PL EN
REVIEW PAPER
USE OF NEW TECHNOLOGIES IN ARMS AND HUMAN RIGHTS
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia im. Jarosława Dąbrowskiego, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-04-05
 
 
Final revision date: 2023-04-24
 
 
Acceptance date: 2023-04-25
 
 
Publication date: 2023-04-25
 
 
Corresponding author
Katarzyna CYRKUN   

Wojskowa Akademia im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, Polska
 
 
SBN 2023;27(1): 57-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The IT revolution has fundamentally changed the lifestyle of people in almost all spheres. Advances in science and technology create both opportunities and threats to international peace and security. The analysis of the legal and moral aspects related to the use of innovative weapon systems is particularly important, because these areas will decide on their introduction. The work is an analysis of selected issues related to the use of innovative weapon systems, especially legal and ethical aspects, because they have a significant impact on the future development of new types of weapons. The aim of the article is to determine the compliance of legal regulations with the use of innovative weapon systems and to analyze the impact of their use on human rights. An additional aim of the work is to focus on the concept of human dignity in relation to technological innovations. The main research problem of the work was defined in the form of a question: Is the use of autonomous combat systems compatible with human rights? The main hypothesis was adopted in the work, which assumes that the use of innovative military systems based on artificial intelligence may contribute to the violation of human rights. In the development of this work, extensive literature in the field of robotics, psychology and law was used. Domestic and foreign literature has been used, but most of the work is based on foreign items, because the topic has not been widely presented in Poland. The paper uses the institutional and legal method used to present the legal aspects related to innovative weapon systems. The system analysis method was also used, which aimed to determine the military significance of innovative weapon systems by identifying and considering available information and comparing the expected further consequences and effects related to its use. The development of innovative weapon systems is inevitable because it is closely related to the development of technology and artificial intelligence.
 
REFERENCES (42)
1.
Alston P.G., Lethal Robotic Technologies: The Implications for Human Rights and International Humanitarian Law, ,,Journal of Law, Information & Science” 2012, nr 21.
 
2.
Alston P.G., Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, wyd. United Nations, New York 2010.
 
3.
Asaro P., What Should We Want from a Robot Ethic, ,,International Review of Information Ethics’’ 2006, nr 12.
 
4.
Asimov I., I, robot, wyd. The Gnome Press, New York 1950.
 
5.
Bar G., Robot personhood, czyli po co nam antropocentryczna sztuczna inteligencja?, [w:] L. Lai, M. Świerczyński (red.), Prawo sztucznej inteligencji, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
 
6.
Bober W.J., Czy korzystanie z bojowych bezzałogowych pojazdów latających jest moralnie problematyczne? [w:] K. Kowalczewska, J. Kowalewski (red.), Systemy dronów bojowych. Analiza problemów i odpowiedź społeczeństwa obywatelskiego, wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
 
7.
BS 8611:2016, ethical design and application of robots, https://www.machinebuilding.ne..., [dostęp: 15.04.2022 r.].
 
8.
Co to jest protokół IEEE?, https://www.netinbag.com/pl/in..., [dostęp: 15.04.2022 r.].
 
9.
CORDIS, Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics [online]. Dostępne pod adresem:https://cordis.europa.eu/artic..., [dostęp: 14.03.2023].
 
10.
Coupland R.M., Towards a determination of which weapons cause ,,superfluous injury or unnecessary suffering” 1997, nr 9.
 
11.
Dinstein Y., The Conduct of Hostilities under Law of Armed Conflict, wyd. Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 
12.
Douhet G., The Command of the Air, Alabama 1921.
 
13.
Dworecki S., Od konfliktu do wojny, wyd. BUWIK, Warszawa 1996.
 
14.
Dyrektywa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych z dnia 21 listopada 2012 r. Autonomy in Weapon Systems, nr 3000.09 [online]. Dostępne pod adresem: https://www.esd.whs.mil/portal..., [dostęp: 13.03.2023].
 
15.
Fehler W., Sztuczna inteligencja – szansa czy zagrożenie, „Studia Bobolanum” 2017, nr 3.
 
16.
Grayson K., Special Section – Politics and War: Ethics, Opinion and Logics Six Theses on Targeted Killing, ,,Politics’’ 2012, nr 31.
 
17.
Grossman D., On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society, wyd. Back Bay Books, New York 1996.
 
18.
Grzebyk P., Odpowiedzialność karna za nielegalne ataki dokonywane za pomocą statków bezzałogowych (w:) M. Szuniewicz (red.), Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego, wyd. Wydawnictwo Akademickie AMW, Gdynia 2015.
 
19.
Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, wyd. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.
 
20.
Heyns C., Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions [online]. Dostępne pod adresem: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/Regular- Session/Session23/A-HRC-23-47_en.pdf, [dostęp: 10.03.2023 r.].
 
21.
Jóźwiak K., Cieślak E., Użycie samolotów bezzałogowych w działaniach taktycznych wojsk lądowych, wyd. AON, Warszawa 1998.
 
22.
Karpowicz J., Kozłowski K., Bezzałogowe aparaty latające i miniaturowe aparaty latające, wyd. AON, Warszawa 2003.
 
23.
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej sporządzona 7 grudnia 2000 r. w Nicei, (Dz. Urz. UE 2016, C 202).
 
24.
Koch E.R., Licencja na zabijanie. Komanda śmierci tajnych służb, wyd. Czarna Owca, Warszawa 2015.
 
25.
Kolb R., Advanced Introduction to International Humanitarian Law, wyd. Edward Elgar Publishing, Northampton 2014.
 
26.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 4 listopada 1950 r. w Rzymie, zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2., (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).
 
27.
Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzona w Genewie dnia 10 października 1980 r., (Dz.U. 1984, nr 23, poz. 104).
 
28.
Makowski P., Autonomia w etyce I. Kanta (próba interpretacji historystycznej), ,,Diametros’’ 2006, nr 10.
 
29.
Marcinko M., Między humanitaryzmem a koniecznością wojskową – znaczenie zasady proporcjonalności w planowaniu i prowadzeniu operacji militarnych, ,,Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego’’ 2015, nr 10.
 
30.
Mathews R.J., McCormack T., The Influence of Humanitarian Principles in the Negotiation of Arms Control Treaties, „International Review of the Red Cross” 1999, nr 81.
 
31.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167).
 
32.
Nawrocka A., Jednostka a państwo: rozważania o godności człowieka i obowiązkach obywatela w “De ojficiis” M.T. Cycerona, ,,Studia Philosophiae Christianae’’ 1984, nr 20.
 
33.
Netanyahu B., Fighting Terrorism: How Democracies Can Defeat Domestic and International Terrorists, wyd. New York Farrar, Straus i Giroux, New York 1995, s. 20-29.
 
34.
Nowakowski M., Od człowieka, dla człowieka. Prawa podstawowe a sztuczna inteligencja, czyli dlaczego powinniśmy o nie walczyć [online]. Dostępne pod adresem: https://finregtech.pl/2021/05/...- powinnismy-o-nie-walczyc/, [dostęp: 10.03.2023 r.].
 
35.
Piechowiak M., Tomasza z Akwinu koncepcja godności osoby ludzkiej jako podstawy prawa Komentarz do rozdziałów 111-113 księgi III Tomasza z Akwinu. Summa contra gentiles, ,,Poznańskie Studia Teologiczne’’ 2003, nr 14.
 
36.
Radziejowska M., Kontrowersje wokół dronów, ,,Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych’’ 2013, nr 123.
 
37.
Sassòli M., Autonomous Weapons and International Humanitarian Law: Advantages, Open Technical Questions and Legal Issues to Be Clarified, ,,International Law Studies” 2014, nr 90.
 
38.
Schmitt M.N., Unmanned Combat Aircraft Systems, and International Humanitarian Law: Simplyfying the OFT Debate, ,,Boston University International Law Journal’’ 2012, nr 30/2.
 
39.
Singer P.W., Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, wyd. The Penguin Press, London 2009.
 
40.
Solis G., The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, wyd. Cambridge University, New York 2016.
 
41.
Waldron J., Dignity, Rank, and Rights, wyd. Oxford University Press, Oxford 2012.
 
42.
Waldron J., What Can Christian Teaching Add to the Debate about Torture?, ,,Theology Today’’ 2006, nr 63.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top