PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
U ŹRÓDEŁ POLICJI POLSKIEJ. SPOJRZENIE NA TRADYCJE W LITERATURZE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Polish Society for the History of Technology in Warsaw
 
 
Data publikacji: 02-07-2018
 
 
SBN 2018;13(1): 87-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy autor przedstawił charakterystykę historiografii dwudziestolecia międzywojennego dotyczącą historii policji. Zaprezentowane ogólnoświatowe i polskie trendy pozwalają zrozumieć sens treści publikacji naukowych i popularyzatorskich. Zainteresowanie przeszłością policji, jakie nastąpiło w dwudziestoleciu międzywojennym, koncentrowało się na XIX wieku, ale także na epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.). Uwagę autora zwróciły dwa wydane w omawianym okresie tytuły: W. Strzeleckiego Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowej armii oraz W. Kawki, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym. Te przekrojowe prace oparte na naukowej literaturze oraz źródłach w sposób reprezentatywny oddają obraz ówczesnej wiedzy dotyczącej policji. Wyjaśniają jej źródłosłów, przedstawiają kompetencje oraz poruszają niekiedy problemy społeczne, które stanowiły obszar działania omawianej instytucji.
 
REFERENCJE (28)
1.
Abramski A., Konieczny J., Justycjariusze , hutmani, policjanci, Katowice 1987.
 
2.
Chudziło H., Milicja Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846, „Policjanci. Policyjny MagazynHistoryczny”, 2008, nr 1, s. 38-42.
 
3.
Cichoń P., Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa 1827-1846, Kraków 2014.
 
4.
Cichoń P., Przyczynek do dziejów Żandarmerii Wolnego Miasta Krakowa, [w:] Regnare,gubernare, administrare. Prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, t. 2, Z dziejów administracji, sądownictwa, i nauki prawa, red.S. Grodziski, A. Dziadzio, Kraków 2012.
 
5.
Cichoń P., Stan i potrzeba badań nad dziejami Dyrekcji Policji Wolnego Miasta Krakowa,[w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M.J. Ptak, Wrocław2010.
 
6.
Cichoń P., Urząd Ministra Policji w Księstwie Warszawskim, Księstwo Warszawskiew historii i tradycji napoleońskiej (1807-2007), red. K. Bucholc-Srogosz, M. Trąbski,Częstochowa 2008, s. 231-244.
 
7.
Głogowski A., Policja Państwowa i inne instytucje bezpieczeństwa na Wileńszczyźniew latach 1926-1939, Kraków 2015.
 
8.
Grabski A.F., Dzieje historiografii, Poznań 2006.
 
9.
Grabski A.F., Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000.
 
10.
Halicki K., Policja polityczna w województwie pomorskim w latach 1920-1939, Łódź2015.
 
11.
Karpińska M., Złodzieje, agenci, policyjni strażnicy… Przestępstwa pospolite w Warszawie1815-1830, Warszawa 1999.
 
12.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939.
 
13.
Lityński A., Proces karny Insurekcji 1794, Katowice 1983.
 
14.
Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym, Olsztyn 2016.
 
15.
Mielnik M., Działania funkcjonariuszy władzy policyjnej Księstwa Warszawskiegowobec wypadków szkodliwych i bezprawia, [w:] 225 lat Policji w Polsce. Tom 1, Genezai ewolucja policji, red. Piotr Majer, Martyna Seroka, Olsztyn 2017.
 
16.
Mielnik M., Policja czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego na przykładzie władzmiasta Krakowa. Teoria, organizacja, działalność, [w:] „International Journal of LegalStudies”, no 1(1) 2017.
 
17.
Misiuk A., Administracja spraw wewnętrznych w Polsce (od połowy XVIII wieku dowspółczesności): zarys dziejów, Olsztyn 2005.
 
18.
Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów instytucjii służb w latach 1764-1990, Warszawa 2015.
 
19.
Misiuk A., Historia policji w Polsce od X wieku do współczesności, Warszawa 2008.
 
20.
Pacek P., Żandarmeria wojskowa na ziemiach polskich w latach 1815-1831, Warszawa2004.
 
21.
Policja Państwowa w drugiej Rzeczypospolitej: wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania,red. Adrian Tyszkiewicz, Kraków 2015.
 
22.
Sprengler B., Policja Państwowa a organy władzy publicznej w polityce ochrony bezpieczeństwawewnętrznego w Polsce w latach 1918-1939, Toruń 2011.
 
23.
Strzelecki W., Bezpieczeństwo na ziemiach Polski. Od kmiecia grodowego do granatowejarmii, Warszawa 1934.
 
24.
Tokarz W., Deputacja Indagacyjna, Kraków 1928.
 
25.
Wachłowski Z., Rys organizacji policji w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1925.
 
26.
Widziani oczami pokoleń: rodziny policyjne II RP, t. 1, red. Jarosław Olbrychowski, Łódź2016.
 
27.
Zahorski A., Centralne instytucje policyjne w dobie rozbiorów, Warszawa 1959.
 
28.
Zamoyski A., Urojone widmo rewolucji. Tajne spiski i tłumienie ruchów wolnościowych1789-1848, Kraków 2016.
 
ISSN:2082-2677
Journals System - logo
Scroll to top