PL EN
REVIEW PAPER
SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF MIGRATION OF UKRAINIANS TO THE LUBELSKIE VOIVODESHIP ON THE EXAMPLE OF SELECTED YEARS OF THE 21ST CENTURY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 167-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses some problems associated with the establishment of the eastern border of the Republic of Poland after World War II, and its legal fundamentals after 1991. However, the main aspect of the article is the migration of Ukrainians in 2016-2019, that is the period in which the Ukrainian migration to Poland is discusses, showing its size and border traffic through the crossings located in the Lublin Voivodeship. Statistical data on work permit are also presented, with a particular focus on the Lublin Region. Furthermore, the article shows the number of Polish citizenships granted to Ukrainians as well as the number of offences and crimes committed by our eastern neighbours. It also shows the number of prisoners in penitentiaries and detention centres as well as the number of Ukrainian students, studying in the Lublin Region.
 
REFERENCES (48)
1.
Porozumienie z dnia 1 lutego 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu w kolejowym przejściu granicznym Krościenko–Chyrów o międzynarodowy ruch osobowy, M.P. 2006, nr 90, poz. 942.
 
2.
Porozumienie z dnia 11 stycznia 2006 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Krościenko–Smolnica, M.P. 2006, nr 25, poz. 277.
 
3.
Porozumienie z dnia 20 listopada 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o otwarciu drogowego przejścia granicznego Krościenko–Smolnica, M.P. 2004, nr 43, poz. 751.
 
4.
Porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów–Uhrynów, M.P. 2006, nr 44, poz. 468.
 
5.
Porozumienie z dnia 24 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Budomierz–Hruszew, M.P. 2006, nr 44, poz. 466.
 
6.
Porozumienie z dnia 4 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie określenia przejść granicznych, w których organy kontrolne Państwa jednej Umawiającej się Strony będą dokonywały kontroli na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się Strony, Dz.U. 2005, Nr 12, poz. 96.
 
7.
Porozumienie z dnia 5 lutego 2008 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wspólnej kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym Krościenko–Chyrów, M.P. 2008, Nr 83, poz. 735.
 
8.
Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. Dz.U. 1993, nr 125, poz. 574.
 
9.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzona w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r., o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r., Dz.U. 2011, Nr 172, poz. 1024.
 
10.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., oraz Protokół, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., Dz.U. 2009, Nr 103, poz. 858.
 
11.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, Dz.U. 2009, Nr 103, poz. 858.
 
12.
Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 18 maja 1992 r. Monitor Polski (M.P.) 2003, nr 37, poz. 530.
 
13.
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o stosunkach prawnych na polsko-ukraińskiej granicy państwowej oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., Dz.U. 1994, Nr 63, poz. 267.
 
14.
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Nota dla Ministra Spraw Zagranicznych, teczka: 701/9/16.
 
15.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPiMSL), Specjalny Sekretariat Premiera, tzw. „Archiwum p. Zarańskiego”, sygn. PRM.Z, t. 4.
 
16.
IPiMSL, Specjalny Sekretariat Premiera, tzw. „Archiwum p. Zarańskiego”, sygn. PRM.Z, t. 4.
 
17.
Centralna Baza Danych Osób Pozbawionych Wolności. Dane otrzymane z Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej 27 kwietnia 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
18.
Dane Biura Obywatelstw i Prawa Łaski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja z dnia 11 maja 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
19.
Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie z 13 maja 2020 r. Przekazana autorowi.
 
20.
Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu z 13 maja 2020 r. Przekazana autorowi.
 
21.
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie z dn. 11 maja 2020 r. Przekazana do autora.
 
22.
Informacja Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim z dn. 20 maja 2020 r. Adresowana do autora.
 
23.
Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespołu ds. Komunikacji Biura Ministra z 8 maja 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
24.
Informacja rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z 28 kwietnia 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
25.
Informacja rzecznika prasowego wojewody lubelskiego z 6 maja 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
26.
Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z dn. 30 kwietnia 2020 r. Wydruk w posiadaniu autora.
 
27.
Informacje Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2016. Wydruk w posiadaniu autora.
 
28.
Informacje Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2017. Wydruk w posiadaniu autora.
 
29.
Informacje Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2018. Wydruk w posiadaniu autora.
 
30.
Informacje Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za rok 2019. Wydruk w posiadaniu autora.
 
31.
Komenda Główna Policji, Przestępstwa ogółem wg jednostek podziału kraju. Wydruk w posiadaniu autora.
 
32.
Lubelski Urząd Wojewódzki, Biuro Wojewody, Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej, informacja z 27 maja 2020 r. W posiadaniu autora.
 
33.
Pismo Ministerstwa Finansów. Departament Ceł z 25 maja 2020 r. W posiadaniu autora.
 
34.
Pismo Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Dorohusku z dn. 14 maja 2020 r. W posiadaniu autora artykułu.
 
35.
Pismo Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Dorohusku z dn. 15 maja 2020 r. W posiadaniu autora artykułu.
 
36.
Dane zbiorcze dotyczące zatrudnienia obcokrajowców w Polsce w latach 2016-2019 opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://psz.praca.gov.pl/rynek... statystyki-i-analizy/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce.
 
37.
Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego w 2016 r., Warszawa 2017.
 
38.
Liczba postanowień Prezydenta RP o nadanie obywatelstwa polskiego w 2017 r., Warszawa 2018.
 
39.
Liczba postanowień Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa polskiego w 2019 r., Warszawa 2020.
 
40.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. http://www.msz.gov.pl/W,Przemy... lu,otwarto,Konsulat,Honorowy,Ukrainy,,depesza,PAP,06.06.2012,53291.htm.
 
41.
Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”. http://www.studyinpoland.pl/ko.... php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-zagraniczi-w-polsce-2017 &catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284.
 
42.
Shataieva, T. 2019. Cudzoziemcy są ratunkiem dla polskich uczelni. Z roku na rok spada liczba studentów. https://www.spidersweb.pl/2019.... html.
 
43.
Straż Graniczna. Informacja statystyczna za 2018 r., Warszawa 2018.
 
44.
Straż Graniczna. Informacja statystyczna za 2019 r., Warszawa 2020.
 
45.
Studenci zagraniczni w Polsce 2016 (wszystkie kraje), Study in Poland. http://www.studyinpoland. pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=9030:raport-studenci-zagra niczni-w-polsce-2016&catid=234:126-newsletter-2016&Itemid=100284.
 
46.
Studenci zagraniczni w Polsce 2018, Forum Akademickie. https://Studenci zagraniczni w Polsce 2018 prenumeruj.forumakademickie.pl/fa/2019/02/kronika-wydarzen/studenci-zagraniczni-w- -polsce-2018/.
 
47.
Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego w 2017 r., Lublin 2018.
 
48.
Wystąpienie deputowanego Mychajła S. Hreczuchy (Ukraińska SRR) wygłoszone 30 stycznia 1944 r. 1944. Prawda, nr 33.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top