PL EN
REVIEW PAPER
TASKS OF THE POLISH ARMED FORCES IN THE STATE DEFENSE SYSTEM
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 289-307
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pursuant to Art. 26 of the Constitution of the Republic of Poland, the Armed Forces of the Republic of Poland serve to protect the independence of the state and the integrity of its territory, and to ensure the security and inviolability of its borders. In addition to the tasks set out in the Constitution of the Republic of Poland, the Armed Forces perform a number of tasks within the country. First of all, they support the units reporting to the minister of internal affairs in the performance of their tasks of ensuring order and internal security of the state. The author presents the legal regulations that are the basis for the use of the Armed Forces to defend the state, in crisis and humanitarian response operations, and to support other constitutional bodies ensuring internal security.
 
REFERENCES (10)
1.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach NaczelnegoDowódcy i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (DzU Nr 156, poz. 1301, ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (DzU Nr 113, poz. 985, zezm.).
 
3.
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU Nr 62 poz. 558, zezm.).
 
4.
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RzeczypospolitejPolskiej (DzU z 2004r . Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 2007 r. Nr 43, poz. 277, ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU Nr 89, poz. 590, zezm.).
 
7.
Traktat Północnoatlantycki podpisany w Waszyngtonie w dniu 4 kwietnia 1949 r. (DzUz 2000 r. Nr 87, poz. 970).
 
8.
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej (DzU z 1996 r.Nr 10 poz. 56).
 
9.
Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r. (DzU z 1947 r. Nr 23,poz. 90).
 
10.
Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej z dnia 7 Lutego 1992 r. (DzU z 2004 r. Nr 90poz. 864).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top