PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI ZE WZGLĘDU NA SĄSIEDZTWO UKRAINY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu
 
 
Data publikacji: 25-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Natalia KUCIŃSKA   

Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Głeboka 45, 20-080, Lublin, Polska
 
 
SBN 2021;21(3): 99-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo Polski. Przedstawiono w nim pozytywne i negatywne aspekty relacji polsko-ukraińskich, a także zdefiniowano pojęcia z zakresu geopolityki oraz bezpieczeństwa. Opisane zostały stosunki polsko-ukraińskie i pozycje międzynarodowe obu państw. Zwrócono również uwagę na zagrożenia ze strony Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Artykuł kończą wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm. Pierwsza część artykułu skupia się na aspektach teoretycznych i definicyjnych. Zwrócono w niej uwagę no to, jak była i jest definiowana geopolityka, jakie posiada dziedziny. Na podstawie wielości definicji jest możliwa do wysunięcia teza, że jest to pojęcie trudne do zdefiniowania w jeden właściwy sposób. Dlatego, że można kłaść nacisk na inne aspekty geopolityki, co nie będzie stanowiło błędu. Podobna sytuacja jest w przypadku pojęcia bezpieczeństwa, ono także jest trudne do jednoznacznego określenia. Dotyczy ono wielu dziedzin życia człowieka, co powoduje, że każda definicja jest równie poprawna, co błędna. Następna część artykułu zawiera ogólną charakterystykę Polski i Ukrainy, a następnie ich wzajemne relacje po 1991 roku, czyli od momentu uzyskania przez państwo ukraińskie niepodległości. Przypominają one sinusoidę ponieważ okresy dobrej i intensywnej współpracy, przeplatają się z momentami ochłodzenia stosunków i z ograniczeniem współdziałania. Trzecia część przedstawia zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski wynikające z sąsiedztwa Ukrainy oraz możliwe sposoby przeciwdziałania im. Przykłady zagrożeń politycznych, ekonomicznych i społecznych zostały poparte opisami różnego rodzaju zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości. W ostatniej części przedstawiono wyniki ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa wśród studentów PWSZ Chełm. Składała się ona z sześciu pytań. Pytano o płeć, miejsce zamieszkania, zauważalność osób narodowości ukraińskie w najbliższym otoczeniu, o poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, o ocenę wpływu sąsiedztwa Ukrainy na bezpieczeństwo i poproszono o wskazanie największego, zdaniem ankietowanych, zagrożenia dla polskiego bezpieczeństwa ze strony ukraińskiej.
 
REFERENCJE (49)
1.
Bartosiak, J. Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Zona Zero, Warszawa 2018.
 
2.
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezp...- BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html. [dostęp: 2.01.2021].
 
3.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013.
 
4.
 
5.
Brzeziński, Z. Wielka Szachownica, Politeja, Warszawa 1998.
 
6.
Cziomer, E. Zyblikiewicz, L. W. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 2007.
 
7.
http://database.ukrcensus.gov..... pdf. [dostęp: 13.04.2021].
 
8.
 
9.
 
10.
 
12.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha.... html. [dostęp: 16.04.2021].
 
13.
 
14.
https://encyklopedia.pwn.pl/ha...; 4575160.html. [dostęp: 15.04.2021].
 
15.
 
16.
Fehler: W. O pojęciu bezpieczeństwa państwa. [w]: [red.] W. Śmiałek, J. Tymanowski, Bezpieczeństwo państw i narodów w procesie integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń, 2002.
 
17.
 
18.
Haliżak, E. Geoekonomika – nowy wymiar bezpieczeństwa narodowego Polski, [w:] Haliżak, E. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski: geopolityczne i geoekonomiczne uwarunkowania, Adam Marszałek, Toruń 1995.
 
19.
Haliżak, E. Kuźniar, R. (red), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 
20.
Informacja statystyczna za 2020 r., Komenda Główna Straży Granicznej, Warszawa 2021, https:// www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html. [dostęp: 21.05.2021].
 
21.
Jakubczak, R. Flis. J. (red) Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie. Bellona, Warszawa 2006.
 
22.
Jaroszewicz, M. Małynowska, O. Najnowsza migracja z Ukrainy do Polski: (nie)stały fenomen?,https:// www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Forum%20Idei/Najnowsza%20 migracja%20z%20Ukrainy.pdf [dostęp: 04.05.2021].
 
23.
Klimecki, M. Polsko-ukraińska wojna o wschodnią Galicję 1918–1919 r. Polskie spojrzenie, [w:] Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 18/2009.
 
24.
Kitler, W. Bezpieczeństwo Narodowe RP, Podstawowe kategorie, Uwarunkowania, System. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 2011.
 
25.
Kompała, D. Pojmowanie bezpieczeństwa militarnego, Obronność. Zeszyty Naukowe 3(15) /2015.
 
26.
Krzykowski, P. Kubaszczyk, T. Żyła, M. Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.
 
27.
Macała, J. Czym jest geopolityka? Spory wokół jej definicji. [w:] (red). Z. Lach, J. Wendt, Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2010.
 
28.
Makar, J. Współczesne stosunki ukraińsko-polskie w kontekście procesów integracji europejskiej, Wschód Europy, Vol 2, No 2 (2016).
 
29.
Mironowicz, E. Polityka zagraniczna Ukrainy. 1990-2010, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012.
 
30.
Moczulski, L. Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
J. Skrzyp, Geostrategiczne położenie Polski, Warszawa 1998.
 
36.
Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. Stan w dniu 30 czerwca: https://stat.gov.pl/obszary-te...- naturalny-wprzekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2020,6,28.html. [dostęp:16.04.2021].
 
37.
 
38.
http//www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9142,Skuteczni-i-nowoczesni-Straz-Graniczna-w-prz ededniutrzydziestolecia.html?fbclid=IwAR3YjzfDScjesTJ9gRGmkpFrwQobwg1zln6xVfqJ2Rz NUbfpip14LtTlif [dostęp: 16.05.2021].
 
39.
Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa Polski. [w:] Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
 
40.
Sykulski, L. Geopolityka. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2009.
 
41.
Sykulski, L. Geopolityka – zakres znaczeniowy pojęcia [w:] (red). Sykulski, L. Przestrzeń i polityka, Czynnik geograficzny w badaniach geopolitycznych, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Częstochowa 2013.
 
42.
Ściborek, Z. Wiśniewski, B. Kuc, R Dawidczyk, A. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Adam Marszałek, Toruń 2020.
 
43.
Telega, I. Kształtowanie polityki ekologicznej Ukrainy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 860, 2011.
 
44.
Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy z 18 maja 1992 roku, Dz. U. RP 1992, nr 125, poz. 573.
 
45.
 
46.
Zastawnyj, F. Kusiński, W. Ukraina Przyroda - Ludność – Gospodarka, Dialog, Warszawa 2003.
 
47.
 
48.
https://zbrodniawolynska.pl/zw...- marca-1945-r-wPawlokomie-ponad-368-ob.html [dostęp: 6.05.2021].
 
49.
Zięba, R. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje - struktury – funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top