PL EN
REVIEW PAPER
ANTI-TERRORISM AND THE RIGHT TO PRIVACY IN THE COMMUNITY LAWS OF THE EUROPEAN UNION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 263-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concepts of freedom and human dignity developed over the centuries have influenced the concept of privacy, as well as the shape of its formal and legal protection. The study analyzes the impact of the Community provisions on counteracting terrorism, functioning in the European Union, on the private sphere of an individual, focusing primarily on the issues of personal data protection. In this context, one of the tasks of both Community legislation and policy has now become to alleviate the perceived antinomy between the needs to ensure the security and protection of society against terrorism, on the one hand, and to protect the individual and community against the increasingly frequent violations of privacy related to the implementation of anti-terrorist regulations. On the other hand.
 
REFERENCES (32)
1.
T. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
2.
I. Berlin, John Stuart Mill. O wolności, Warszawa 1999.
 
3.
J. Braciak, Prawo do prywatności, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 
4.
L. Dubel i inni, Historia doktryn politycznych i prawnych. Materiały źródłowe, Lublin2003.
 
5.
K. Krassowski, I. Sołtyszewski, Zastosowania biometrii – przegląd kluczowychprogramów i rozwiązań w zakresie ochrony państwa, „Problemy Kryminalistyki” 2007,nr 255.
 
6.
A. Mendis, Prawo do prywatności a interes publiczny, Kraków 2006.
 
7.
J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa 2009.
 
8.
A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006.
 
9.
S. Scoglio, Transforming Privacy: A Transpersonal Philosophy of Rights, Praeger 1998.
 
10.
J.D. Sieńczyło-Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę, Kraków2006.
 
11.
W. Sokolewicz, Prawo do prywatności, (w:) Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych,red. L. Pastusiak, Warszawa 1985.
 
12.
W. Szyszkowski, Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna, Warszawa-Poznań,Toruń 1984.
 
13.
D. Warren, L.D. Brandeis, Te Right to privacy, Harvard Law Review 1890, vol. IV.
 
14.
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-20110577+0+DOC+XML+V0//PL
 
15.
www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20130923STO20630/html/AferaNSA-dane-bankowe-pod-nadzorem-s%C5%82u%C5%BCb
 
16.
www.europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_pl.htm
 
17.
www.giodo.gov.pl/1520143/
 
18.
www.panoptykon.org/blog/11072013
 
19.
www.ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
 
20.
www.panoptykon.org/content/wdro-enie-dyrektywy-retencyjnej-w-ue-narusza-praworaport-grupy-roboczej-art-29
 
21.
www.nik.gov.pl/plik/id,5421,vp,7038.pdf
 
22.
www.panoptykon.org/wiadomosc/po-kontroli-billingowej-nik-najwyzszy-czas-nazmiany
 
23.
www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-billingach.html
 
24.
www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dt/660/660824/660824pl.pdf
 
25.
www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D0616:PL:NOT
 
26.
www.europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/police_customs_cooperation/jl0005_pl.htm
 
27.
www.lex-pol.pl/2012/08/umowa-miedzynarodowa-w-sprawie-przelotu-miedzy-uniaeuropejska-a-usa-weszla-w-zycie/
 
28.
w w w . e u r l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v . d o ? u r i = O -J:L:2012:215:0005:0014:PL:PDF
 
29.
pa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dt/830/830120/830120pl.pdf
 
30.
www.panoptykon.org/biblio/prism-swift-pnr-safe-harbour-czyli-jak-amerykanieprobuja-zrozumiec-swiat
 
31.
www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2182/j/pl/
 
32.
www.europarl.euro
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top