PL EN
REVIEW PAPER
RISK VALUE MODELING IN DISTRIBUTED PRODUCTION ENVIRONMENT – IN AN ASPECT OF INFORMATION FLOWS’ ANALYSIS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 191-213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article, author describes a subject associated with the analysis of the risk value in a distributed production environment. Main extent of refl ections focuses on information fl ows, as a specifi c source of risk factors (threats) for the information (and not only) safety of the production company, operating in a distributed environment (networking). Th ere are primarily the following issues discussed: identifi cation of hazards in a distributed structure (taking the strategy of vertical and horizontal integration into an account). Th is characterizes the specifi city of information fl ows and mechanisms of the knowledge management in a networking environment, assumptions of risk modeling (including Monte Carlo simulation), and the meaning of operational and historical data resources in knowledge creation processes (about the level of risk), described. Th e article is concluded by a presentation of four models of risk management in a distributed environment, based on three variables: the probability of an existence of a threat (P), the value of potential losses (L), and the number of risk factors (RF) in the ambient of a distributed production system. Presented models show changes in the value of risk (R) – as derivatives of changes of values of these parameters. Th us, they constitute the analytical and decision-making database for activities undertaken by managers at all levels of management.
 
REFERENCES (20)
1.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Fourth Edition. Wydanie polskie, Project Management Institute, Warszawa 2009.
 
2.
B. Bińczycki, M. Tyrańska, J. Walas-Trębacz, System informacyjny w zarządzaniuoperacyjnym (Information system in operational management), AE, Kraków 2007.
 
3.
A. Bitkowska, Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie (Process management in enterprises), VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2009.
 
4.
J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania (Modern conceptions andmethods of management), PWE, Warszawa 2002.
 
5.
E. Gancarz, S. Zając, Zarządzanie ryzykiem (Risk management), „Nowoczesne SystemyZarządzania, Zeszyt nr 2” („Modern Management Systems, Vol. 2”), WAT, Warszawa2007.
 
6.
Z. Krysiak, Wartość ryzyka (Risk value), „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,nr 2/2011(19)” („Enterprise Science Quaterly”, no. 2/2011(19)”, SGH, Warszawa 2011.
 
7.
M. Łada, A. Kozarkiewicz, Zarządzanie wartością projektów (Value management ofprojects), C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
8.
S. Łobejko, Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku(Network enterprise. Changes in circumstances and strategies in the 21st century),SGH, Warszawa 2010.
 
9.
Z. Malara, J. Rzęchowski, Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoriai praktyka (Information management in the global market. Teory and practice), C.H.Beck, Warszawa 2011.
 
10.
A. Manikowski, Ilościowe metody wspomagania ocen projektów gospodarczych (Quantitative methods to support evaluation of economic projects), Wydawnictwo NaukoweWydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 
11.
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja (Knowledge diffusion in a networking company. Visualization and composition),AE, Wrocław 2007.
 
12.
C. Shapiro, H.R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarcesieciowej (Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy), HarvardBusiness School Press, Helion, Gliwice 2007.
 
13.
J. Woźniak, P. Zaskórski, Asymetria informacyjna w zarządzaniu bezpieczeństwemorganizacji procesowych (Information assymetry in security management of processorganization), „Nowoczesne Systemy Zarządzania, Zeszyt Nr 4” („Modern ManagementSystems, vol. 4”), WAT, Warszawa 2009.
 
14.
Wybrane aspekty marketingu relacji (Selected aspects of relationship marketing), (ed.)A.K. Krzepicka, WAT, Warszawa 2007.
 
15.
Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania(Organization management in conditions of risk of losing information continuity ofoperating), (ed.) P. Zaskórski, WAT, Warszawa 2011.
 
16.
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji (Risk management of organization activities), (ed.) J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 
17.
P. Zaskórski, Strategie informacyjne w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi (Information strategies in business organizations management), WAT, Warszawa 2005.
 
18.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania (Contemporary conceptions and methods of management), PWE, Warszawa 2009.
 
19.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top