PL EN
REVIEW PAPER
THE USE OF ARMED FORCES TO COMBAT TERRORIST THREATS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-06-01
 
 
SBN 2017;11(1): 217-228
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the possibilities of using the armed forces to combat terrorist threats. Due to the fact that they have a negative impact on the functioning of states and the international community, these threats should be treated as the subject of activities of entities responsible for ensuring security. Achieving international cooperation in combating terrorism is necessary to take effective measures to eliminate this problem from the entirety of international relations.
 
REFERENCES (19)
1.
Ciszewski T., Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej w zapobieganiu oraz usuwaniuskutków zagrożeń niemilitarnych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2011, nr 2, Wrocław2011.
 
2.
Dytkowski A., Siły zbrojne w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, [w:] „PrzeglądBezpieczeństwa Wewnętrznego” 7/12.
 
3.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, wyd. Świat Książki, Warszawa 1999.
 
4.
Jakubczak R. (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski w XXI wieku,Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2008.
 
5.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP, wyd. AON, Warszawa 2011.
 
6.
Kuźniar R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar,Warszawa 2012.
 
7.
Liedel K., Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego w polskiej polityce bezpieczeństwa,Difin, Warszawa 2010.
 
8.
Liedel K., Marszałek-Kawa J., Wudarski Sz. (red.), Polityczne metody zwalczaniaterroryzmu, Duet, Toruń 2006.
 
9.
Mickiewicz P., Polska w koalicji antyterrorystycznej – wnioski dla politykibezpieczeństwa RP, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” rok XLVI,nr 1 (160) 2005, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2005.
 
10.
Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa2010.
 
11.
Szafrański J. (red.), Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce,wyd. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
 
12.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
 
13.
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. 2016poz. 904).
 
14.
Rybak J., Wojska specjalne czy siły specjalne?, „Polska Zbrojna” 2006, nr 8.
 
15.
http://grom.mil.pl/powstanie_p... [dostęp z dnia: 20.02.2017].
 
16.
http://oszw.warszawa.wp.mil.pl... [dostęp z dnia 20.02.2017].
 
17.
http://www.nowastrategia.org.p... [dostęp z dnia: 20.02.2017].
 
18.
 
19.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top