PL EN
REVIEW PAPER
THREAT MONITORING USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 397-413
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article describes the possibility of using GIS systems to monitor threats in crisis management systems, taking into account the criterion of their information continuity of operation. Therefore, the authors made an attempt to initially assess the possibility of using GIS systems and sharing geospatial data and services as an integration platform for crisis management systems. The development of solutions designed and implemented under the ISOK project may result in further improvement of the quality, scalability, availability and security level in crisis management systems.
 
REFERENCES (16)
1.
Bielecka E., Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania, WydawnictwoPJWSTK, Warszawa 2005.
 
2.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 2007.
 
3.
http://www.kzgw.gov.pl/files/f... (24.07.2015). Studiumwykonalności dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu OperacyjnegoInnowacyjna Gospodarka, Projekt Informatyczny System osłony kraju przed nadzwyczajnymizagrożeniami.
 
4.
http://projektisok.imgw.pl/o-p... (26.08.2015 r.). Czymbędzie system ISOK?
 
5.
Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymiw GIS, SIT, LIS, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 
6.
PN-ISO/IEC 27001, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzaniabezpieczeństwem informacji. Wymagania, PKN, Warszawa 2007, pkt 3.4.
 
7.
Pokorski G., Zaskórski P., Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzaniaw systemie bezpieczeństwa narodowego,Konferencja naukowa nt. Bezpieczeństwo– ujęcie kompleksowe, Katowice – 31 maja 2012 r., s. 12, 18/8.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektówogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.
 
9.
Serafin M., Wirtualizacja w praktyce, Helion, Gliwice 2012.
 
10.
Skopiński P., Zaskórski P., CRM as integration environment of the process organization,Federated Conference on Computer Science and Information Systems/ FedCSIS,„Informatyka Ekonomiczna” Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław, Poland, 9-12September 2012, s. 10/5.
 
11.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. nr 89,poz. 590 z późn. zm.
 
12.
Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Redakcja WydawnictwWojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2012, s. 285.
 
13.
Zaskórski P., Wirtualizacja organizacji w „chmurze” obliczeniowej, „Ekonomika i OrganizacjaPrzedsiębiorstwa”, nr 3/2012, Wyd. ORGMASZ, Warszawa 2012, s. 12.
 
14.
Zaskórski P. (red.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnejciągłości działania, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa2011, s. 229.
 
15.
Zaskórski P., Pokorski G., Chmura obliczeniowa w systemach reagowania kryzysowegow aspekcie dostępu do danych geoprzestrzennych, Międzynarodowa Konferencja NaukowaPolska w Europejskim Środowisku Bezpieczeństwa, 20-22 maja 2013, Chlewiska 2013.
 
16.
Żbik D., Koncepcja monitorowania zagrożeń z wykorzystaniem systemów informacjigeograficznej, WAT, praca magisterska pod kier. P. Zaskórskiego, Warszawa 2016.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top