PL EN
REVIEW PAPER
CROSS-BORDER COOPERATION IN THE EUROPEAN UNION IN THE ASPECT OF SECURITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 251-261
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cross-border cooperation is an element of activities aimed at ensuring an adequate level of security in the European Union. Due to the impact of globalization and internationalization processes, there is a need for improvements in various aspects of this phenomenon. After describing the essence of cross-border cooperation, the author attempts to analyze individual planes and indicate the direction of changes that would lead to more effective cooperation in the fight against threats to the internal security of the EU.
 
REFERENCES (15)
1.
A. Giddens, Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
2.
T. Łoś-Nowak, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmydziałania – zasięg, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 
3.
A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski (red.), Policje Unii Europejskiej, OfcynaWydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 
4.
M. Perkowski, E. Szadkowska (red.), Współpraca transgraniczna. Aspekty p-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010.
 
5.
P. Siejczuk, M. Adamczuk, Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, (w):P. Bryksa (red.), Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa2008.
 
6.
P. Wawrzyk, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2009.
 
7.
Europol Review, General Report on Europol Activities, European Police Ofce 2010.
 
8.
Europol, Wolność, bezpieczeństwo, sprawiedliwość. Przewodnik po Europolu, UrządOfcjalnych Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2009.
 
9.
Komenda Główna Policji. Gabinet KGP, Europejski Urząd Policji Europol. Zarysdziałalności i funkcjonowania, Warszawa 2006.
 
10.
Agreement between the Governments of the States of the Benelux Economic Union,the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition ofchecks at their common borders, O.J.L 239 22.09.2000.
 
11.
Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, O.J.L 23922.09.2000.
 
12.
Decyzja Rady 2005/681/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. ustanawiająca EuropejskieKolegium Policyjne (CEPOL) i uchylająca Decyzje 2000/820/WSiSW, Dz.U. L 256z 1.10.2005.
 
13.
Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Dążąc do europejskiego modelubezpieczeństwa, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2010.
 
14.
www.statystyka.policja.pl.
 
15.
www.msz.gov.pl.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top