PL EN
REVIEW PAPER
THE THREATS FROM TERRORIST ORGANIZATIONS AND FOREIGN SPECIAL SERVICES IN AFGHANISTAN
 
More details
Hide details
1
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 73-85
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is a description of particular security aspects of dealing with the dangers undermining the protection of classified information. The threats usually arise from the actions of terrorist organizations and foreign secret services. The field of experience within this spectrum lies within a range of functions of the chief of organizational units. Author focuses on an overview of experiences found around the works of Polish Military Contingent in Afghanistan. The experiences give prove that the most dangers arise from the unforeseen actions of the terrorist organizations and foreign secret services.
 
REFERENCES (15)
1.
A. Białas, Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006.
 
2.
K. Danielewicz, Rozpoznanie osobowe HUMINT i kontrwywiad w operacjach typu COIN, „Kwartalnik Bellona”, Nr 1/2013 (672), s. 178-194.
 
3.
D.E. Denning, Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, WNT, Warszawa 2002.
 
4.
J. Depo, Teoretyczne i prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania destrukcyjnej działalności obcych służb specjalnych, [w:] Kultura bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka– Refleksje, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Nr 12 lipiec – grudzień 2013, s. 76-96.
 
5.
S. Hoc, Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2010.
 
6.
R. Jędrychowski, P. Wojtasik, Znaczenie informacji wywiadowczych w zwalczaniu terroryzmu, „Kwartalnik Bellona”, Nr 2/2012 (669), s. 134-138.
 
7.
K. Liedel, T. Serafin, Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Difin, Warszawa 2011.
 
8.
S. Malinowski, Wybrane problemy badań zarządzania bezpieczeństwem informacji jednostki organizacyjnej o specjalnym przeznaczeniu (JWSP), „Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies)” Nr 4, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Organizacji i Zarządzania WCY, Warszawa 2013.
 
9.
S. Malinowski, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji jednostki wojskowej specjalnego przeznaczenia, rozprawa doktorska, promotor prof. dr hab. inż. A.A. Barczak, AON, Warszawa 2012.
 
10.
J. McNamara, Arkana szpiegostwa komputerowego, Helion, Gliwice 2004.
 
11.
D.L. Pipkin, Bezpieczeństwo informacji. Ochrona globalnego przedsiębiorstwa, WNT, Warszawa 2002.
 
12.
F. Russel, Wojna wywiadów, Wydawnictwo Amber, Warszawa 1997.
 
13.
A. Skwarski, Wojskowe Służby Specjalne w operacjach międzynarodowych polskich Sił Zbrojnych: rozprawa doktorska, promotor J. Gryz, AON, Warszawa 2012.
 
14.
Ustawa z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. Nr 182, poz. 1228.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top