PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZNACZENIE KONTROLI PRZEPROWADZANYCH NA PODSTAWIE USTAWY O KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ DLA BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Data publikacji: 25-08-2021
 
 
SBN 2021;21(3): 81-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Poruszanym w publikacji problemem naukowym jest określenie jakiego rodzaju czynności kontrolne mogą być podejmowane przez organy administracji skarbowej na podstawie regulacji ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ocena znaczenia omawianych kontroli z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W pracy wykorzystano metodę formalno-dogmatyczną polegającą na analizie aktów prawnych, jest to główna metoda stosowana w naukach prawnych. Posłużono się także metodą krytycznej analizy piśmiennictwa. Służba Celno-Skarbowa została powołana z dniem 1 marca 2017 r. Tworząc Służbę Celno-Skarbową przyznano jej uprawnienia należące wcześniej do Służby Celnej oraz organów kontroli skarbowej, ponadto przyznano również dodatkowe uprawnienia. Przepisy ustawy o KAS przede wszystkim nakierowane są na przeciwdziałanie przestępczości podatkowej. Analizując kwestię bezpieczeństwa państwa z punktu widzenia regulacji prawnych należących do gałęzi prawa podatkowego na pierwszy plan wysuwa się bezpieczeństwo ekonomiczne. Bezpieczeństwo ekonomiczne będzie zagrożone wówczas, gdy nastąpi spadek wpływów do budżetu państwa lub też do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, spowodowany działalnością niezgodną z prawem. Naruszenie przepisów prawa podatkowego może mieć charakter działalności przestępczej , unikania opodatkowania , jak i nieświadomego naruszania prawa przez podatników z racji na niejasność regulacji prawnych i niejednolitość co do ich wykładni po stronie organów podatkowych oraz sądów. Instrumenty przewidziane w ustawie o KAS to oprócz kontroli przestrzegania przepisów przez podatników także takiego rodzaju kontrole, które są przeprowadzane przed przyznaniem podatnikowi wybranych uprawnień. Przede wszystkim kontrole te mają za cel weryfikację dotychczasowego stopnia przestrzegania prawa, jak i ustalenie spełniania nakazanych prawem warunków, zanim podatnikowi zostanie przyznane określona preferencja lub status, z którym będą się wiązać uprawnienia. Ustawa o KAS przewiduje: kontrolę celno-skarbową, audyt, czynności audytowe, urzędowe sprawdzenie, kontrolę wyrobów akcyzowych przeznaczonych na cele specjalne oraz ocenę wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego przeznaczonych na cele specjalne.
 
REFERENCJE (27)
1.
Anczakowski M., Audyt wewnętrzny w systemie kontroli, Kontrola Państwowa 2006, nr 3.
 
2.
Bielecki L., Gorgol A. (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 
3.
Brzeziński B., Lasiński-Sulecki K., Morawski W. (red.) Nowe narzędzia kontrole, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
4.
Cień K, [w:] Prawo finansowe. Wybrane zagadnienia, red. A. Hanusz, Wydawnictwo Sejmowa, Warszawa 2019.
 
5.
Chojna-Duch E., Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017, Oficyna Prawa Polskiego.
 
6.
Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych – aktualne problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2012, nr 718.
 
7.
Chojna-Duch E., Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, Kontrola Państwowa 2010, nr 1.
 
8.
Dąbrowska B, Bezpieczeństwo ekonomiczne w ramach wnikliwej kontroli organów skarbowych, których celem jest wyeliminowanie unikania płacenia podatków w Polsce, Aktualne i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, [w:] K. Śmiałek, W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, Warszawa.
 
9.
Duży J.: Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmów w VAT i akcyzowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 
10.
Kiczka K., Wybrane zagadnienia kontroli współdziałania podmiotów publicznych i prywatnych w sferze gospodarki komunalnej, Acta Universitatis Wratrislaviensis 2014, nr 3555.
 
11.
Kłosowiak M., Służba Celno-Skarbowa – struktura Krajowej Administracji Skarbowej po zmianach z 1 marca 2017 r., [w:] Formacje policyjne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, red. K. Śmiałek, W. Śmiałek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2021.
 
12.
Krawczyk, M. Aktualne i przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa ekonomicznego Polski, [w:] K. Śmiałek, W. Śmiałek (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar narodowy i międzynarodowy, Warszawa 2019, Centralny Ośrodek Analizy Skażeń.
 
13.
Lang J., [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, LexisNexis, Warszawa.
 
14.
Melezini A., Teszner K. (red), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 
15.
Strzelec D., Łoboda M.: Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 
16.
Woźniak, Sektor finansów publicznych, [w:] Współczesne finanse publiczne, A. Alińska, B. Woźniak (red.), Warszawa 2015, Difin.
 
17.
Zalewski D, Kontrola podatkowa. Komentarz praktyczny, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 
18.
Zalewski D. (red.), Kontrola podatkowa działalności gospodarczej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 
19.
Żuk E., Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza jako istotne elementy nowego zarządzania w administracji publicznej [w:] Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych, t. I, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Szczecin 2015.
 
20.
 
21.
 
22.
https://www.gov.pl/web/kas/kas... [dostęp: 10.12.2021]. [23].
 
23.
 
24.
https://www.gov.pl/web/kas/kas...- do-gier [dostęp: 10.12.2021].
 
26.
https://www.gov.pl/web/kas/kas...- areszcie [dostęp: 10.12.2021].
 
27.
https://www.gov.pl/web/kas/das [dostęp: 10.12.2021]. [28] https://mfiles.pl/pl/index.php... [dostęp: 10.12.2021].
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top