PL EN
REVIEW PAPER
ANOTHER MAN IS NOT ALWAYS A STRANGER. HATE’S SPEECH IN PUBLIC SPACE BASED ON THE QUERENDY OF ARTICLES OF GAZETA WYBORCZA
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2020-05-15
 
 
SBN 2020;17(1): 65-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the problem of hate speech and its relationships with intolerance of difference, called by Zygmunt Bauman mixophobia. Hate speech is an increasing social problem. The reasons for this phenomenon are complex. They can be seen on the biological programming side of the human mind, changing cultural values, new tools of interpersonal communication, growing social inequalities. Mixophobia is a category created by Zygmunt Bauman to describe the fears troubling modern man living in a changing, diverse world. The sources of mixophobia lie in a sense of uncertainty and threat to their own existence. The article discusses the problem of the usefulness of the mixophobia category in explaining the phenomenon of hate speech. The authors’ intention is to include in the scientific discourse on hate speech, the concept of mixophobia as one of the possible co-occurring phenomena. Research methods used for the purposes of this article are existing data analysis (social research reports, police statistics) and analysis of the content of press articles, whose subject is hate speech.
 
REFERENCES (27)
1.
Babbie, E., 2009. Podstawy badań społecznych. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bauman, Z., 2003. Razem osobno. Kraków. Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Bulandra, A., Kościółek, J., Zimnoch, M., 2015. Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej. Raport z badań prasy w 2014 roku. Kraków. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL.
 
4.
Czykwin, E., 2008. Stygmat społeczny. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
De Barbaro, B., 2020. Przedmowa [w:] Gulczyńska A., Rotberg A. (red.), Ponowoczesne modele pomagania. Przykłady koncepcji i zastosowania, Warszawa. Difin.
 
6.
Dębska, K., 2013. Mowa nienawiści a wolność słowa Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie rozważań Jamesa Banksa, [w:] Wysocka-Pleczyk M., Świeży B. (red.), Człowiek zalogowany, Kraków. Biblioteka Jagiellońska.
 
7.
Drożdż, M., 2016. Język nienawiści w dyskursie medialnym, Acta Universitatis Lodziensis, 1(31).
 
8.
Horolets, A., 2008. Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Warszawa. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
9.
Juza, M., 2015. Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, 25/2015.
 
10.
Kołaczek, M., 2016. Mowa nienawiści – definicje i prawo, [w:] Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL. Kraków. Fundacja Dialog-Pheniben.
 
11.
Kuliga, M., 2019. Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej jako zagrożenie bezpieczeństwa osobistego, niepublikowania praca licencjacka, Warszawa. WAT.
 
12.
 
13.
https://www.polityka.pl/tygodn... i-przeszedl-ulicami-bialegostoku.read; https://www.tvn24.pl/wiadomosc...- rownosci-policja-publikuje-zdjecia-szuka-tych-osob,955149.html (dostęp 25.07.2019).
 
14.
https://wiadomosci.dziennik.pl...- z-ideologia-rodzina.html (dostęp 25.07.2019).
 
15.
 
16.
https://www.tvn24.pl/wroclaw,4...- wroclawiu-skrytykowal-homofobiczne-napisy,955952.html (dostęp 26.07.2019). 11 B. de Barbaro, op. cit., s. 19.
 
17.
Naruszewicz-Duchlińska, A., 2015. Nienawiść w czasach Internetu, Gdynia. Wydawnictwo Novae Res.
 
18.
Łobodziński, S., 2019. Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (polityka państwa, regulacje prawne i nastawienia społeczne), Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, http://biurose. sejm.gov.pl/teksty_pdf_03/r-219.pdf., 2003 (dostęp 26.02.2019).
 
19.
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku, https://archiwumbip.mswia.gov.... raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html (dostęp 25.07.2019).
 
20.
Szopa, T., 2004. Koncepcja graficznego przedstawiania terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń, [w:] Wolanin J. (red.), Mapy terytorialnego rozkładu ryzyka, Warszawa. Wydawnictwo EDURA.
 
21.
Pietraś, Z. J., 1986. Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 
22.
Pyżalski, J., 2012. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
23.
Pyżalski, J., 2011. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
24.
Winiewski, M., et al. 2014. Mowa nienawiści, mowa pogardy, raport z badania przemocy werbalnej wobec grup mniejszościowych, Warszawa. Fundacja im. S. Batorego.
 
25.
Włodarczyk, J., 2014. Mowa nienawiści w Internecie w doświadczeniu polskiej młodzieży, Warszawa. Fundacja Dzieci Niczyje.
 
26.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny, Dz.U.1997.88.553.
 
27.
Zięba, R., 1989. Pojęcie i istota bezpieczeństwa państwa w stosunkach międzynarodowych, Sprawy międzynarodowe, nr 10/1989, Warszawa. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top