PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
DOWÓDZTWA OKRĘGÓW KORPUSÓW W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA II RZECZYPOSPOLITEJ (1921-1939)
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 261-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Główny problem badawczy pracy stanowi zagadnienie miejsca i roli dowództw okręgów korpusów w systemie bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Powołane w 1921 roku okręgi były terenowymi organami administracji Wojska Polskiego. Posiadając różne kompetencje w poszczególnych latach, dowództwa okręgów stanowiły jeden z istotnych elementów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej. Mimo zmian organizacyjnych, dowództwa w ciągu całego okresu międzywojennego odpowiadały m.in. za sprawy związane z współpracą z władzami cywilnymi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W pierwszej części pracy wskazano na uwarunkowania polityczne i wojskowe, które przyczyniły się do powstania dowództw okręgów korpusów, oraz pokrótce scharakteryzowano ich ogólne zadania. Wskazano także na szereg wojsk i instytucji im podległych. W głównej części analizie poddano budowę struktur wewnętrznych DOK oraz przekształcenia tych struktur, wskazując jednocześnie, że wiele z nich wiązało się ze zmianą zakresu zadań. Każdorazowo starano się wskazać na związek działania poszczególnych komórek organizacyjnych z bezpieczeństwem tak w rozumieniu bezpośrednim, jak i pośrednim. W zakończeniu pracy podkreślono, że DOK, choć z pozoru zajmujące się głównie zadaniami administracyjnymi w armii, miały olbrzymi wpływ na kwestie bezpieczeństwa państwa i regionu, co widoczne stało się choćby w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, jak i po jej rozpoczęciu. Podstawę źródłową niniejszej pracy stanowią materiały archiwalne zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz literatura przedmiotu.
 
REFERENCJE (25)
1.
Böhm T., Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej, Warszawa 1994.
 
2.
Cieplewicz M., Wojsko Polskie w latach 1921-1939. Organizacja, wyposażenie, wyszkolenie,Wrocław 1998.
 
3.
Czarnecka R., Organizacja i zakres działania Sztabu Głównego (Generalnego) WPw latach 1921-1939, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 2000, nr 23.
 
4.
Czarnecka R., Organizacja oraz zadania Oddziału IV i Wojskowej Służby KomunikacjiSztabu Głównego (Generalnego) WP w latach 1921-1939, „Biuletyn Wojskowej SłużbyArchiwalnej” 2001, nr 24.
 
5.
Ćwięk H., Zagrożenie bezpieczeństwa Polski ze strony Republiki Weimarskiej. Napodstawie materiałów Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego,Częstochowa 2006.
 
6.
Jarno W., Okręg Korpusu Wojska Polskiego nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001.
 
7.
Kośmider T., Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym Państwa Polskiego w latach1921-1939, Warszawa 2009.
 
8.
Kozłowski E., Wojsko Polskie 1936-1939. Próby modernizacji i rozwoju, Warszawa 1974.
 
9.
Krzyżanowski K., Wydatki wojskowe Polski w latach 1921-1939, Warszawa 1976.
 
10.
Ostanek A.A., Dowództwo Okręgu Generalnego „Lwów”, czyli o początkach terenowejadministracji wojskowej w Małopolsce Wschodniej, „Historia i Świat” 2014, nr 3.
 
11.
Ostanek A.A., Garnizon Lwów. Władze wojskowe i cywilne w latach 1921-1939, „PrzeglądHistoryczno-Wojskowy” 2009, nr 1.
 
12.
Ostanek A.A., VI Lwowski Okręg Korpusu w dziejach wojskowości polskiej w latach1921-1939, Warszawa 2013.
 
13.
Pindel K., Polska południowa w systemie obronnym Drugiej Rzeczypospolitej, Siedlce2001.
 
14.
Rezmer W., Operacyjna służba sztabów Wojska Polskiego w 1939 roku, Warszawa 2010.
 
15.
Rozwadowski P., Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowegow latach 1927-1939, Warszawa 2000.
 
16.
Stawecki P., Polityka wojskowa Polski 1921-1926, Warszawa 1981.
 
17.
Ślipiec J., Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitejw systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921-1927, Warszawa 2011.
 
18.
Wawrzyński T., Akta dowództw okręgów korpusów, „Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej”1980, nr 10.
 
19.
Wojciechowski T., Źródła do dziejów przemysłu wojskowego w latach 1918-1939,„Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej” 1969, nr 1.
 
20.
Wyszczelski L., Ministerstwo Spraw Wojskowych (1918-1939), Warszawa 2010.
 
21.
Wyszczelski L., Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie w latach 1921--1926, Warszawa 2007.
 
22.
Wyszczelski L., Oświata, propaganda, kultura w Wojsku Polskim w latach 1918-1945,Warszawa 2004.
 
23.
Wyszczelski L., W obliczu wojny. Wojsko Polskie 1935-1939, Warszawa 2008.
 
24.
Wyszczelski L., Wojsko Polskie w latach 1918-1921, Warszawa 2006.
 
25.
Stawecki P. (red.), Zarys dziejów wojskowości polskiej w latach 1864-1939, Warszawa1990.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top