PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
EDUKACJA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W ROKU 1989 I 2021. ANALIZA PORÓWNAWCZA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 25-08-2021
 
 
SBN 2021;21(3): 65-79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest wskazanie przeobrażeń w realizacji treści z zakresu bezpieczeństwa w szkołach ponadpodstawowych. Sytuacja problemowa rozpatrywana została w kategorii poznawczej, stąd też zastosowano teoretyczne metody badań, jak: analiza, synteza, wnioskowanie i abstrahowanie. Analizie poddano współcześnie realizowany program tego przedmiotu z programem wprowadzonym w roku szkolnym 1989/90. Przeprowadzone wyniki badań dowodzą, że na przestrzeni dekad edukacja stricte obronna sukcesywnie ustąpiła miejsca edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, powodując poszerzanie perspektywy poznawczej. Owa zależność pozwoliła na wnioskowanie, że w prakseologicznym projektowaniu procesów edukacji w zakresie bezpieczeństwa, determinując organizację, formy i warunki realizacji zajęć. Tym samym zawarte w 1989 roku treści dotyczące projektowania procesu edukacji na rzecz bezpieczeństwa pojawiają się także współcześnie. Mimo upływu lat, wciąż wydają się one aktualne i potrzebne.
 
REFERENCJE (12)
1.
Edukacja dla bezpieczeństwa sposobem na wzmacnianie bezpieczeństwa państwa, https://www. bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/5664,Edukacja-dla-bezpieczenstwa-sposobem-na-wzmacnianie-bez pieczenstwa-panstwa.html [dostęp: 30.11.2021 r.].
 
2.
Kurzejewski, M., 2021. Zostań Żołnierzem RP – kampania, która zwiększyła liczebność Wojska Polskiego. „Biuletyn Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej”, nr 2, s. 10.
 
3.
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Instytut Programów Szkolnych. (1989). Program szkół ponadpodstawowych: Przysposobienie obronne. Liceum ogólnokształcące, liceum zawodowe i technikum, zasadnicza szkoła zawodowa. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
4.
Ministerstwo Edukacji Narodowej: Instytut Programów Szkolnych. 1988. Zmiany w programach nauczania szkół ponadpodstawowych. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
5.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 
6.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467).
 
7.
Urych, I., 2019a. On Security Education in Poland. The Essence and Content of the Subject of Education. “Scientific and Technical Journal Safety and Defense” , Vol 5 No 2, s. 22-27.
 
8.
Urych, I., 2019b. Potencjał obronny klas wojskowych. Teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki Wojennej, s. 50-57.
 
9.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Dz.U. z 2021 r., poz. 1082.
 
10.
Wytyczne w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1989/90 – załącznik do Zarządzenia nr 18 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 1989 r. w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku szkolnym 1989/90 (Dz.Urz.MEN.1989.2.12).
 
11.
Zadorożna, M., 2018. Ewolucja teleologicznego wymiaru edukacji dla bezpieczeństwa. [w:] I. Urych, red. Edukacja dla bezpieczeństwa. Współczesne kategorie. Warszawa, Akademia Sztuki Wojennej. s. 94.
 
12.
Zarządzenie nr 20 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie likwidacji Instytutu Programów Szkolnych (Dz.Urz.MEN.1990.5.30).
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top