PL EN
REVIEW PAPER
DISSEMINATION OF KNOWLEDGE ON NATIONAL SECURITY AMONG STUDENTS OF HIGHER EDUCATION AS AN ANSWER TO THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
SBN 2016;9(1): 43-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Security is a value that belongs to the highest values in the axiological catalog of a democratic state ruled by law. Therefore, education for safety has become the subject of education at the lower secondary and high school stage of education. In a changing world, however, the issue of national security takes on a new meaning. New threats appear, both social and military, which makes it necessary to meet new challenges of the present day. It also makes it necessary to start a discussion on education in the field of security sciences in fields of study that are not directly related to this scientific discipline. Such education can take many forms. However, the most important thing is to properly define the effects and content of education, which should be in line with the requirements of the National Qualifications Framework.
 
REFERENCES (12)
1.
Araucz-Boruc A., Kunikowski J., Uwarunkowania programowe edukacji dla bezpieczeństwa,[w:] J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Edukacja a bezpieczeństwoczłowieka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła2014.
 
2.
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, http://www.naukipolityczne.ukw...).
 
3.
Kitler W.,Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 
4.
List D. Lipińskiej-Nałęcz do rektorów szkół wyższych, 6.07.2015.
 
5.
Marcinkowski A., Edukacja dla bezpieczeństwa a powinności organów państwa,[w:] J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Edukacja a bezpieczeństwo człowieka,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2014.
 
6.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, http://www.pwsz.pila.pl/pl/ins... (10.09.2015).
 
7.
Rosa R., Bezpieczeństwo i pokój na przełomie wieków i tysiącleci (refleksje filozoficzno--edukacyjne), [w:] J. Knopek, A. Marcinkowski (red.), Polityka regionalna a historycznai obronna świadomość Polaków. W 80. rocznicę przyłączenia Chojnic do Drugiej Rzeczypospolitej,Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,Bydgoszcz 2001.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 rokuw sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, nr 253,poz. 1520.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 rokuw sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych,Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
 
10.
Rząd przyjął plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, http://wiadomosci.dziennik.pl/...).
 
11.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Portal rekrutacyjny, http://www.rekrutacja.ukw.edu.... (10.09.2015).
 
12.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Portal rekrutacyjny, http://www.portalrekrutacyjny.... (10.09.2015).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top