PL EN
REVIEW PAPER
THE ROLE OF THE TERRITORIAL MILITARY SERVICE IN THE MILITARY SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF POLAND
 
More details
Hide details
1
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 157-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article contains an overview of issues related to the significance of the Territorial Military Service for the military security system of the Republic of Poland. These issues contribute to research into the importance of territorial military service within the armed forces and their ability to operate. The spontaneous development of this formation must, however, be related to clearly defined patterns and definitions of its operation, within the rules and in relation to them, the functioning of all types of armed forces. This article is a study of the usefulness of the Territorial Defense Forces in the defense system of the Republic of Poland.
 
REFERENCES (10)
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 
2.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220.
 
3.
Wojska Obrony Terytorialnej w operacji, DD-3.40, Warszawa 2018.
 
4.
Fehler, W., Bezpieczeństwo wewnętrzne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa państwa, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1, tom 2, Warszawa 2011.
 
5.
Kaczmarek, W., Współczesne badania nad bezpieczeństwem państwa – aspekty przedmiotowe i metodologiczne, [w]: Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski, red. B. Jagusiak, Warszawa 2015.
 
6.
Krzyżanowski, L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Warszawa 1994.
 
7.
Michalak, A., Cele, zadania, struktura i funkcje wojsk obrony terytorialnej w XXI wieku, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, nr 3, 2017.
 
8.
Szczurek, T., Security of Poland in the systemic transformation period, [w]: Studia Bezpieczeństwa Narodowego, nr 1, tom 1, Warszawa 2011.
 
9.
Zięba, R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, red. D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1997.
 
10.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2000.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top