PL EN
REVIEW PAPER
PATRIOTISM AND READINESS TO DEFEND THE HOMELAND FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL SAFETY OF POLAND IN THE XXI C.
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-12-13
 
 
SBN 2019;15(1): 131-158
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The celebrations of the centenary of Poland regaining independence, solemnly celebrated in 2018, encourage scientific reflection on the fundamental issues related to freedom and independence for each country. These include the sense of patriotism, generally understood as love for the homeland and readiness to defend it, in the name of sacrificing even the highest values, which are health and life. The aim of the article is to present the role of the state in the lives of citizens, to indicate the differences in the perception of patriotism in the past and today, and to define the readiness of Poles to defend their country. All these elements determine the creation of Poland's national security in the 21st century, without which it is impossible to talk about the survival and development of a given nation and state. Among the research methods used, theoretical methods were used, including the analysis and synthesis of the literature on the subject, as well as empirical methods, including the survey technique and case study.
 
REFERENCES (33)
1.
Adamkiewicz M., U źródeł europejskiego patriotyzmu i innych wartości w tradycji wojskowej, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, WAT, Warszawa 2016, rok 6, nr 9.
 
2.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Wrocław 1997.
 
3.
Bór-Komorowski T., Armia podziemna, Warszawa 1994.
 
4.
Czapiński J., Państwo? A na co nam to!, „Życie Warszawy” z 22.10.2003 r.
 
5.
Delumeau J., Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości człowieka Zachodu w dawnych czasach, Warszawa 1998.
 
6.
Filipowicz S., O władzy grzechu i grzechach władzy, Warszawa 1992.
 
7.
Fukuyama F., Wyścig urojeń, „Forum” z 4-10.10.04.
 
8.
Gallup International, www.gallup-international.bg.
 
9.
Haliżak E., Popiuk-Rysińska I., (red.), Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1995.
 
10.
Huntington S., Wielki uskok przed skokiem, „Forum” z 20.12.04–2.01.05.
 
11.
Kieżun W., Biurokrację trzeba zabić, „Życie Warszawy” z 18.04.2004 r.
 
12.
Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994.
 
13.
Kowalczyk S., Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990.
 
14.
Król M., Słownik demokracji, Warszawa 1999.
 
15.
Kurczewski J., Słomiany ogień słomianych ludzi, „Broń” 2001, nr 1.
 
16.
Lamentowicz W., Państwo współczesne, Warszawa 1996.
 
17.
Lis T., Co z tą Polską, Warszawa 2003.
 
18.
Lisiewicz P.M., Plan burza, Warszawa 1990.
 
19.
Makowski W., Nauka o państwie, Warszawa 1939.
 
20.
Masłoń K., To jest twoja ojczyzna. Innej mieć nie będziesz, „Rzeczpospolita” z 31.12.04 – 2.01.05.
 
21.
Mieszkańcy tych państw najchętniej walczyliby za swoją ojczyznę, www.polityka.pl.
 
22.
Norwid C.K., Gorzki to chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych, Kraków 1984.
 
23.
Oramus M., Państwo to nie my, „Życie Warszawy” z 24.11.2003 r.
 
24.
Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984.
 
25.
Platon, Rzeczpospolita, Kraków 1968.
 
26.
Skrabacz A. (red.), Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Spuścizna korpusu kadetów w procesie kształcenia obronnego młodzieży – stan i perspektywy, Warszawa 2008.
 
27.
Skrabacz A. (red.), Patriotyzm współczesnych Polaków, Warszawa 2012.
 
28.
Slessor J., Strategia Zachodu, Warszawa 1958.
 
29.
Strauchold G., Krótka historia polskiego patriotyzmu, „Gazeta Wrocławska” z 5.11.2009 r., www.gazetawroclawska.pl.
 
30.
Wesołowska E.A., Szerauc A. (red.), Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo, Warszawa 2002.
 
31.
Wróblewski R., Podstawowe pojęcia z dziedziny polityki bezpieczeństwa, strategii i sztuki wojennej, AON, Warszawa 1993.
 
32.
Wronkowska S., Zmierczak M. (red.), Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Warszawa 2005.
 
33.
Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top