PL EN
REVIEW PAPER
THE HYBRIDITY OF ORDER OR THE HYBRIDITY OF WAR? CHARACTERISTICS OF THE INTERNATIONAL SYSTEM AND THE TOOLS NECESSARY TO PROTECT THE RATIONALE OF STATE
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 249-263
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The collapse of the bilateral order resulted in the emergence of clear gaps in the world security system, which resulted in the emergence of severe asymmetric problems that nation states, i.e. the basic participants of international relations, should deal with. Therefore, in the current discourse of international relations sciences, the topic of hybrid wars is gaining popularity, which is additionally motivated by the attempt to explain what is happening in the conflict in eastern Ukraine. It is therefore worth analyzing the topic of hybridization of war, i.e. the fundamental variable in international relations. Moreover, it was necessary to describe the radical changes in the entire world order, in which the conflict between various political entities, not only nation states, was gaining importance. A related aspect is also the evolution of multidimensional instruments of foreign policy, which are necessary to protect one's raison d'état.
 
REFERENCES (21)
1.
Bógdał-Brzezińska A., Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych, [w:]Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, red. M. Sułek, J. Symonides,Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 
2.
Cammack P., Smart Power and US Leadership: A Critique of Joseph Nye, ,,49th ParallelAn Interdisciplinary Journal of North American Studies Issue 22”, autumn 2008.
 
3.
Colson P., Soft Power Discourse and the Significance of European Union Foreign PolicyMethods, [w:] The EU as a Foreign and Security Policy Actor, red. F. Lursen, Dordrecht 2009.
 
4.
CSIS Commission on smart power. A smarter, more secure America, Waszyngton 2007.
 
5.
Gałganek A., ,,Westfalia” jako metafora genezy w nauce o stosunkach międzynarodowych,[w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, op. cit., red. M. Pietraś; K. Marzęda.
 
7.
Kagan R., Powrót historii i koniec marzeń, Wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań2009.
 
8.
Kamieński Ł., Farmakologizacja wojny. Historia narkotyków na polu bitwy, WydawnictwoUniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 
9.
Kowalski M., Antropologia w służbie wojny, rozm. przepr. Anna Stępniak, „TeologiaPolityczna Co Miesiąc”, nr 4(8)/2014.
 
10.
Łoś-Nowak T., Polityka zagraniczna − stałe i zmienne komponenty procesu formułowaniai realizacji, [w:] Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie, red. T. Łoś- Nowak,Poltext, Warszawa 2011.
 
11.
Major C.; Bail M., Waiting for Soft Power: Why the EU Struggles with Civilian CrisisManagement, [w:] Preventing Conflict, Managing Crisis. European and American Perspectives,red. E. Gross, D. Hamilton, C. Major, H. Riecke, Center for Transatlantic Relations,Waszyngton 2011.
 
12.
Matuszewska J., Trzy światy. Modele polityki zagranicznej Unii Europejskiej, StanówZjednoczonych i Rosji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2010.
 
13.
Nye J.S., Soft Power, ,,Foreign Policy”, autumn 1990, no. 80.
 
14.
Nye J.S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w światowej polityce, tłum. Jakub Zaborowski,Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
15.
Nye J.S., Limits of American Power, ,,Political Science Quarterly”, winter 2002-2003,vol. 117.
 
16.
Pawłowski K., Konflikty zbrojne w późnowestfaskim środowisku międzynarodowym,[w:] Późnowestfalski ład międzynarodowy, red. M. Pietraś; K. Marzęda, WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 
17.
Pietraś M., Hybrydowość późnowestfalskiego ładu międzynarodowego,[w:] Późnowestfalskiład międzynarodowy, op. cit., red. M. Pietraś; K. Marzęda.
 
18.
Piskorska B., Soft power jako efekt ewolucji rozumienia siły we współczesnym ładziemiędzynarodowym, [w:] NATO wobec wyzwań współczesnego świata, red. R. Czulda;R. Łoś; J. Reginia-Zacharski, Instytut Badań nad Stosunkami Międzynarodowymiw Warszawie, Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa – Wydział StudiówMiędzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Warszawa−Łódź 2013.
 
19.
Uddin Z., Soft and Normative Power. The Importance-and-Power of Attraction in InternationalPolitics an International-Economics, ,,Participant Papers 2011-The InternationalSymposium on CD in the USA − May 2011”, http://www.culturaldiplomacy.o....
 
20.
United Nations General Assembly. Implementing the responsibility to protect. Report ofthe Secretary-General A/63/677, 12 stycznia 2009, http://www.un.org/en/ga/search... .
 
21.
Wilson E.J. III, Hard Power, Soft Power, Smart Power, ,,The ANNALS of the AmericanAcademy of Political and Social Science” march 2008, vol 616 n. 1.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top