PL EN
REVIEW PAPER
STALKING AS A THREAT TO PERSONAL SAFETY
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 431-455
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of this article is stalking, i.e. persistent harassment, as a practice that threatens personal safety. Stalking is a crime entered into the Criminal Code in Poland in 2011. The article describes its definitions, manifestations, motives of the perpetrators and the psychological portrait of the stalker and his victim. Police statistics on the crime of stalking in the Podlaskie voivodship and on the national scale were also referenced. The article is part of a research project for a thesis.
 
REFERENCES (17)
1.
Budyń-Kulik M., Mozgawa M., Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania,Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2012.
 
2.
Chlebowska A., Nalewajko P., Stalking − zarys problemu oraz analiza rozwiązań ustawodawcyniemieckiego, austriackiego, polskiego, „Prokurator” 2010/2011, nr 4 (44) /1(45).
 
3.
Fronczak J., Stalking z perspektywy interdyscyplinarnej, „Białostockie Studia Prawnicze”, tom13, Białystok 2013.
 
4.
Hołyst B., Wiktymologia, PWN, Warszawa 2001.
 
5.
Kaczmarek J. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa2008.
 
6.
Knap A., Stalking − perspektywa psychologiczno-kryminologiczna, „Biuletyn Stowarzyszenia naRzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, nr 7/luty 2013.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78 poz. 483 zezm.
 
8.
Kosińska J., Prawnokarna problematyka stalkingu, „Prokuratura i prawo”, 10/2008.
 
9.
Lattanzi M., Stalking jako rodzaj uzależnienia emocjonalnego i uczuciowego od osoby, „Konferencjanaukowa – Człowiek w sieci zniewolonych dróg – Zeszyt abstraktów”, M. Jędrzejko (red.),Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007.
 
10.
Malec M., Percepcja bezpieczeństwa: Definicje, wymiary, paradygmaty, MON, Warszawa 2006.
 
11.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd bezpieczeństwawewnętrznego” 7/12/2009.
 
12.
Mrozek J.J., Golińska-Konecko M., Przestępstwo stalkingu wobec osób powszechnie znanych,„Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”, 11/2/2015.
 
13.
Paralusz J., Zatrute życie – zjawisko stalkingu z perspektywy ofiary prześladowania, „NiebieskaLinia nr 5/88/2013”.
 
14.
Stalking and Domestic Violence. The Third Annual Report to Congress under the Violence AgainstWomen Act, Violence Against Women Grants Office of Justice Programs, U.S. Department ofJustice, July 1998.
 
15.
Staręga M., Stalking jako nowy czyn zabroniony w polskim kodeksie karnym, „Zeszyty NaukoweUniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 94, 2012.
 
16.
Święch W., Stalking – fakty i mity, „Młoda Humanistyka”, nr 1/2016.
 
17.
Tomaszek K., Stalker − psychologiczna charakterystyka sprawców przestępstw „uporczywego nękania”,„Studia z Psychologii w KUL”, tom 18, pod red. O. Gorbaniuk, B. Kostrubiec-Wojtachnio,D. Musiał, M. Wiechetek, Lublin 2012.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top