PL EN
REVIEW PAPER
FINANCING SYSTEM OF THE MILITARY BUDGETARY UNIT
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2022-08-30
 
 
Final revision date: 2022-09-19
 
 
Acceptance date: 2022-09-20
 
 
Publication date: 2022-09-20
 
 
Corresponding author
Małgorzata ZAKRZEWSKA   

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Polska
 
 
SBN 2022;26(4): 33-50
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the paper is to present how the system of financing of the military budget unit works and how funds are obtained for the Armed Forces of the Republic of Poland. The research problem of the paper was included in the form of the question: Do changes taking place in the economic system affect the functioning of military units? The research hypothesis is as follows: the system of financing military units currently functioning in the Republic of Poland allows to secure the challenges faced by modern Armed Forces. The article was prepared on the basis of a broad review of literature and legal acts. The research methods used are: critical analysis of the literature of the subject of study, analysis of theoretical studies and other source materials and their synthesis. The method of induction and deduction was also used. In addition, statistical methods were used. The analysis allows us to conclude that the changes in the economic system that have taken place over the last two decades have had a significant impact on the functioning of military units, forcing the Armed Forces of the Republic of Poland to adapt their tasks and organizational structures to the generally applicable law. On the basis of literature, studies and observations made, the essence of the concepts was defined: military economic unit, financial system, state budget. It will also discuss the legal conditions of the activity of military budget units, types of funding sources, budget expenditures of the Ministry of National Defence over the past years and the generic structure of general defence expenditures for 2022. Taking into account the newly introduced legal regulations, there have been few such studies on the system of financing military budget units.
 
REFERENCES (20)
1.
Bursztyński, A., 2009. Logistyka Marynarki Wojennej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.
 
2.
Decyzja nr 503/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych (Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 22, poz. 293).
 
3.
Decyzja nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2007 r., nr 3, poz. 36).
 
4.
Decyzja nr 49/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2008 r., nr 3, poz. 16).
 
5.
Decyzja nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2018 r., poz. 149).
 
6.
Decyzja nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz. 190).
 
7.
Decyzja budżetowa na rok 2022 nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 16).
 
8.
Ustawa z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2002-2006 (Dz. U. z 2021 r. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.).
 
9.
Korolczuk, A., 2016. Transformacja sił zbrojnych 1999-2014: aspekt finansowy, [w:] Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace. 2082-0976, Biblioteka Narodowa.
 
10.
Matysek-Jędrych, A., 2007. System finansowy - definicje i funkcje, [w:] Bank i kredyt.
 
11.
Merton, R.C., Bodie, Z., A Conceptual Framework for Analyzing the Financial Environment, [w:] The Global Financial System: A Functional Perspective, Crane D.B., Froot K.A., Manson S.P., Perold A., Merton R.C., Bodie Z., Sirri E.R., Tufano P., Boston: Harward Business School Press.
 
12.
Pakos, P., 2010. Ocena skuteczności zarządzania programem pilotażowym w wojskowych oddziałach gospodarczych, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie.
 
13.
Polański, Z., 2009. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r., MON, Warszawa 2022 r.
 
15.
Rozkaz nr 488/Log/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania wdrożenia terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na Wojskowych Oddziałach Gospodarczych.
 
16.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240).
 
17.
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1117).
 
18.
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022, poz. 655).
 
19.
Zarządzenie nr 13/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia kierowników jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa (Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 8, poz. 93).
 
20.
Zarządzenie nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 8, poz. 94).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top