PL EN
REVIEW PAPER
HAZARD IDENTIFICATION TO THE CONTINUITY OF THE ORGANIZATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 215-235
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article attempts to identify the factors determining the assessment of the security level of an organization. Organization security is a system-wide category and a complex function, the value of which depends on the level of risk. Contemporary models of organization built on processes indicate the need to pay special attention to information resources which, in the conditions of operating on global markets, acquire strategic importance. Therefore, one of the basic problems in managing a modern organization seems to be the problem of information security, including ensuring business continuity in the information, logistics and finance dimension. Linking the above-mentioned areas requires finding a universal integration platform enabling efficient implementation of the assumed goals. The functioning of a dispersed organization is determined by a number of threats resulting both from the conditions of the organization itself and its environment. Therefore, the problem of organizational security requires paying special attention to the problem of identifying threats to the continuity of its functioning.
 
REFERENCES (21)
1.
A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fourth Edition, wydanie polskie,MT & DC, Warszawa 2009.
 
2.
K. Ficoń, Inżynieria zarządzania kryzysowego: podejście systemowe, wyd. BEL Studio,Warszawa 2007.
 
3.
Good Practice Guidelines 2002, Business Continuity Institute 2002
 
4.
Good Practice Guidelines 2008, Business Continuity Institute 2008.
 
5.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2004.
 
6.
Z. Huzar, Z. Mazur (red. nauk.), Problemy i metody inżynierii oprogramowania, Wyd.Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.
 
7.
R. Jakubczak, J. Flis (red. nauk.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku: wyzwania i strategie, wyd. Bellona, Warszawa 2006.
 
8.
T.T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Ryzyko kryzysu a ciągłość działania = Busines continuitymanagement, wyd. Difn, Warszawa 2009.
 
9.
B. Klimczak, Mikroekonomia, wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego,Wrocław 1998.
 
10.
S. Marek, M. Białasiewicz (red. nauk.), Podstawy nauki o organizacji, PWE, Warszawa2008.
 
11.
NFPA 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business ContinuityPrograms, 2007 Edition.
 
12.
PN-IEC 62198:2005: Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia. Wytyczne stosowania, PKN,Warszawa 2005.
 
13.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
 
14.
J. Stańczyk, Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, PAN, Warszawa 1996, s. 18.
 
15.
T. Szczurek, Resort obrony narodowej w zarządzaniu kryzysowym w latach 1989-2009,wyd. WAT, Warszawa, 2009.
 
16.
Ustawa z dn. 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z pózn. zm.).
 
17.
J. Walas-Trębacz, J. Ziarko, Podstawy zarządzania kryzysowego: Cz. 2. Zarządzaniekryzysowe w przedsiębiorstwie, wyd. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 
18.
A. Warchał (red. wyd.), „Nowoczesne systemy zarządzania. Zeszyt 3”, WAT, Warszawa2008.
 
19.
P. Zaskórski (red. nauk.), Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, WAT, Warszawa 2011.
 
20.
P. Zaskórski, Informacyjno-biznesowa ciągłość działania frmy, (w:) „Zeszyty naukowe”nr 5, red. nauk. P. Zaskórski, wyd. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Warszawa2011.
 
21.
J. Zawiła-Niedźwiecki, Ciągłość działania organizacji, wyd. Ofcyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top