PL EN
REVIEW PAPER
THE IMPORTANCE OF CONTROLS PROVIDED ON THE BASIS OF THE ACT ON NATIONAL FISCAL ADMINISTRATION FOR STATE ECONOMIC SECURITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 2021-08-25
 
 
SBN 2021;21(3): 81-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The scientific problem discussed in the publication is the determination of what types of control activities may be undertaken by tax administration authorities on the basis of the regulations of the Act of November 16, 2016 on the National Revenue Administration and the assessment of the importance of these controls from the point of view of the economic security of the state. The paper uses the formal-dogmatic method, it is the main method used in legal sciences. In the field of security sciences, a critical analysis of the literature was used. The Customs and Fiscal Service was established on 1 March 2017. By creating the Customs and Fiscal Service, it was granted the powers previously belonging to the Customs Service and fiscal control authorities, and additional powers were also granted. The provisions of the Act on National Revenue Administration are primarily aimed at counteracting tax crime. When analyzing the issue of state security from the point of view of legal regulations belonging to branches of tax law, economic security comes to the fore. Economic security will be threatened when there is a decrease in revenues to the state budget or to the budgets of local government units, caused by illegal activities. Violation of tax law may be a criminal activity. The instruments provided for in the Act on National Revenue Administration include, in addition to the control of compliance by taxpayers, also types of controls that are carried out before granting the taxpayer selected rights. First of all, these controls are aimed at verifying the current degree of compliance with the regulations, as well as determining the fulfillment of the conditions prescribed by law, before the taxpayer is granted a specific preference or status to which the rights will be attached. The Act on National Revenue Administration provides for: customs and fiscal control, audit, audit activities, official verification and control of excise goods intended for special purposes, and assessment of the use of budget funds and state property intended for special purposes.
 
REFERENCES (27)
1.
Anczakowski M., Audyt wewnętrzny w systemie kontroli, Kontrola Państwowa 2006, nr 3.
 
2.
Bielecki L., Gorgol A. (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 
3.
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (red.) Nowe narzędzia kontrole, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
4.
Cień K, [w:] Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Hanusz, Wydawnictwo Sejmowa, Warszawa 2019.
 
5.
Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017, Oficyna Prawa Polskiego.
 
6.
Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych – aktualne problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 718.
 
7.
Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, Kontrola Państwowa 2010, nr 1.
 
8.
Dąbrowska B, Bezpieczeństwo ekonomiczne w ramach wnikliwej kontroli organów skarbowych, których celem jest wyeliminowanie unikania płacenia podatków w Polsce, Aktualne i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, [w:] K. Śmiałek, W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, Warszawa.
 
9.
Duży J.: Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów w VAT i akcyzowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 
10.
Kiczka K., Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Acta Universitatis Wratrislaviensis 2014, nr 3555.
 
11.
Kłosowiak M., Służba Celno-Skarbowa – struktura Krajowej Administracji Skarbowej po zmianach z 1 marca 2017 r., [w:] Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, red. K. Śmiałek, W. Śmiałek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2021.
 
12.
Krawczyk, M. Aktualne i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, [w:] K. Śmiałek, W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2019, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń.
 
13.
Lang J., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa.
 
14.
Melezini A., Teszner K. (red), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
15.
Strzelec D., Łoboda M.: Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 
16.
Woźniak, Sektor finansów publicznych, [w:] Współczesne finanse publiczne, A. Alińska, B. Woźniak (red.), Warszawa 2015, Difin.
 
17.
Zalewski D, Kontrola podatkowa. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 
18.
Zalewski D. (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 
19.
Żuk E., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza jako istotne elementy nowego zarządzania w administracji publicznej [w:] Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, t. I, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015.
 
20.
 
21.
 
22.
https://www.gov.pl/web/kas/kas... [dostęp: 10.12.2021]. [23].
 
23.
 
24.
https://www.gov.pl/web/kas/kas...- do-gier [dostęp: 10.12.2021].
 
26.
https://www.gov.pl/web/kas/kas...- areszcie [dostęp: 10.12.2021].
 
27.
https://www.gov.pl/web/kas/das [dostęp: 10.12.2021]. [28] https://mfiles.pl/pl/index.php... [dostęp: 10.12.2021].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top