PL EN
REVIEW PAPER
MEDIUM INCOME TRAP - THREATS AND EXIT PERSPECTIVES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 128-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There is still a development gap between the Polish economy and the economies of highly developed countries. Accession to the European Union, access to the single European market is of great importance for the acceleration of development processes. The relatively high rate of economic growth allows for the shortening of the development distance. The weakening of the economic growth rate may lead to the fact that the Polish economy may fall into the middle income trap. The essence of this trap is a slowdown in economic growth following a period of accelerated development. As a result, a country that was economically successful in the past will never be able to Dorians to highly developed countries. The study describes the conditions that should be met by the Polish economy. To avoid being trapped in the middle income. The most important of them include the factors determining socio-economic development and the messages of sustainable economic growth. The course of development processes is significantly influenced by the directions of economic policy. The study focuses on those undertakings which contributed to maintaining the pace of economic growth. In the longer term, when factors disturbing the internal or external balance emerge, economic growth may slow down significantly, which would mean a long-term exit from the middle income trap.
 
REFERENCES (12)
1.
Przemiany we współczesnej gospodarce światowej,red. E. Oziewicz, Warszawa 2016 s. 13: Współczesnykryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg i skutki. red. naukowa J.L. Bednarczyk, S.J. Bakowski,J. Misala, Warszawa 2011.
 
2.
Zob. m.in. E. Bowden, J. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja,Warszawa 2002, s. 820; T.Lüthje, Wzrost gospodarczy – perspektywy i wyzwania, [w:] Ekonomiczneaspekty integracji europejskiej, red. J.D. Hansen, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2013, s. 73.
 
3.
Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznejw Krakowie, Kraków 2004.
 
4.
Kołodko G., Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, „Ekonomista” 2014nr 2.
 
5.
Radło M.J., Ciesielska D., Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjnościpolskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013.
 
6.
Eichengrren B., Park D., Shin K., Growth Slowdownas Redux! New Evidence on the MiddleIncomeTrap NBER, Working Paper Nr 18663 National Burreau of Economic Research, 2013,Cambridge.
 
7.
Witold M. Orłowski, Dylematy polityki makroekonomicznej: Równowaga zewnętrzna i wewnętrzna.[w:] Wzrost gospodarczy w Polsce. Perspektywa średniookresowa, pod red. Jana Lipińskiegoi Witolda M. Orłowskiego, Bellona, Warszawa 2001, s. 23-24. Zob. ibidem W. Easterly,C.A. Rodriguez, K. Schmidt-Hebbel, Public Sector Deficits and Macroeconomic Performance,Oxford University Press, Oxford 1994.
 
8.
Uchwała Rady Ministrów nr 14/2016 z 16 lutego 2016 roku. http.www.mr.gov.pl/strony/aktualności/rząd-przyjął-plan-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju,dostęp 6 VI 2016
 
9.
Dorbusch R., Fischer S., Macroeconomic, McGraw-Hill, New York 1944.
 
10.
Rapacki R., Możliwości przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce, „Ekonomista” 2002 nr 4.
 
11.
Bariery w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Polska Agencja Informacjii Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2015.
 
12.
Program konwergencji, Aktualizacja 2016, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2016, Raporty 246.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top