 
6.
Estonian Integration Monitoring, 2011, AS Emor, SA Poliitikauuringute Keskus Praxis,Tartu 2011.
 
7.
Estoński Urząd Statystyczny, http://www.stat.ee/population.
 
8.
Frei D., Sicherheit Grundfragen der Welpolitik, Stuttgart 1977.
 
9.
Gellner E., Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009;
 
10.
Hanson Z., Russia’s Energy Diplomacy in the Baltic States, AUCTUC, “Journal ofUndergraduate Research and Creativity”, 2013, http://www.auctus.vcu.edu/PDF/... 11 Haukkala H., From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine asa Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations, “Journal of ContemporaryEuropean Studies”, 2015, vol. 23, nr 1.
 
11.
sierpnia 2015.
 
12.
Integrating Estonia 2000-2011. Analiza badań monitorujących proces integracji, InstytutStudiów Bałtyckich, Tartu 2013.
 
13.
Jasińska-Kania A., Przekształcenia dylematów myśli socjologicznej, [w:] E. Nowicka,M. Chłubiński (red.), Idee a urządzanie świata społecznego, Warszawa 1999. 14 Jaskułowski K., Naród jako artefakt. Teoria nacjonalizmu Erika J. Hobsbawma i jejkrytyka, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2001, z. 18.
 
14.
VIII 2015.
 
15.
Järve P., Poleshchuk V., Raport on Estonia, EUDO Citizenship Observatory, RobertSchuman Centre for Advanced Studies in collaboration with Edinburgh University LawSchool, Country raport, RSCAS/EUDO-CIT 2013/6.
 
16.
Kasekamp A., Historia państw bałtyckich, Warszawa 2010.
 
17.
Kauppila L., The Baltic Puzzle. Russia’s Policy towards Estonia and Latvia 1992-1997,Helsinki 1999, https://helda.helsinki.fi/
 
18.
Kivirähk J., Intergating Estonian’s Russian-Speaking Population: Findings of NationalDefence Option Surveys, International Centre for Defence and Security, grudzień 2014.
 
19.
Komisja Europejska, Moderate recovery despite challenges, prognoza jesień 2015, http://ec.europa. eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn_forecast_en.htm>
 
20.
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej przyjętej przez prezydenta WładimiraPutina 12 lutego 2013 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/...
 
21.
Konstytucja Republiki Estońskiej, Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 
22.
Kosienkowski M., Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich,Toruń 2006.
 
23.
Kozakiewicz J., Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich, Kraków 2003.
 
24.
Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzecznościinteresów, „Sprawy Międzynarodowe” 1982, z. 7.
 
25.
Latviski L., Money from Russia, Rebaltica, http://www.rebaltica.lv/en/inv...
 
26.
Lauristin M., Uus M., Seppel K., Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring, Tartu2011.
 
27.
Lipatow A., Rosja dzisiejsza między przeszłością a teraźniejszością, Toruń 2007.
 
28.
Litewski Urząd Statystyczny, http://osp.stat.gov.lt/en
 
29.
Łotweski Urząd Statystyczny, http://www.csb.gov.lv/en/stati...
 
30.
Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: definicje, wymiary, paradygmaty, Warszawa 2006.
 
31.
Mauricas Z., Baltics: Yes We Can!… Live without Russia, e-Markets Nexus—Nordea,
 
32.
Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych, Republika Estonii, https://www.hm.ee/en
 
33.
Minority Rights in Estonia, raport, red. V. Poleshchuk, Tallin 2009.
 
34.
Monitor Programu Integracyjnego Estonii 2011, Uniwersytet w Tartu 2011.
 
35.
Nacyonalnalnyj sostaw nasielenija SSSR. Pieriepis nasielenija 1989, Moskwa 1991.
 
36.
Narva arvudes 2013, [online] http://www.narva.ee/files/7095... , 24 VII 2015.
 
37.
Politsei-ja Piirivalveamet, [online] https://www.politsei.ee/, 24 II 2016.
 
38.
Prońko J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej,Bielsko-Biała 2007.
 
39.
Przemówienie Władimira Putnia do Zgromadzenia Federalnego Rosji w dniu 5 kwietnia 2005 r., http://archive.kremlin.ru/appe...,
 
40.
Riigikaitse Srateegia 2011, Kaitseministeerium, [online] http://www.mil.ee/et/uudised.
 
41.
Rodkiewicz W., Rosja i jej sąsiedzi − postimperialny syndrom, [w:] Rosja i jej sąsiedzi,Kraków 2000, Kauppila L., The Baltic Puzzle. Russia’s Policy towards Estonia and Latvia1992-1997, Helsinki 1999.
 
42.
Rosyjska strategia bezpieczeństwa narodowego 2020, http://rustrans.wikidot.com/ru...
 
43.
Sepper K., Meedia ja inforuumi, [w:] Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2015.
 
44.
Servettaz E., Тоомас Хендрик Ильвес: «Как только Россия станет демократическойстраной, самые лучшие отношения у нее будут с Эстонией, Институт современнойРоссии, 27 октября 2014.
 
45.
Socor V., Russia’s Trade Warfare Against Lithuania Is a Challenge to the European Union,“Eurasia Daily Monitor”, vol. 10, no. 182, 2013.
 
46.
Szymański P., Między kontynuacją a adaptacją: polityka bezpieczeństwa i siły zbrojnepaństw bałtyckich, 24.11.2015, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.
 
47.
Tools of destabilization. Russian Soft Power and Non-military Influence In the Baltic States,red. M. Winnersting, 2014.
 
48.
Tὔὔr K., Russia and Estonia, [w:] Russian Federation, short term prognosis, red. K. Tὔὔr,V. Morozov, Tartu 2014.
 
49.
Ustawa o szkolnictwie podstawowym i średnim z 1 września 2010 r., https://www.riigiteataja.ee/
 
50.
Vetik R., Inter-Ethnic relations in Estonia 1988-1998, Tampere 1999.
 
51.
Włodarska A., Rosyjska mniejszość narodowa w Estonii jako czynnik dezintegracjispołecznej, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i Europie, red. A. Sakson, Toruń2014.
 
52.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top