PL EN
REVIEW PAPER
TRANSPORT INFRASTRUCTURE - POTENTIAL TERRORIST THREATS
 
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-12-02
 
 
SBN 2012;3(1): 155-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents problems related to terrorist threats to transport infrastructure. The scope of transport infrastructure has expanded to include rail, inland water, road, sea, air, intermodal and intelligent transport systems (ITS). Based on the analyzes, it should be concluded that worldwide transport infrastructure is threatened by potential terrorist attacks, in particular road and rail transport infrastructure (around 23%), and to a lesser extent sea and air transport infrastructure (around 2%). Legal steps to combat terrorism have been taken at the international level, and institutions have been established at the UN, NATO and EU level.
 
REFERENCES (19)
1.
T.R. Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
 
2.
B. Olechów, Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Adam Marszałek, Toruń 2002.
 
3.
Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 2011/453/UE z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawieprzyjęcia wytycznych dotyczących sprawozdawczości państw członkowskich zgodniez dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE, notyfkowana jako dokument nr C(2011) 4947. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 193/48 49 z dnia23.7.2011.
 
4.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dziennik Urzędowy L 207,06/08/2010. P. 0001 – 0013.
 
5.
Encyclopedia PWN, PWN, Warszawa 1982.
 
6.
Koncepcja strategiczna obrony i bezpieczeństwa członków Organizacji Traktatu Pół-nocnoatlantyckiego, przyjęta przez szefów państw i rządów w Lizbonie, 2010. NATO(2010), Strategic Concept for the Defense and Security of Te Members of the North AtlanticTreaty Organization, Adopted by Heads of State and Government in Lisbon, Nov. 2010.http://www.nato.int/lisbon2010....
 
7.
A. Makarski, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „PrzeglądBezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2/2010, http://www.abw.gov.pl/portal/p....
 
8.
M/453 EN. Standardization mandate addressed to CEN, CENELEC and ETSI in thefeld of information and communication technologies to support the interoperability ofco-operative systems for Intelligent Transport in the European Community. Brussels,6th October 2009. DG ENTR/D4.
 
9.
W. Mirowski, Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną, T. III, PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1996.
 
10.
A. Pawłowski, Terroryzm w Europie XIX i XX wieku, Lubuski Komitet UpowszechnianiaPrasy, Zielona Góra 1994.
 
11.
Rozporządzenie Rady nr 1108/70/EWG z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające systemksięgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej. „Dziennik Urzędowy” L 130 z 15.6.1970.
 
12.
Rozporządzenie Komisji nr 2598/70/EWG z dnia 18 grudnia 1970 r., stanowiące za-łącznik I do rozporządzenia Rady nr 1108/70/EWG z dnia 4 czerwca 1970 r., „DziennikUrzędowy” L 278, 23/12/1970, P. 0001-0005.
 
13.
Rozporządzenie Komisji nr 851/2006/WE z dnia 9 czerwca 2006 r., stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady nr 1108/70/EWG. Dziennik Urzędowy L 158,10/06/2006.P. 0003-0008.
 
14.
W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, PWN, Warszawa 2008.
 
15.
A.P. Schmid, Political Terrorism: A New Giude to Actors, Authors, Concepts, Data Bases,Teories and Literature, New Brunswich, NJ 1988.
 
16.
A.P. Schmid, A. Jongman, Political terrorism, SWIDOC, Amsterdam 1988.
 
17.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1978.
 
18.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
 
19.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórychinnych ustaw. DzU 2004 nr 93, poz. 889.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top