PL EN
REVIEW PAPER
NATIONAL ECONOMIC SECURITY IMPLICATIONS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF „REVERSE GLOBALIZATION”
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2013-12-01
 
 
SBN 2013;4(1): 339-362
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article traces the development of theory and practice of national economic security, and describes the relationship between economic activity and national security. Special attention has been give to potential risks and threats to national economic security posed by mergers and takeovers of developed economies’ assets by multinationals from emerging countries (reverse globalization). The growing number of acquisitions and takeovers of companies operating in developed countries initiated by dynamic multinationals from emerging countries, as well as the 2008/2009 global financial crisis have contributed to adaptation or amendment by several Western European countries and the United States laws on inward foreign direct investment (IFDI) in some sectors classified as “strategic industries”. Implementation of restrictive policies and practices by highly developed economies with the aim of limiting the IFDI has been criticised by emerging countries as protectionist steps undertaken to improve their competitive position. Finally, implications of inward FDI for Poland’s national economic security and protection of her strategic industries are also discusse. Also, some measures for enhancing this type of security are proposed.
 
REFERENCES (58)
1.
B. Balcerowicz (ed.), Gospodarcze podstawy bezpieczeństwa państwa wobec wyzwańrozwojowych świata na początku XXI wieku (Cz. 1. Identyfkacja gospodarczych podstawbezpieczeństwa państwa oraz wyzwań rozwojowych świata na początku XXI wieku),AON, Warszawa 2002.
 
2.
B. Benoit, Germany Plans for Own CFIUS Deal Watchdog, “Financial Times”, September 27, 2008.
 
3.
Bezpieczeństwo Ekonomiczne Rzeczpospolitej Polskiej (praca zbiorowa), AON, Warszawa2003.
 
4.
S. Bhattacharjee, National Security with a Canadian Twist: Te Investment Canada Actand the New National Security Review Test, “Columbia FDI Perspectives. Vale ColumbiaCenter on Sustainable International Investment”, No.10, July 30, 2009.
 
5.
D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodoweu schyłku XX wieku, Warszawa 1997.
 
6.
J. Bogucki, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dlaPolski (Blog: www.jacekbogucki.pl).
 
7.
H-J. Chang, 23 things they don’ttell you about capitalism, Pinquin Books, London 2011.
 
8.
D. Chen et al., Tinking on Economic Globalization and China’s Economic SecurityStrategy, “Studies in International Technology and Economy”, Beijing 2000.
 
9.
B. Cichocki, B. Konarzewska, A. Niewiadomski, Ł. Pacuła, Amerykańska Ustawao inwestycjach zagranicznych i bezpieczeństwie narodowym a podobne uregulowania w UniiEuropejskiej, Rosji i Chinach, „Bezpieczeństwo Narodowe”, Nr 7-8, 2008, s. 184-201.
 
10.
J. Clifton, D. Diaz-Fuentez (2009), Te Europen Union, Soutern Multinationlasand the Question of the “Strategic Industries”, 2009. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=16996....
 
11.
E. Frejtag-Mika, Z. Kołodziejak, W Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne wewspółczesnym świecie, Radom 1996.
 
12.
M. Goss, Sprzedam Polskę – msp.gov.org., „Nasz Dziennik”, 17 maja 2010.
 
13.
E.M. Graham, D.M. Marchick, U.S. National Security and Foreign Direct Investment,“Institute for International Economics”, Washington, D.C. 2006.
 
14.
J. Heath, Strategic protectionism? National security and foreign investment in the RussianFederatioin, 4 November 2010, pp. 465.
 
15.
J.K. Jackson, Foreign Investment, CFIUS, and Homeland Security: An Overview, “Congressional Research Service”, Washington, April 17, 2008.
 
16.
J.K. Jackson, Foreign Investment and National Security: Economic Considerations,“Congressional Research Service”, Washington, March 11, 2011.
 
17.
T. Kamiński (ed.), Bezpieczeństwo gospodarcze, AON, Warszawa 1995.
 
18.
L. Kekic & K.P. Sauvant (eds.), Word Investment Prospects to 2010: Boom or Backlash, EIU an Columbian Program on International Investments, N. York, London,Hong Kong 2006.
 
19.
Z. Kołodziejak (ed.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1986.
 
20.
K. Księżopolski, Bezpieczeństwo ekonomiczne, ELIPSA Warszawa 2011.
 
21.
S. Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [In:] Ekonomika bezpieczeństwapaństwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, red. nauk. S. Kurinia, M. Krč, AON–VA,Warszawa–Brno 2000.
 
22.
S. Kurek, Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego kraju wynikające z procesówglobalizacji, In: Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski wynikające z procesów globalizacji, J. Płaczek (ed.) AON, Warszawa 2002.
 
23.
L. Li, Economic Globalization’s Impact on National Sovereignty and New Concept ofSovereignty, “World Economics and Politics”, Issue 4, 2006. 24 Z. Liqun, He Hongjing, On Post-Cold-War Economic Security, “World Economy andPolitics”, 1999.
 
24.
października 2010.
 
25.
R. Ławniczak, K. Blanke-Ławniczak, Communication challanges for reverse globalization’s acquisitions, In: Challanges for Communication Management and Public RelationsIn International Mergers and Acquisitions, (ed.) R. Ławniczak, CONTACT, Poznań 2011.
 
26.
S. Mijalković, N. Milošević, Correlation between economic,corporate and nationalsecurity, In: Development of institutional capacities, standards and procedures for fghtingorganized crime and terrorism under conditions of international integrations, “Academyof Criminalistic and Police Studies”, Belgrade, Vol. 8 (2) 2011, pp. 437-454.
 
27.
T.H. Morgan, Chinese Foreign Direct Investments In Canada: Treat or Opportunity?“Canadian Council of Chief Executives”, March 2012.
 
28.
D.K. Nanto, Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy,“Congressional Research Service”, Washington, January 4, 2011.
 
29.
OECD, Strategic Industries in a Global Economy: Policy issues for the 1990s, Paris 1991.
 
30.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relatingto National Security, Paris 2008.
 
31.
OECD, Freedom of investment, national security and ‘strategic’ industries (Progress Reportby the OECD Investment Committee), Paris, 26 March 2008.
 
32.
OECD, International Investment Perspectives, Paris.
 
33.
OECD, Eighth Roundtable on Freedom of Investment, National Security and “Strategic”Industries, Paris, October 8, 2008.
 
34.
OECD, Protection of Critical Infrastructure and the Role of Investment Policies Relatingto National Security, Paris, May 2008.
 
35.
OECD, FDI Regulatory Restrictevness Index, Paris, 2012.
 
36.
L. Olszewski, Strategiczne sektory w rozwoju współczesnej gospodarki narodowej, In:J. Blicharz (ed.), Prawne aspekty prywatyzacji, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2012.
 
37.
Plan Strategiczny Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 
38.
Poland Seeks to Keep Russian Capital Away from Strategic Industries, “BBC MonitoringInternational Reports”, July 20, 2012.
 
39.
K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania pań-stwem, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 
40.
R. Ramamurti, Why study emerging-market multinationals?, In: R. Ramamurti,J.V. Singh, Emerging Multinationals in Emerging Markets, N.York, Cambridge UniversityPress, 2009.
 
41.
ROCZNIKI STRATEGICZNE: 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007Russian Economy:the Present Situation. Treats and Challenges, “East European, Russian & Central AsianMarket Studies”, 2004.
 
42.
J.J. Romm, Defning National Security: Te Nonmilitary Aspects, “Council on ForeignRelations Press”, New York,1993, pp. 76-79.
 
43.
S.R. Ronis, Economic Security is National Security, Paper Presented at the NationalDefense University Symposium on National Security, October 1997.
 
44.
J. Rubin, B. Tal, Will sparing transport costs reverse globalization?, CIBC (CanadianImperial Bank of Commerce), 2008.
 
45.
K.P. Sauvant, G. McAllister, W.A. Maschek (eds.), Foreign Direct Investments fromEmerging Markets Te Challenges Ahead.
 
46.
B. Setser, Reverse globalization, “Brad Setser Blog”, March 20. 2007 (retrieved from: http://www.rgemonitor.com/sets..., on 2009-11-11).
 
47.
Z. Stachowiak, Bezpieczeństwo ekonomiczne, In: Ekonomika obrony, (ed.) W. Stankiewicz, AON, Warszawa 1994.
 
48.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, MON, Warszawa 2007.
 
49.
Sz. Syp, Czy czeka nas prywatyzacja absolutna PKO BP i PZU?, „Gazeta Finansowa”,
 
50.
W. Stankiewicz, Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego a gospodarka obronna, In:Bezpieczeństwo ekonomiczne. Teoria i praktyka, (ed). Z. Kołodziejak, Wyd. UniwersytetuŁódzkiego, Łódź 1986.
 
51.
M. Schulz, A Return of Protectionism? Internal Deregulations and External InvestmentRestrictions in the EU (Discussion Paper 08-04, “Tokyo: Fujitsu Research Institute,Economic Research Center”. 2008).
 
52.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, MON, Warszawa 2007.
 
53.
Strategia Rozwoju Bezpieczeństwa Narodowego RP 2012-2013, MON, projekt z kwietnia2012.
 
54.
UNCTAD, World Investment Report, United Nations: Geneva 2006.
 
55.
B. Udovic, Economic security; Large and small states in enlarged European Union (Research Paper), University of Ljubljana Centre of International Relations, Ljubljana 2002.
 
56.
Y. Wei-Ping, Exploring the Defnition of National Economic Security and its EvaluationIndex System, “Journal of Renmin University of China”, 2010 Vol., Issue(4): 93-98.
 
57.
J. Yong, Economic Security: Redressing Imbalance, “China Security”, Vol. 3, No 2, Spring2007, pp. 66-85.
 
58.
K. Zaręba, Prywatyzacyjne bezprawie, „Przegląd”, 1 marca 2009.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top