PL EN
REVIEW PAPER
INFORMATION SUPPORT FOR POLICE ACTIVITIES IN SEA PORT
 
More details
Hide details
1
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 229-245
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study is to analyze the determinants of the effectiveness of police activities in the circumstances of materialization of threats in sea ports and port facilities. An additional goal is to present the impacts on the safety of seaports and port facilities resulting from the intermodal location of ports, combining various physical environments, and in particular the mass of economic phenomena that may imply violations of international and national legal standards. In this context, the problem formulated in the question becomes important: what information and its deliberate extraction determine the effectiveness of police activities in sea ports and port facilities?
 
REFERENCES (10)
1.
Kodeks ISPS – bezpieczeństwo bez utrudnień w pracy portu, wywiad z D. Biernackim,głównym oficerem bezpieczeństwa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., „Namiaryna Morze i Handel”, nr 14-15/635.
 
2.
Kubiak K., Makowski A., Mickiewicz P., Polska wobec zagrożenia terroryzmemmorskim, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
 
3.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzona w Londyniednia 1 listopada 1974 r. (Dz.U. z 1984 r. nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. nr 120,poz. 1016).
 
4.
Międzynarodowy kodeks dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjęty w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów – StronMiędzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz.U. z 2005 r.nr 120, poz. 1016).
 
5.
Misztal K., Szwankowski S., Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wyd. UG2001.
 
6.
Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, pod red. H. Dmochowskiej, Główny UrządStatystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa–Szczecin 2010.
 
7.
Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.Urz. UE L 129z 09.04.2004, s. 6; Dz.Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, s. 74).
 
8.
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, Dz.U. z 2088nr 171, poz. 1055.
 
9.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (tekst pierwotny:Dz.U. 1997 r. nr 9, poz. 44) (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. nr 110, poz. 967) (tekstjednolity: Dz.U. 2010 r. nr 33, poz. 179).
 
10.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie(Dz.U. z 2009 r. nr 31, poz. 206, z późn. zm.).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top