PL EN
REVIEW PAPER
THE HEADQUARTERS OF THE DISTRICTS OF THE CORPS IN THE SECURITY SYSTEM OF THE SECOND REPUBLIC (1921-1939)
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 261-281
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main research problem of the thesis is the issue of the place and role of the commands of corps districts in the security system of the Second Polish Republic. Established in 1921, the districts were local administration bodies of the Polish Army. Having different competences in particular years, the district commands constituted one of the essential elements of security of the Second Polish Republic. Despite organizational changes, the command during the entire interwar period responded, inter alia, for matters related to cooperation with civil authorities in the field of broadly understood security. In the first part of the work, the political and military conditions that contributed to the creation of the commands of the corps' districts were indicated, and their general tasks were briefly described. A number of troops and institutions subordinate to them were also indicated. The main part of the analysis covered the construction of the internal structures of DOK and the transformations of these structures, indicating at the same time that many of them were related to a change in the scope of tasks. Each time, attempts were made to indicate the relationship between the activities of individual organizational units and safety, both in direct and indirect terms. At the end of the study, it was emphasized that the DOK, although seemingly dealing mainly with administrative tasks in the army, had a huge impact on the security of the state and the region, which was visible even in the period preceding the outbreak of World War II and after it began. The source basis for this work are the archival materials collected in the Central Military Archives and the literature on the subject.
 
REFERENCES (25)
1.
Böhm T., Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994.
 
2.
Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921-1939. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie,Wrocław 1998.
 
3.
Czarnecka R., Organizacja i zakres działania Sztabu Głównego (Generalnego) WPw latach 1921-1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2000, nr 23.
 
4.
Czarnecka R., Organizacja oraz zadania Oddziału IV i Wojskowej Służby KomunikacjiSztabu Głównego (Generalnego) WP w latach 1921-1939, „Biuletyn Wojskowej SłużbyArchiwalnej” 2001, nr 24.
 
5.
Ćwięk H., Zagrożenie bezpieczeństwa Polski ze strony Republiki Weimarskiej. Napodstawie materiałów Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego,Częstochowa 2006.
 
6.
Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001.
 
7.
Kośmider T., Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym Państwa Polskiego w latach1921-1939, Warszawa 2009.
 
8.
Kozłowski E., Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozwoju, Warszawa 1974.
 
9.
Krzyżanowski K., Wydatki wojskowe Polski w latach 1921-1939, Warszawa 1976.
 
10.
Ostanek A.A., Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów”, czyli o początkach terenowejadministracji wojskowej w Małopolsce Wschodniej, „Historia i Świat” 2014, nr 3.
 
11.
Ostanek A.A., Garnizon Lwów. Władze wojskowe i cywilne w latach 1921-1939, „PrzeglądHistoryczno-Wojskowy” 2009, nr 1.
 
12.
Ostanek A.A., VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach1921-1939, Warszawa 2013.
 
13.
Pindel K., Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej, Siedlce2001.
 
14.
Rezmer W., Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Warszawa 2010.
 
15.
Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowegow latach 1927-1939, Warszawa 2000.
 
16.
Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981.
 
17.
Ślipiec J., Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitejw systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927, Warszawa 2011.
 
18.
Wawrzyński T., Akta dowództw okręgów korpusów, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”1980, nr 10.
 
19.
Wojciechowski T., Źródła do dziejów przemysłu wojskowego w latach 1918-1939,„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1969, nr 1.
 
20.
Wyszczelski L., Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939), Warszawa 2010.
 
21.
Wyszczelski L., Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921--1926, Warszawa 2007.
 
22.
Wyszczelski L., Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945,Warszawa 2004.
 
23.
Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 2008.
 
24.
Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006.
 
25.
Stawecki P. (red.), Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, Warszawa1990.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top