PL EN
REVIEW PAPER
CYBERBULLYING - TODAY'S DIMENSION OF VIOLENCE
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-12-01
 
 
SBN 2017;12(2): 413-429
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article refers to the phenomenon of violence on the Internet, known as cyberbullying. It is a crime recently introduced into the Penal Code. Its essence is persistent harassment, which can take many forms and cause dramatic consequences for victims, including suicide. The analysis of police statistics and own research leads to the conclusion that the scale of this phenomenon is growing. Therefore, there is a need for information and preventive actions by young people's guardians - teachers and parents, because the most dangerous effects of online violence may concern children and adolescents. Traumas affecting young people have particularly strong negative consequences for the development of the psyche.
 
REFERENCES (13)
1.
Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin, Warszawa2014.
 
2.
Giezek J. (red.), Kodeks karny. Komentarz, WKP, Warszawa 2014.
 
3.
Górska M., Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXIwieku, Difin, Warszawa 2014.
 
4.
Grajek M., Sobczyk K., Mazgaj-Krzak K., Olejniczak-Nowakowska M., Cyberprzemocwśród małoletnich internautów: świadomość, występowanie i zapobieganie, „Nauczyciel i Szkoła”nr 1 (53).
 
5.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Difin, Warszawa 2015.
 
6.
Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży, Difin,Warszawa 2011.
 
7.
Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, WKP, Warszawa 2013.
 
8.
Olak A., Współczesne zagrożenia. Rola telewizji i Internetu w życiu młodzieży – zarys problematyki,Amelia, Rzeszów 2012.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawyprogramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typachszkół, Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 4, poz. 17.
 
10.
Rzepa T.N., Przybylska-Duda M., Cyberbullying z perspektywy nastolatków i ich rodziców,SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Poznań 2015.
 
11.
Siwicki M., Cyberprzestępczość, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 
12.
Szmigielska B., Psychologiczne konteksty Internetu, WAM, Kraków 2009.
 
13.
Szymczak M.(red.), Słownik języka polskiego, t. 2, PWN, Warszawa 1984.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top