PL EN
REVIEW PAPER
THE PHENOMENA OF TERRORISM IN THE XXI CENTURY
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2014-05-15
 
 
SBN 2014;5(1): 403-441
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents problems of terrorism threats for international security in XXI century. The term of terrorism was defined; furthermore nature, categories, strategy and tactics were characterized. There were presented statistics of total number of terrorist attacks, dead and wounded persons, purposes and methods of terrorism activities. Based on the analyses, transport sector is potentially threatened very often by terrorism attacks, which forms 28% all attacked objects. Furthermore legal steps to fight terrorism have been taken on the international level at the UN, NATO, UE and Poland.
 
REFERENCES (44)
1.
T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008, s. 20-21.
 
2.
B. Bolechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym: przewartościowania i kontynuacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 25.
 
3.
Definicja terroryzmu. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, na podstawie materiałów ONZ z 2003 roku, http://www.unic.un.org.pl/terr..., z dnia 10.02.2012.
 
4.
L. Garrison, M. Grand, Cyberterrorism: An evolving concept, US National Infrastructure Protecion Centre, http://www.nipc.gov/publicatio....
 
5.
Global terrorism index. Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade, IEP, Dec 4th 2012. http://www.visionofhumanity.or....
 
6.
B. Hoffman, Oblicza terroryzmu, wyd. Bertelsmann Media, Warszawa 2001, s. 175.
 
7.
F. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, VA: Potomac Institute for Policy Studies, 2007.
 
11.
 
13.
 
18.
 
19.
„Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i Kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem”, nr 2, luty 2012, e-terroryzm_2012-02.
 
20.
Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, 2010. NATO (2010), Strategic Concept for the Defense and Security of The Members of the North Atlantic Treaty Organization, Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, Nov. 2010. http://www.nato.int/lisbon2010....
 
21.
J.J. Karuzel, Hybrid War, http://www.defense.gov/news/ne....
 
22.
S. Kulczyński, R. Kwećka, Działania specjalne w walce zbrojnej wojsk lądowych, AON, Warszawa 1997, s. 101.
 
23.
K. Liedel, Terroryzm międzynarodowy. Wielopłaszczyznowe podejście, http://www.liedel. pl/?p=20, 27.11.2008.
 
24.
K. Liedel, P. Piasecka, Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Wydawnictwo Trio Collegium Civitas. Warszawa 2008, s. 46.
 
25.
Light Rail Now Project, 2008, http://www.lightrailnow.org/fe....
 
26.
A. Makarski, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2/2010, http://www.abw.gov.pl/portal/p....
 
27.
D. Maxwell, Taking a Spoon to a Gunfight, Center for Security Studies and Security Studies Program at Georgetown University, April 2, 2014, http://warontherocks. com/2014/04/taking-a-spoon-to-a-gunfight.
 
28.
T. MCCulloh, R. Johnson, Hybrid Warfare, JSOU Report 13-4, August 2013, https:// jsou.socom.mil.
 
29.
National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism: Annex of Statistical Information. Country Reports on Terrorism 2013. U.S. Department of State. Statistical information on terrorism in 2013. Incidents of terrorism worldwide, http:// www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224831.htm.
 
30.
N. Noga, Cyberterroryzm − nowe oblicze terroryzmu, listopad, 2013, e-Terroryzm.pl, http://technologie.gazeta.pl/i....
 
31.
G. Nowacki, Selected problems of terrorist threats to the transport infrastructure, “Journal of KONES Powertrain and Transport”, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 365-374.
 
32.
G. Nowacki, Threat Assessment of Potential Terrorist Attacks to the Transport Infrastructure, “TransNav. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Vol. 8, No. 2, 2014, pp. 219-227.
 
33.
G. Nowacki, Wybrane problemy dotyczące infrastruktury transportowej oraz potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, ITS, „Transport Samochodowy” 2, 2012, s. 43-60.
 
34.
NATO SITCEN, 16 Dec. 2013, http://www.nato.int/cps/en/nat....
 
35.
A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Lubuski Komitet Upowszechniania Prasy, Zielona Góra 1994, s. 11.
 
36.
M. Piekarski, Strategia i taktyka terrorystów, 15.02.2008, http://www.konflikty.pl/ artykul-czasynajnowsze-546.html.
 
37.
S. Pikulski, Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, s. 13.
 
38.
Problemy polityczne współczesnego świata – terroryzm międzynarodowy. Kryteria klasyfikacji ruchów (organizacji) terrorystycznych, Forum Nauczycieli Edukacji Obywatelskiej, http://odn.zce.szczecin.pl/ju/....
 
39.
A.P. Schmid, G.F. Hindle, After the War on Terror: Regional and Multilateral Perspectives on Counter-Terrorism Strategy, London 2009, s. 151.
 
40.
A.P. Schmid, A. Jongman, Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases, Theories and Literature, New Brunswick, London 1988, s. 5-6.
 
41.
Special Forces and Hybrid Warfare, http://www.specialforcestraini....
 
42.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
43.
S. Wojciechowski, Terroryzm. Analiza pojęcia, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, Warszawa 2009, s. 57.
 
44.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy − Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2004 nr 93, poz. 889.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top