PL EN
REVIEW PAPER
CULTURAL ASPECTS OF ARMED CONFLICTS
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2015-05-12
 
 
SBN 2015;7(1): 173-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the problems of military operations in the context of the local culture, which is of essential importance to the conducted military actions. Despite the globalisation process, which, as it seems, blurs cultural diperences, these diperences still exist, and in many cases they even get deeper. vis complex situation is also combined with conuicting interests of various state and non- -state entities and social groups. A part of this image of the reality is the phenomenon of war, present from the beginning of the human civilisation. It should be noted that cultural diperences are among the major causes of wars. Only for such a reason, the area of military operation becomes culturally alien at least for one of the parties to the conuict. We should also consider the operations conducted by international forces in diperent parts of the world, where oqen a multicultural military contingent operates in a culturally alien environment. vese are particularly complex issues, which cannot be entirely explained, hence the scientitc discussion presented below is merely an attempt to diagnose the most important problems without identifying specitc solutions. Attention was paid to cultural factors apecting the sources of conuict and their developments and the cultural shape of the environment of military operations. Among the global phenomena, which determine the course of the future armed conuicts, the cultural transformation of society and the related tensions, global culture of trade, migration, mass communication and information technologies as well as the revival of religion and nationalism are mentioned. We should also bear in mind the local conditions, which include social, political, governance, assessment and evaluation, communicational and organisational aspects as well as the aspects of acceptance of autonomy by the parties to the conuict.
 
REFERENCES (28)
1.
W. Anioł, Procesy globalizacyjne we współczesnym świecie, [in:] K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (ed.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2005.
 
2.
Z. Baumann, Nacjonalizm, Sic!, Warszawa 2003.
 
3.
A. Bikowski (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.
 
4.
W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury, Warszawa 2008.
 
5.
A. Czupryński, L. Elak, H. Schreiber, Bezpieczeństwo dla rozwoju. Komunikacja międzykulturowa w operacjach reagowania kryzysowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012.
 
6.
L. Gawor, Katastrofizm w życiu cywilizacji narodowych według Zygmunta Wasilewskiego, [in:] A. Żuk (ed.), Konflikt i walka, Lublin 1996.
 
7.
M. Glenny, Carnage in Bosnia, for Starters, “New York Times”, 29.07.1993.
 
8.
R. Jakubczak, J. Flis (ed.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa 2006.
 
9.
Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 
10.
J. Keegan, Historia wojen, Warszawa 1998 (Keegan, A History of Warfare, 1994).
 
11.
F. Koneczny, Prawa dziejowe, Londyn 1982 (History laws (and bonus) German byzaninism, Towarzystwo im. Romana Dmowskiego, London 1982).
 
12.
E. Kośnicki, Człowiek wobec procesów globalizacyjnych, [in:] Z. Hull, W. Tulibacki (ed.), Człowiek wobec świata, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Olsztyn 1996.
 
13.
K. Kuciński, Gospodarka globalna, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań 2000.
 
14.
Z. Kuderowicz, Polska filozofia pokoju. Historia idei pokoju w kulturze polskiej do 1939 roku, Warszawa 1992.
 
15.
U. Kusio, Globalizacja jako imperatyw zmiany na skali wartości rdzennych, [in:] A. Maksymowicz (ed.), Moralne dylematy Polaków w ponowoczesności, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2009.
 
16.
D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2007 (Culture and Subjective Well-being, MIT Press, 2000).
 
17.
M. Mcluhan, The Gutenberg galaxy: the making of typographic man, University of Toronto Press, Toronto 1965.
 
18.
K. Mojzes, Yugoslavian Inferno, “New York Times” 17.09.1992.
 
19.
J. Norberg, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego, Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2006 (In Defense of Global Capitalism, Cato Institute 2003).
 
20.
M. Pawlak, Czynniki determinujące działania militarne w środowisku zróżnicowanym kulturowo, doctoral dissertation, promoter M. Wrzosek, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2013.
 
21.
R. Rosa, L. Wyszczelski, Wojna i pokój w polskiej myśli społecznej i wojskowej, Warszawa 1996.
 
22.
D. Strasburger, Zasady sztuki wojennej, Warszawa 1996.
 
23.
Szanse i zagrożenia rozwojowe w warunkach społeczeństwa informacyjnego, collective work by the team of authors: P. Sienkiewicz, T. Jemioło, L. Zacher, M. Jóźwiak, H. Świeboda, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.
 
24.
T. Szczurek, Konflikty zbrojne. Problematyka filozoficzno-moralna, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2009.
 
25.
T. Szczurek, Od deskrypcji do antycypacji wykorzystania potencjału militarnego w kształtowaniu bezpieczeństwa nowoczesnych wspólnot państwowych wobec rozwoju zagrożeń niemilitarnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2012.
 
26.
J. Świniarski, Przemiany myślenia o wojnie i wojsku, [in:] „Wojsko i Wychowanie” 1998, Issue 7.
 
27.
J. Świniarski, Zastosowanie megatrendów cywilizacji, wiedzy i informacji w etyce biznesu, [in:] J. Jaroń, Ekofilozofia, bioetyka, etyka biznesu. Aktualne problemy współczesności, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2004.
 
28.
F. Znaniecki, Nauka o kulturze, Warszawa 1971.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top