PL EN
REVIEW PAPER
ABOUT THE MEANINGS OF THE COMPOSITE NAME SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 17-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author tries to unravel the dilemma related to the real and etymological understanding of security, its conventional and often polysemantic definition, and its natural and essential definition. In this unraveling, he points to two types of names already distinguished by Plato and Aristotle, namely: conventional and natural. Hence, the semantic analyst and the explanation provided in the following parts of the argument relate to the meaning of: the conventional complex name security, the natural name of this name in Polish and not only in Polish. The conclusion of the argument are the statements indicating, on the one hand, inaccurate and conventional safety terms - most often no threats - and, on the other hand, accurate and natural ones - rather through or through care, control and care. The latter are anchored etymologically and semantically in the archaic name appearing in the Polish language, namely: by security. Also, embedding the meaning of the name security in the Latin securitas (se - everyone; cura - bake) means every kind of protection, supervision and control as well as care. Hence the recommendation for such a natural and accurate definition of the name security, which states that it is a state of affairs whose specificity is care, care and control as well as care. Contrary to this natural definition, conventional safety terms identify this composite name with no threats, although maybe anything, e.g. certainty or reliability, or stability etc.
 
REFERENCES (48)
1.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1 i 2, tłum. Kazimierz Leśniak, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2003.
 
2.
Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
 
3.
Brzeziński M., Problem tożsamości bezpieczeństwa w świetle etymologii języka polskiego, [w:]Metodyczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, pod red. W. Kitlera i T. Kuśmidra,Difin, Warszawa 2015.
 
4.
Cackowski Z., Zasadnicze zagadnienia filozofii, KiW, Warszawa 1989.
 
5.
Carnap R., Introduction to Semantics, MIT Press, Cambridge1942.
 
6.
Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996.
 
7.
Fehler W., O pojęciu bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państw i narodów w procesieintegracji europejskiej, pod red. Wiesława Śmiałka i Józefa Tymanowskiego, Wydawnictwo AdamMarszałek, Toruń 2002.
 
8.
Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa2010.
 
9.
Foucault M., Narodziny biopolityki, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2011.
 
10.
Foucault M., Rządzenie żywymi, tłum. M. Herer, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2014.
 
11.
Gołembski Fr., O wieloznaczności pojęcia bezpieczeństwo, „Nowoczesne Systemy Zarządzania.Zeszyt WCY IOiZ” 2008/3.
 
13.
 
14.
https://pl.wikipedia.org/wiki/... – [dostęp: 4.04.2017.].
 
15.
Jones R.E., Analysing Foreign Policy: An introduction to Some Conceptual Problems, Routledge& K. Paul, London 1970.
 
16.
Kaczmarek J., Skowroński A., Bezpieczeństwo: świat – Europa – Polska. Wyd. „Atla2”, Wrocław1998.
 
17.
Kahn Ch.H., Język i ontologia w Kratylosie, [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophia”2001/14.
 
18.
Khun Th. S., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, tł. i posłowie S.Amsterdamski, PIW, Warszawa 1985.
 
19.
Khun Th.S., Struktura rewolucji naukowych, tł. Helena Ostromęcka, wyd. I, PWN, Warszawa1968.
 
20.
Lazzarato M., Bezpieczeństwo a wydarzenie. Wywiad z Maurizio Lazzarato, tłum. IrminaMajchrzak, „Praktyka Teoretyczna – Biopolityka” 2011/2.
 
21.
Lisiecki M., Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzaniabezpieczeństwem obywateli, [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwania XXI wieku, pod red.Marka Lisieckiego, Wyd. WSZ i Prawa w Warszawie, Warszawa 2008.
 
22.
Lyons J., Semantyka, PWN, Warszawa 1984.
 
23.
Marcinkowski M., Świniarski J., Bezpieczeństwo w przestrzeni edukacyjnej, Wyd. WyższejSzkoły Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2013.
 
24.
Morris Ch.W., Signification and Significance: A Study of the Relations of Signs and Values. Mass.MIT Press, Cambridge 1964.
 
25.
Morris Ch.W., Signs, Language and Behavior, Prentice –Hall, Englewood Cliffs 1946.
 
26.
Nye J.S., Keohane R., Power and Interdependence: World Politics in Transition, Brown andCompany, Little 1977.
 
27.
Platon, Kratylos, tłum. Witold Stefański, Wydawnictwo: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,Wrocław−Warszawa−Kraków−Łódź 1990.
 
28.
Platon, Listy, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa 1987.
 
29.
Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, wyd. I, PWN, Warszawa 1977.
 
30.
Roosevelt F.D., Cztery wolności, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3: Od Hitlera do Eisenhowera,pod red. M. Gumkowskiego, Wyd. Polityka, Warszawa 2006.
 
31.
Rosa R., Lipińska-Rzeszutko M. i Kubiak M., Filozofia bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego.Tradycje. Współczesność. Nowe wyzwania, Wyd. AP, Siedlce 2010.
 
32.
Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
 
33.
Słownik angielsko-polski: https://translate.google.pl/?h... [dostęp: 4.04.2017].
 
34.
Słownik grecko-polski, https://translate.google.pl/?h... [dostęp: 4.04.2017].
 
35.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1979.
 
36.
Słownik języka polskiego, tom pierwszy A-F (reprint). Gutenberg-Print, Warszawa 1994.
 
37.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1996
 
38.
Słownik współczesnego języka polskiego, tom 1, Przegląd Reader’s Digest, Warszawa 2001.
 
39.
Stańczyk J., Bezpieczeństwo i pokój – wzajemne relacje, [w:] Edukacja dla bezpieczeństwa i pokojuw jednoczącej się Europie. Teoria i jej zastosowanie, pod red. R. Rosy, Wyd. Akademii Podlaskiej,Siedlce−Chlewiska 1999, Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa, AON, Warszawa 1996.
 
40.
Stańczyk J., Poszukiwanie reguł definiowania bezpieczeństwa, [w:] „Studia BezpieczeństwaNarodowego. National Security Studies” 2016/10.
 
41.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, ISP PAN, Warszawa 1996.
 
42.
Świniarski J., Barwy w pogłębianiu i poszerzaniu badań nad bezpieczeństwem, [w:] Barwy i cieniebezpieczeństwa, pod. red. Włodzimierza Gocalskiego, WAT, Warszawa 2013.
 
43.
Świniarski J., Chojnacki Wł., Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, AON, Warszawa2004.
 
44.
Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa. Prolegomena do zagadnień ogólnych, Wyd. Makuliński,Warszawa−Pruszków 1997.
 
45.
Świniarski J., Chojnacki Wł., Filozofia bezpieczeństwa. Podręcznik akademicki, AON, Warszawa 2004 [http://docer.pl/doc/50ne – dostęp: 4.04.2017].
 
46.
Tokarczyk R., Tomasz z Akwinu o prawie naturalnym, „Euhemer” 1974, nr 2.
 
47.
Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje – struktury – funkcjonowanie,Wyd. Scholar, Warszawa1999.
 
48.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON” 2012/1.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top