PL EN
REVIEW PAPER
ANTIQUES SMUGGLING AS AN ABUSE OF THE DIPLOMATIC BAG
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 493-511
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This is an article on status of diplomatic bag and its abuses, especially those connected with smuggling of antiques. The rules on export of cultural property are included in Polish domestic regulations and in multilateral international conventions as well. Generally speaking they require the special certificates for transportation of valuable antiques abroad. For example, in Poland a proper certificates are issued by the Minister of Culture and National Heritage. Diplomatic and consular law has been codified in four conventions concluded within the United Nations. It means: the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations, the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the 1969 New York Convention on Special Missions and 1975 Vienna Convention on Representation of States in their Relations with International Organizations of Universal Character. Each of these conventions contains the provisions regarding diplomatic or consular bag and the means of its transportation. Apart from the aforementioned sources of law there is another important document prepared by International Law Commission (ILC) which has been strictly dedicated to topic examined in this article. Unfortunately it has never become a law and remained in the form of 1989 ILC Draft articles on the status of the diplomatic courier and the diplomatic bag not accompanied by diplomatic courier. The basic rule determining the legal status of diplomatic bag is contained in art. 27 § 3 of 1961 Vienna Convention which stipulates: the diplomatic bag should not be opened or detained. However art. 35 § 3 of 1963 Convention on Consular relations allows the limited inspection of consular bag. To the contrary the 1989 ILC Draft Articles contains quite opposite regulation which in art. 28 § 1 expressly excludes any form of examination of diplomatic bag including examination through electronic or other technical devices. This article is supposed to present the possible means for fighting abuses of diplomatic bag according to the four codification conventions. It’s is also meant to prove that formula presented in art. 27 § 3 of 1961 Vienna Convention does not exclude the non-intrusive means of inspection of diplomatic bag.
 
REFERENCES (33)
1.
J.F. Addicott, The Status Of The Diplomatic Bag: A Proposed United States Position, “Houston Journal of International Law”, vol. 13, nr 2 z 1991 r.
 
2.
W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. 2, Warszawa 2004, s. 262.
 
3.
E. Denza, Diplomatic Law. A Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 3’rd ed., Oxford 2008.
 
4.
„Gazeta Wyborcza” nr 152. 3756 z 2.07.2001 r.
 
5.
„Gazeta Wyborcza”, http://wiadomosci.gazeta.pl/Wi..., Mongolski_dyplomata w_gangu_przemytnikow.
 
6.
D. Harris, Cases and Materials on International Law, 7th ed., London 2011.
 
7.
“ILC Yearbook” 1955, vol. II.
 
8.
“ILC Yearbook” 1957, vol. I.
 
9.
“ILC Yearbook” 1957, vol. II.
 
10.
“ILC Yearbook” 1958, vol. II.
 
11.
“ILC Yearbook” 1988, vol. II, część I.
 
12.
“ILC Yearbook” 1982, vol. II, część I.
 
13.
“ILC Yearbook” 1983, vol. II, część I.
 
14.
“ILC Yearbook” 1984, vol. I.
 
15.
“ILC Yearbook” 1988, vol. II.
 
16.
T. Kamiński, Skanowanie i inne nieinwazyjne środki kontroli poczty dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, Nr 2, Warszawa 2011.
 
17.
T. Kamiński, Status poczty dyplomatycznej. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003.
 
18.
Karta Narodów Zjednoczonych (tekst polski: Dz.U. Nr 23 z 1947 r., poz. 90).
 
19.
K. Kocot, K. Wolfke, Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, Wrocław 1969, s. 433-435.
 
20.
Konwencja nowojorska o misjach specjalnych z 1969 roku (tekst polski, Dz.U. Nr 48 z 1985 r., poz. 245).
 
21.
Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisane w Hadze dnia 14 maja 1954 r. z dnia 14 maja 1954 r. (tekst polski, Dz.U. z 1957, Nr 46, poz. 212).
 
22.
Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku (tekst polski: Dz.U. Nr 37 z 1965 r, poz. 233).
 
23.
Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 roku (tekst polski, Dz.U. Nr 13 z 1982 r., poz. 98).
 
24.
Konwencja z 17 listopada 1970 r. dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury (tekst polski, Dz.U. Nr 20 z 1974 r., poz. 106).
 
25.
W. Krupiński, Nielegalny wywóz zabytków w ocenie działań Straży Granicznej w latach 2012-2013, „Cenne, Bezcenne, Utracone”, Nr 1(74) – 4(77)/2013.
 
26.
S. Nahlik, Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław - Kraków 1958.
 
27.
CH.M. Nelson, “Opening” Pandora’s Box: The Status of Diplomatic Bag in International Relations, “Fordham International Law Journal”, vol. 12/1989.
 
28.
Orzeczenie MTS w sprawie zakładników amerykańskich w Teheranie z 1980 roku, ICJ Rep. 1980.
 
29.
Projekt artykułów dotyczących statusu kuriera dyplomatycznego i poczty dyplomatycznej przesyłanej bez towarzyszenia kuriera dyplomatycznego opracowany przez Komisję Prawa Międzynarodowego ONZ w 1989 roku, „Yearbook of International Law Commission” (ILC Yearbook) 1989, vol. II, część 2.
 
30.
Satow’s Diplomatic Practice, ed. Sir I. Roberts, 6th ed., Oxford 2011, s. 118.
 
31.
J. Sutor, Status kuriera i poczty dyplomatycznej, „Nowe Prawo”, 4/1987.
 
32.
Ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568).
 
33.
A. Zeidman, Abuse of the diplomatic bag: a proposed solution, “Cardozo Law Review”, vol. 11 z 1989 r.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top