PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRZYCZYNY DZIAŁAŃ TERRORYSTYCZNYCH, WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO TERRORYZMU A BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 01-12-2017
 
 
SBN 2017;12(2): 285-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poddano analizie terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego. Podkreślono, że jest to zjawisko historycznie zmienne, wieloaspektowe, dynamiczne, które przejawia się w różnych postaciach. Będące wojną z państwem, a także jego strukturami, wojną nieprzebierającą w środkach oraz tragiczną w konsekwencjach. Choć zagadnienie terroryzmu jest przedmiotem licznych studiów oraz analiz, to jednak często znawcy tej problematyki koncentrują się wyłącznie na wskazaniu głównych przesłanek wywołujących rozpatrywane zjawisko. W rozważaniach nad terroryzmem natomiast brakuje pogłębionej analizy czy próby systematyzacji źródeł terroryzmu. Stąd też autorzy artykułu zauważają potrzebę stworzenia modelu źródeł terroryzmu. W dobie wzrostu konfliktów, napięć etnicznych, ideologicznych oraz politycznych terroryzm zaczął przybierać nowe formy, a także stał się sposobem na rozwiązanie zaistniałych problemów. Skuteczność działań podejmowanych przez ugrupowania terrorystyczne jest w niemałym stopniu uzależniona od uzyskanych na ten cel funduszy. Warto zaznaczyć, że działalność terrorystyczna stanowi zagrożenie nie tylko dla życia, jak również własności poszczególnych jednostek, a będąc zasadniczą kwestią teraźniejszego świata, może zagrażać porządkowi społecznemu, stosunkom międzynarodowym, a przy zastosowaniu środków masowej zagłady dosłownie istnieniu ludzkości. Wszystko to sprawia, że świat został zmuszony do zakrojonej na szeroką skalę współpracy, gdyż wyłącznie poprzez szybką wymianę informacji można ubiec terrorystów. Celowa jest jednocześnie współpraca w dziedzinie prawa, jak również wymiany technologii. Realną metodą walki z terroryzmem jest zmiana układów ekonomicznych na świecie, a także stworzenie możliwości godnego życia dla jednej czwartej ludzkości, a ponadto edukacja. W tym celu, konieczna jest mobilizacja wszystkich obywateli na całym świecie. Poza tym, powinno się sięgać do korzeni zjawiska terroryzmu, a nie jedynie ,,leczyć’’ jego oznaki. W dzisiejszym świecie każde państwo musi mieć się na baczności, gdyż nie ma gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości i trudno przewidzieć, kiedy nastąpi kolejny atak terrorystyczny. Również Polska, która do tej pory była wolna od bezpośrednich zagrożeń terrorystycznych, powinna być przygotowana na ewentualne zagrożenie ze strony terrorystów. W walce ze zjawiskiem terroryzmu, Rzeczpospolita Polska przystąpiła do prawie wszystkich konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych stosujących się do przeciwdziałania temu zjawisku. W polskim ustawodawstwie, konkretnie w kodeksie karnym również znajdują się przepisy, które znajdują zastosowanie do terroryzmu. Ponadto posiadamy szereg aktów prawnych, jak na przykład Ustawę o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, które zawierają w swej treści dyspozycje stosujące się do przeciwdziałania zjawisku terroryzmu bądź jego aspektom. Konkludując rozważania na temat terroryzmu, należy podkreślić, że trzeba się liczyć z rozszerzaniem tego zjawiska, gdyż ugrupowania terrorystyczne nie tylko coraz lepiej są zorganizowane, lecz również sięgają po coraz bardziej radykalne narzędzia. Dlatego też istotne jest dalsze zaangażowanie w przedstawioną tematykę, tak by ustrzec się przed mogącymi wstąpić dotkliwymi konsekwencjami zbagatelizowania tematu terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa globalnego.
 
REFERENCJE (10)
1.
Aleksandrowicz T.R., Terroryzm międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF – WiesławŁoś, Warszawa 2008.
 
2.
Bąk T., Ciekanowski Z., Teorie bezpieczeństwa, PWST-E, Jarosław 2012.
 
3.
Borucki M., Terroryzm – zło naszych czasów, Wydawnictwo Mada, Warszawa 2002.
 
4.
Bukowski S.Z., Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Wydawnictwo NaukoweAkademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2010.
 
5.
Cesarz Z., Stadtmuller E., Problemy polityczne współczesnego świata, Wyd. UniwersytetuWrocławskiego, Wrocław 2002.
 
6.
Ciekanowski Z., Zwalczanie terroryzmu w Polsce, PWST-E, Jarosław 2015.
 
7.
Dietl W., Hirschmann K., Tophoven R., Terroryzm, PWN, Warszawa 2011.
 
8.
Hołyst B., Jałoszyński K., Letkiewicz A. (red.), Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Wyd.WSP, Szczytno 2009.
 
9.
Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PolskiInstytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 
10.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,Olsztyn 2000.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top