PL EN
REVIEW PAPER
CHANGES OF BUNDESWEHRA AFTER THE UNIFICATION OF GERMANY. FROM THE NATO PILLAR TO ACTING INDEPENDENTLY ON THE INTERNATIONAL STAGE
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki
 
 
Publication date: 2016-11-07
 
 
SBN 2016;10(2): 265-285
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to present the changes that have taken place in the structure and functioning of the German armed forces in the period after the reunification of the two German states in October 1990. The German armed forces have undergone a number of changes and reforms under the banner of successive defense ministers. The Bundeswehr turned from a defense army into an expeditionary army, actively participating in missions sponsored by the UN, NATO and the EU. These changes were forced by the changing international situation and the increasing role of Germany in post-Cold War Europe and the world. The expansion of NATO and the EU meant that Germany was no longer a border state, but a country surrounded by allies, or neutral countries. This had to change the principles of the functioning of the armed forces, both internally and internationally. The united Germany did not need an army of nearly half a million, it had to face the progressive pacifism of part of society and political circles. On the other hand, the need to defend Germany's interests and support its allies made the German armed forces operate out of the area. The changes that have taken place in the last 25 years are the subject of this article.
 
REFERENCES (19)
1.
BUNDESMINISTERIUM DER VERTEIDIGUNG, Verteidigungspolitische Richtlinien1992, Bonn, 26.11.1992.
 
2.
Buras P., Dokąd prowadzi „niemiecka droga”?O polityce zagranicznej Niemiec 2001–2004,Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta UniwersytetuWrocławskiego, Raport 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
 
3.
Dołęga J., Górka-Winter B., Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1483 w sprawieIraku z dnia 22 maja 2003 r., „Biuletyn” (PISM), Nr 30 (134) z 27 maja 2003 r.
 
4.
Genscher H.D, Erinnerungen, Siedler Verlag 1995.
 
5.
Gotkowska J., Bundeswehra 3.0. Polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reform siłzbrojnych RFN, Punkt widzenia, nr 28, Warszawa 2012.
 
6.
Gotkowska J., Reforma Bundeswehry. Transformacja armii wraz z emancypacją politykibezpieczeństwa RFN, Natolin, Nowa Europa, s.190.
 
7.
International Affairs & Defence Section, Enduring Freedom and the Conflict in Afghanistan:an Update, Research Paper 01/812001.
 
8.
Jakubczak W., Globalizacja w strategiach bezpieczeństwa niektórych państw pretendującychdo roli mocarstw, Zeszyty Naukowe WSOWL, Nr 3 (165) 2012.
 
9.
Kiwerska J., Problemy partnerstwa transatlantyckiego, „Zeszyty Instytutu Zachodniego”,Nr 22/2001.
 
10.
Kiwerska J., Stosunki niemiecko -amerykańskie (1990–2002), Zeszyty Instytutu Zachodniego,Nr 32/2003.
 
11.
Koszel B., Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy(Raport z badań), IZ Policy Papers, nr 6(I), Poznań 2012.
 
12.
Malinowski K., Konsekwencje kryzysu irackiego. Niemcy wobec nowego kształtu stosunkówtransatlantyckich, Zeszyty Instytutu Zachodniego, Nr 34/2004.
 
13.
Medeński M., Pietrzak P., Polityka bezpieczeństwa Niemiec w świetle zagrożeń terroryzmumiędzynarodowego. Ewolucja i perspektywy, Ministerstwo Obrony Narodowej– Departament Polityki Obronnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2003.
 
14.
Pietrzak P., Bundeswehra w operacjach międzynarodowych. Podstawy prawne, stanobecny, perspektywy, Wydawnictwo Ministerstwo Obrony Narodowej – DepartamentPolityki Obronnej, Warszawa 2004.
 
15.
Sokołowski A., Niemcy w operacji antyterrorystycznej Enduring Freedom oraz misjiISAF w Afganistanie (2002–2007), Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 2007.
 
16.
Szubart K., Polityka bezpieczeństwa RFN – „Biała Księga 2016”, Biuletyn OPINIE FAEnr 15/2015.
 
17.
Szubart K., Prace nad niemiecką „Białą Księgą 2016”: definicja zagrożeń i przyszłośćBundeswehry, Biuletyn Instytutu Zachodniego, 2016.
 
18.
Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr,Bundesministerium der Verteidigung, Berlin 2006.
 
19.
Woronowicz M., Polityka obronna Republiki Federalnej Niemiec, Biuletyn PISM, nr 45 (149), 11 sierpnia 2003.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top