PL EN
REVIEW PAPER
PREVENTING AND FIGHTING CURRENCY COUNTERFEITING IN POLAND
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
A - Research concept and design; B - Collection and/or assembly of data; C - Data analysis and interpretation; D - Writing the article; E - Critical revision of the article; F - Final approval of article
 
 
Submission date: 2023-09-06
 
 
Final revision date: 2023-10-02
 
 
Acceptance date: 2023-10-02
 
 
Publication date: 2023-10-02
 
 
Corresponding author
Izabela MUCHA   

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
 
 
SBN 2023;29(3): 95-120
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Counterfeiting has been around for millennia. It is carried out by various social groups at various stages in economic turnover, but always for one purpose - financial gain. The scale of the crime cannot be precisely determined due to the constant evolution of forgery methods, which often perfectly reflect the original. The main research problem was formulated as a question: what is the level of society's awareness of the problem of counterfeiting money? Due to the above, the main goal of the research was to determine the level of this awareness. At the initial stage of the research, a research hypothesis was adopted in the form of the assumption that most cash circulation participants do not check the authenticity of the received banknotes, which makes it easier for criminals to act. A number of research methods, both theoretical and empirical, were used to answer the question constituting the main research problem and to verify the adopted hypothesis. Analysis and synthesis were used to determine the current state of knowledge in the field of counterfeiting methods of counterfeiting money used by the issuer of security features on banknotes and the system for combating crime related to counterfeiting of means of payment Empirical research was carried out using the judgments and opinions method, using a research tool - a survey questionnaire.
 
REFERENCES (20)
1.
Creswell, J. W., Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wyd. UJ, 2013.
 
2.
Ćwiąkalski, Z., 2006, Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi w: A. Zoll red. Kodeks karny. Część szczególna. Tom 3 Kraków.
 
3.
Departament Emisyjno-Skarbcowy. Dostępne pod adresem https://www.nbp.pl /home.aspx?f=/o_ nbp/struktura/departamenty/emisyjno_skarbcowy.html [Dostęp: 5.05.2023].
 
4.
Grzeszyk, Cz., Holeksa, M.,2006, Metody fałszowania banknotów w: Cz. Grzeszyk red. Kryminalistyczne badania pismo znawcze, Warszawa.
 
5.
Hague P, Badania marketingowe – planowanie, metodologia i ocena wyników, Wyd. Onepress, Gliwice 2006.
 
6.
Konwencja międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisana w Genewie z dnia 20 kwietnia 1929 r. Art. 2.
 
7.
Krok, E., Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 37/2015.
 
8.
Malczyk, T., 2013, Fałszerstwa pieniędzy jak jedna z form przestępczości zorganizowanej. Zagrożenia i zwalczanie, w: W. Jasński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak, Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red. Wyd. Wolo, Szczytno.
 
9.
Nowak, A., Malczyk, T., Nesterowicz, R., 2010, Zwalczanie fałszerstw pieniędzy, Wyd. WSPol, Szczytno.
 
10.
Nader, P., 1996, Materiały dla kursu kasjerów walutowych, Poznań.
 
11.
Podstawowe zadania Centralnego Biura Śledczego Policji. Dostępne pod adresem https://cbsp. policja.pl/cbs/o-cbsp/podstawowe-zadania/9889,Podstawowe-zadania.html [Dostęp: 5.05.2023].
 
12.
Polak, którego podziwiało FBI. Dostępne pod adresem https://www.youtube.com /watch?v=ctds- -jUEoTk [Dostęp: 5.05.2023].
 
13.
Porozumienie Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej (Dz.Urz.KGP.2004.11.58).
 
14.
Rodzaje zabezpieczeń banknotów. Dostępne pod adresem https://www.nbportal.pl /wiedza/ numizmatyka/vademecum-kolekcjonera/zabezpieczenia-i-falszerstwa/rodzaje-zabezpieczen- -banknotow [Dostęp: 5.05.2023].
 
15.
Sławik, K., 1979, Fałszerstwa krajowych i obcych znaków pieniężnych w Polsce w latach 1973- 1977, Departament Szkolenia i Doskonalenia zawodowego MSW, Warszawa.
 
16.
Sprengel, B., 2012, Fałszerstwa pieniędzy(banknotów i bilonu) oraz czeków i książeczek oszczędnościowych w Polsce w latach 1918-1939, Archiwum kryminologii, PAN, tom 23.
 
17.
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2020.0.2027, Art. 32).
 
18.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 Art. 310 par. 2).
 
19.
Wasilewski, P., Witczak S., 2015 Metody fałszowania monet i banknotów, Kortowski Przegląd Prawniczy, 3/2015 Wyd. UWM, Olsztyn.
 
20.
Zarządzenie prezesa NBP z dnia 31 sierpnia 1989 r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top