PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO WŚRÓD STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH JAKO ODPOWIEDŹ NA WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 01-06-2016
 
 
SBN 2016;9(1): 43-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo jest wartością, która w katalogu aksjologicznym demokratycznego państwa prawa należy do najwyższych wartości. Dlatego edukacja dla bezpieczeństwa stała się przedmiotem kształcenia na gimnazjalnym i licealnym etapie edukacyjnym. W zmieniającym się świecie zagadnienie bezpieczeństwa narodowego nabiera jednak nowego znaczenia. Pojawiają się nowe zagrożenia, zarówno społeczne, jak i militarne, co stwarza konieczność sprostania nowym wyzwaniom współczesności. Powoduje to także konieczność rozpoczęcia dyskusji o kształceniu w zakresie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach studiów, które nie są bezpośrednio związane z tą dyscypliną naukową. Kształcenie takie może przybrać różne formy. Najistotniejsze jest jednak właściwe określenie efektów i treści kształcenia, które powinny być zgodne z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji.
 
REFERENCJE (12)
1.
Araucz-Boruc A., Kunikowski J., Uwarunkowania programowe edukacji dla bezpieczeństwa,[w:] J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Edukacja a bezpieczeństwoczłowieka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła2014.
 
2.
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, http://www.naukipolityczne.ukw...).
 
3.
Kitler W.,Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System,Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2011.
 
4.
List D. Lipińskiej-Nałęcz do rektorów szkół wyższych, 6.07.2015.
 
5.
Marcinkowski A., Edukacja dla bezpieczeństwa a powinności organów państwa,[w:] J. Gałęski, L. Kacprzak, A. Marcinkowski (red.), Edukacja a bezpieczeństwo człowieka,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, Piła 2014.
 
6.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, http://www.pwsz.pila.pl/pl/ins... (10.09.2015).
 
7.
Rosa R., Bezpieczeństwo i pokój na przełomie wieków i tysiącleci (refleksje filozoficzno--edukacyjne), [w:] J. Knopek, A. Marcinkowski (red.), Polityka regionalna a historycznai obronna świadomość Polaków. W 80. rocznicę przyłączenia Chojnic do Drugiej Rzeczypospolitej,Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego,Bydgoszcz 2001.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 rokuw sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Dz.U. 2011, nr 253,poz. 1520.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 rokuw sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych,Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.
 
10.
Rząd przyjął plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa, http://wiadomosci.dziennik.pl/...).
 
11.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Portal rekrutacyjny, http://www.rekrutacja.ukw.edu.... (10.09.2015).
 
12.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Portal rekrutacyjny, http://www.portalrekrutacyjny.... (10.09.2015).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top