PL EN
REVIEW PAPER
THE TERRITORY OF CONTEMPORARY POLAND AS THE AREA OF GEOPOLITICAL COMPETITION OF POWER
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 93-107
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
Albright M., Rotfeld A.D., NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo, dynamicznezaangażowanie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2010.
 
2.
Chojnacki A., Wywiad pograniczny w Departamencie Siedleckim w świetle raportówpodprefektów w lipcu i sierpniu 1812 roku, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, tom V2008, Siedlce 2008.
 
3.
Darczewska J., Diabeł tkwi w szczegółach – wojna informacyjna w świetle doktrynywojennej Rosji, „Punkt Widzenia”, nr 50, 2015, Ośrodek Studiów Wschodnich,Warszawa 2015.
 
4.
Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2013.
 
5.
Eberhardt P., Taylor Z. (red.), Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, „PrzeglądGeograficzny”, nr 4, 2009, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania,Warszawa 2009.
 
6.
Lubina M., Pietrasiak M., Kamiński T. (red.), China goes global, Zakład AzjiWschodniej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 
7.
Kennedy P., Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa1994.
 
8.
Kuźniak A., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa2008.
 
9.
Mackinder H.J., Democratic Ideals and Reality, Constable and Company, Londyn 1919.
 
10.
Mackinder H.J., Geograficzna oś historii, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2009.
 
11.
Marciniak W., Polska w grze międzynarodowej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków2010.
 
12.
Mączak A., Historia Europy, Ossolineum, Wrocław 1997.
 
13.
Michalski W., Modrzejewski Z., Doktryny wojenne innych państw, AkademiaObrony Narodowej, Warszawa 2015.
 
14.
Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Wydawnictwo Bellona,Warszawa 2010.
 
15.
Nowacki G., Działania psychologiczne w działaniach sojuszniczych, Akademia ObronyNarodowej, Warszawa 2003.
 
16.
Sakson A., Obwód Kaliningradzki a bezpieczeństwo Polski, „Przegląd Strategiczny”,nr 7, 2014, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014.
 
17.
Skoneczny Ł., Wojna hybrydowa – wyzwanie przyszłości?, „Przegląd BezpieczeństwaWewnętrznego”, wydanie specjalne, Warszawa 2015.
 
18.
Urbankowski B., Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Zysk i S-ka, Poznań 2014.
 
19.
Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickiei Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top